Past Simple – angielski od podstaw

cover

Czas Past Simple

Czas Past Simple to czas gramatyczny, który służy do wyrażania czynności zakończonych w przeszłości i jak sama nazwa wskazuje, bo angielskie simple tłumaczymy jako polskie „prosty”, z założenia jest stosunkowo prosty zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania.

Czas Past Simple – czasownik to be (być)

Czasownik „być” (to be) w czasie Past Simple zachowuje się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki, ponieważ odmienia się przez osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i posiada dwie różne formy (was, were) w zależności od liczby (pojedynczej lub mnogiej), czyli w zdaniu twierdzącym otrzymamy:

– liczba pojedyncza:

I was busy yesterday. – Ja byłam/byłem zajęta/zajęty wczoraj.

You were busy yesterday. – Ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.

He was busy yesterday. – On był zajęty wczoraj.

She was busy yesterday. – Ona była zajęta wczoraj.

It was busy yesterday. – Ono było zajęte wczoraj.

– liczba mnoga:

We were busy yesterday. – My byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.

You were busy yesterday. – Wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.

They were busy yesterday. – Oni/One byli/były zajęci/zajęte wczoraj.

Tworzenie przeczenia

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Past Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy was, were i otrzymujemy was not, were not, jak poniżej:

– liczba pojedyncza:

I was not busy yesterday. – Ja nie byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj.

You were not busy yesterday. – Ty nie byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.

He was not busy yesterday. – On nie był zajęty wczoraj.

She was not busy yesterday. – Ona nie była zajęta wczoraj.

It was not busy yesterday. – Ono nie było zajęte wczoraj.

– liczba mnoga:

We were not busy yesterday. – My nie byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.

You were not busy yesterday. – Wy nie byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.

They were not busy yesterday. – Oni/One nie byli/były zajęci/zajęte wczoraj.

Tworzenie pytań

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Past Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (was, were):

– liczba pojedyncza:

I was busy yesterday. → Was I busy yesterday? – Czy ja byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj?

You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj?

He was busy yesterday. → Was he busy yesterday? – Czy on był zajęty wczoraj?

She was busy yesterday.Was she busy yesterday? – Czy ona była zajęta wczoraj?

It was busy yesterday. → Was it busy yesterday? – Czy ono było zajęte wczoraj?

– liczba mnoga:

We were busy yesterday.Were we busy yesterday? – Czy my byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj?

You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj?

They were busy yesterday.Were they busy yesterday? – Czy oni/one byli/były zajęci/ zajęte wczoraj?

Udzielenie krótkiej odpowiedzi

Udzielając krótkiej odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od was/were w Past Simple, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

– liczba pojedyncza:

Was I busy yesterday?Yes, I was. / No, I was not.

Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.

Was he busy yesterday?Yes, he was./ No, he was not.

Was she busy yesterday?Yes, she was./ No, she was not.

Was it busy yesterday?Yes, it was. / No, it was not.

– liczba mnoga:

Were we busy yesterday?Yes, we were. / No, we were not.

Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.

Were they busy yesterday?Yes, they were. / No, they were not.

Warianty skrócone

Formy czasownika być (was, were) w zdaniach przeczących (was not, were not) w Past Simple mogą mieć także warianty skrócone, czyli:

– liczba pojedyncza:

I was notI wasn’t

You were notYou weren’t

He was notHe wasn’t

She was notShe wasn’t

It was notIt wasn’t

– liczba mnoga:

We were notWe weren’t

You were notYou weren’t

They were notThey weren’t

Czas Past Simple – inne zwykłe czasowniki

Zwykłe czasowniki w czasie Past Simple zachowują się zupełnie inaczej niż czasownik to be, który sam sobą tworzy zdania przeczące i pytające oraz zmienia swoją formę w zależności od osoby i liczby. Natomiast pozostałe czasowniki do stworzenia pytania lub przeczenia w Past Simple potrzebują słowa pomocniczego did. Operator did stosujemy we wszystkich osobach liczby pojedynczej oraz mnogiej, a czasownik główny oznaczający czynność (np. cook, write) lub stan (np. like) zawsze pozostaje w formie podstawowej.

Czas Past Simple – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Simple, należy rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z końcówką -(e)d lub nieregularny w II formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy regularny z –(e)d lub nieregularny w II formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

You + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

He + cooked dinner/ wrote letters+ yesterday.

She + cooked dinner/ wrote letters+ yesterday.

It + cooked dinner/ wrote letters+ yesterday.

We + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

You + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

They + cooked dinner/wrote letters + yesterday.

Określenie czasu przeszłego Past Simple yesterday możemy umieścić albo na końcu, albo na początku zdania:

We liked the movie yesterday. lub Yesterday we liked the movie.

Najbardziej znane określenia czasu przeszłego Past Simple to: yesterday, wyrażenia z last (np. last week, last month, itd.), wyrażenia z ago (np. dwo days ago, three years ago, itd.) oraz konkretna data (np. 25.08.2013) lub rok (np. in 2019).

