Future Perfect – angielski od podstaw

cover

Czas Future Perfect to czas gramatyczny odnoszący się do czynności, które zostaną ukończone przed upływem pewnego konkretnego momentu w przyszłości. W swej budowie łączy on elementy typowe dla czasu Future, stąd operator will, oraz zaczerpnięte z perfectu, czyli formę past participle.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Perfect, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will, dalej have (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WILL + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

She + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

It + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

They + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

Forma skrócona

Formę will  można skrócić do ‘ll, czyli:

I will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → I’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → You’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → He/She/It’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → We/You/They’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Perfect, wystarczy po formie will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

She + will + not+ have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

It + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

They + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

Wariant skrócony

Formę przeczącą will not można skrócić do won’t:

I won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem will z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli have z właściwym czasownikiem regularnym z -ed lub nieregularnym w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

WILL + PODMIOT (osoba) + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Will + I + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + he + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + she + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will+ it + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + we+ have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + they + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

Will I have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, I will. / No, I won’t.

Will you have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, we/you/they will. / No, we/you/they won’t.

Czas Future Perfect – zastosowanie

Czas Future Perfect stosuje się w języku angielskim przede wszystkim do:

1. wyrażania czynności, które wyobrażamy sobie jako zakończone przed upływem pewnego konkretnego terminu w przyszłości:

  • I will have paid all my taxes *by September. – Ja zapłacę wszystkie moje podatki do września.
  • He will have graduated from university by the end of June. – On ukończy studia przed końcem czerwca.
  • By then she will have finished the project. – Do tego czasu ona skończy projekt.

* Określenia typu by then, by the end of … można umieszczać zarówno na końcu, jak i na początku zdania.

2. do wyrażania przypuszczeń, że dana czynność została już wykonana:

  • I am sure Tom will have finished the report by now. – Jestem pewna, że Tomek skończył raport do tej pory.