Past Perfect Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Past Perfect Continuous to czas gramatyczny, który jest odpowiednikiem Present Perfect Continuous, ale w przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje łączy ze sobą elementy typowe dla perfektu, tj. past participle been i formę ciągłą, tj. continuous, czyli końcówkę – ing przy czasowniku głównym, odnoszącym się do konkretnej czynności.

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Perfect Continuous należy trzymać się następującego schematu budowy, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić had been, niezależnie od osoby i liczby, potem dodać czasownik właściwy z końcówką – ing, i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + HAD + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

He + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

She + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

It + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

We + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

They + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

 

Formę had można oczywiście skrócić do ‘d, czyli:

I had been waiting for an hour before the bus arrived. → I’d been waiting for an hour before the bus arrived.

You had been waiting for an hour before the bus arrived. → You’d been waiting for an hour before the bus arrived.

He/She had been waiting for an hour before the bus arrived. → He/She’d been waiting for an hour before the bus arrived.

We/You/They had been waiting for an hour before the bus arrived. → We/You/They’d been waiting for an hour before the bus arrived.

 

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Perfect wystarczy po had umieścić słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat budowy przeczenia:

PODMIOT (osoba) + HAD + NOT + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

He + had+ not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

She + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

It + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

We + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

They + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

 

Formę przeczącą had not można skrócić do hadn’t:

I hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

You hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

He/She/It hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

We/You/They hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

 

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Perfect Continuous wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem had z podmiotem , czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy been wraz właściwym czasownikiem z końcówką – ing, a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

HAD + PODMIOT (osoba) + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Had + I + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + you + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + he+ been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + she + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + it + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + we + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + you + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + they + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora had zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze had zamiast czasownika głównego, czyli:

Had I been waiting for an hour before the bus arrived? → Yes, I had. / No, I hadn’t.

Had you been waiting for an hour before the bus arrived? → Yes, you had. / No, you hadn’t.

Had he/she/it been waiting for an hour before the bus arrived? → Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn’t.

Had we/you/they been waiting for an hour before the bus arrived? → Yes, we/you/they had. / No, we/you/they hadn’t.

 

Czas Past Perfect Continuous – zastosowanie

Czas Past Perfect Continuous stosuje się przede wszystkim do wyrażania czynności, które odbywały się lub trwały w przeszłości przez pewien czas:

I had been trying to solve the problem for many hours before I figured out how to do it. – Próbowałem rozwiązać problem przez wiele godzin zanim w końcu wykombinowałem jak to zrobić.

He had been crying for a while before his mother put him to bed. – On płakał przez chwilę zanim jego mam nie położyła go spać.

They had been studying for a few weeks but they failed their final exams. – Oni uczyli się przez kilka tygodni ale oblali końcowe egzaminy.