Past Simple – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. Scott ……………. (be) very tired after work last Friday.
 2. You ………. (not come) to our party last weekend. What a pity.
 3. Last week I …………. (not write) the letter to my aunt Sophie, I phoned her.
 4. John and Meggy …………. (go) to the cinema yesterday in the evening.
 5. Two days ago I ………. (work) very hard in the office.
 6. …………… he ………. (read) a book last night?
 7. We ………….. (get) married in that church over there three years ago.
 8. What time ……….. they …………. (wake) up?
 9. My children ……………. (not be) late for school last time on Monday.
 10. He …………… (not sleep) well last night so he felt really bad.

Klucz

 1. was
 2. did not come
 3. didn’t write
 4. went
 5. worked
 6. Did … read
 7. got
 8. did ……….. wake
 9. weren’t
 10. didn’t sleep
past simple
past simple
past simple

Czas Past Simple – czasowniki regularne

Czasowniki regularne to przeważająca grupa czasowników w języku angielskim, których formę potrzebną do zbudowania zdania twierdzącego w czasie Past Simple tworzymy poprzez dodanie końcówki -(e)d. W zależności od tego, czy czasownik jest zakończony na spółgłoskę, czy samogłoskę, to dodajemy do niego -ed lub -d, np.:

 • livelive + d = lived
 • decidedecide + d = decided
 • studystudi + ed = studied (y zamienia się na i)
 • carrycarri + ed = carried (y zamienia się na i)
 • playplay + ed = played
 • startstart + ed = started
 • finishfinish + ed = finished

Czas Past Simple – czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne, jak sama nazwa wskazuje, nie tworzą formy czasu przeszłego Past Simple niezbędnej do zbudowania zdania twierdzącego w sposób regularny, czyli nie ma zasad, które można zastosować w praktyce. Cechą tych czasowników jest bowiem ich unikatowa forma, której trzeba nauczyć się na pamięć, np.:

 • bewas/werebeen (być)
 • comecamecome (przychodzić)
 • gowentgone (iść)
 • havehadhad (mieć)
 • seesawseen (widzieć)
 • bringbroughtbrought (przynieść)
 • singsangsung (śpiewać)
 • readreadread (czytać)
 • putputput (położyć)

Past Simple – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Simple, należy rozpocząć od podmiotu, następnie użyć operatora did, następnie zastosować słowo przeczące not, a potem umieścić czasownik w formie podstawowej i dodać resztę zdania. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

PODMIOT (osoba) + DID + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + did + not + watch TV + last weekend.

You + did + not + read books + last weekend.

He + did + not + go walking + last weekend.

She + did + not + write e-mails + last weekend.

It + did + not + play computer games + last weekend.

We + did + not + eat out + two days ago.

You + did + not + meet friends + two days ago.

They + did + not + have a party + two days ago.

Wariant skrócony

Formy przeczące w Past Simple mogą zostać skrócone do didn’t :

I did not watch TV last weekend. = I didn’t watch TV last weekend.

We did not eat out two days ago. = We didn’t eat out two days ago.

Czas Past Simple – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Simple, wystarczy kierować się następującą zasadą, która sprowadza się do prostego wzoru: zaczynamy od operatora did, potem stawiamy podmiot, następnie czasownik w formie podstawowej i dodajemy resztę zdania:

DID + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)?

Did + I + watch TV + yesterday?

Did + you + read books + last weekend?

Did + he + have holidays + last month?

Did + she + write e-mails + at work last Monday?

Did + it + play computer games + two days ago?

Did + we + eat out + a week ago?

Did + you + spend your holidays in the mountains + last year?

Did + they + work extra hours + in March 2020?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora did w Past Simple zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze did zamiast czasownika głównego, czyli:

Did I watch TV yesterday?Yes, I did. / No, I didn’t.

Did you read books last weekend?Yes, you did. / No, you didn’t.

Did he have holidays last month?Yes, he did. / No, he didn’t.

Did she write e-mails at work last Monday?Yes, she did. / No, she didn’t.

Did it play computer games two days ago?Yes, it did. / No, it didn’t.

Did we eat out a week ago?Yes, we did. / No, we didn’t.

Did you spend your holidays in the mountains last year?Yes, you did. / No, you didn’t.

Did they work extra hours in March 2020?Yes, they did. / No, they didn’t.

Past Simple – zastosowanie

Czas Past Simple stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. używamy czasu Past Simple do wyrażania czynności zakończonych w przeszłości oraz umieszczonych w określonym momencie w przeszłości poprzez użycie konkretnego zwrotu, np. wczoraj – yesterday, lub wyrażenia: z ago (np. a day ago, two months ago), z last (np. last week, last Friday, last April), oraz daty, np. in 1985, in 2013 itd.:

 • I graduated in June 1987. – Ukończyłem/ukończyłam studia w czerwcu 1987 roku.
 • He began his first job a month ago. – On zaczął swoją pierwszą pracę miesiąc temu.
 • Yesterday we had a very important business meeting. – Wczoraj mieliśmy bardzo ważne spotkanie w interesach.
 • They moved to a new house last year. – Oni wprowadzili się do nowego domu w zeszłym roku.

2. używamy czasu Past Simple do opisywania wydarzeń zakończonych w przeszłości zgodnie z ich porządkiem chronologicznym:

 • First he had a shower, next he got dressed and then he left for work. – Najpierw wziął prysznic, następnie się ubrał i potem wyszedł do pracy.