Future Perfect – angielski od podstaw

cover

Future Perfect

Czas Future Perfect to czas gramatyczny odnoszący się do czynności, które zostaną ukończone przed upływem pewnego konkretnego momentu w przyszłości. W swej budowie czas przyszły dokonany łączy elementy typowe dla czasu Future, stąd operator will, oraz zaczerpnięte z perfectu, czyli formę past participle.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Perfect, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will, dalej have (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej.

Schemat zdania w Future Perfect

PODMIOT (osoba) + WILL + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He/She/It + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We/You/They + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

Forma skrócona

Formę will w czasie Future Perfect można skrócić do ‘ll, czyli:

I will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → I’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → You’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → He/She/It’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → We/You/They’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Perfect, wystarczy po formie will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian.

Schemat zdania przeczącego w Future Perfect

Otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He/She/It + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We/You/They + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

Wariant skrócony

Formę przeczącą will not w czasie Future Perfect można skrócić do won’t:

I won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

Future Perfect
Future Perfect
Future Perfect

Czas Future Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem will z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli have z właściwym czasownikiem regularnym z -ed lub nieregularnym w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej.

Schemat pytania w Future Perfect

WILL + PODMIOT (osoba) + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

Will + I + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + he + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + she + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will+ it + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + we+ have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + they + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli w czasie Future Perfect otrzymamy:

Will I have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, I will. / No, I won’t.

Will you have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, we/you/they will. / No, we/you/they won’t.

Czas Future Perfect – zastosowanie

Czas Future Perfect stosuje się w języku angielskim przede wszystkim do:

1. czasu Future Perfect użyjemy do wyrażania czynności, które wyobrażamy sobie jako zakończone przed upływem pewnego konkretnego terminu w przyszłości:

 • I will have paid all my taxes *by September. – Ja zapłacę wszystkie moje podatki do września.
 • He will have graduated from university by the end of June. – On ukończy studia przed końcem czerwca.
 • By then she will have finished the project. – Do tego czasu ona skończy projekt.

* Określenia typu by then, by the end of … można umieszczać zarówno na końcu, jak i na początku zdania.

2. czasu Future Perfect użyjemy do wyrażania przypuszczeń, że dana czynność została już wykonana:

 • I am sure Tom will have finished the report by now. – Jestem pewna, że Tomek skończył raport do tej pory.

Future Perfect – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. By the end of the year we ………………. (save) enough money to buy a brand new car.
 2. I’m afraid that they …………….. (not pay) all their debts by January 2022.
 3. Don’t worry, she …………..… (finish) the sales report by then.
 4. Believe me, I …….…….. (do) the market research by the time you start the meeting.
 5. As far as I have been informed, he ……..…… (leave) the reception party by then
 6. By next month you ….………….. (know) everything, just be patient.
 7. …………… we …………….. (sell) everything in stock by then?
 8. I’m really sorry but I …………………. (not finish) the article by the time you want me to.
 9. ………… you …….…….. (complete) your homework assignment by tomorrow at the latest?
 10. Probably by midnight we ………………… (eat) and drunk everything, I guess.

Klucz:

 1. will have saved
 2. will not have paid/won’t have paid
 3. will have finished
 4. will have done
 5. will have left
 6. will have known
 7. Will …. have sold
 8. will not have finished/ won’t have finished
 9. Will … have completed
 10. will have eaten