Past Simple – angielski od podstaw

cover

Czas Past Simple

Czas Past Simple to czas gramatyczny, który służy do wyrażania czynności zakończonych w przeszłości i jak sama nazwa wskazuje, bo angielskie simple tłumaczymy jako polskie „prosty”, z założenia jest stosunkowo prosty zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania.

Czas Past Simple – czasownik to be (być)

Czasownik „być” (to be) w czasie Past Simple zachowuje się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki, ponieważ odmienia się przez osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i posiada dwie różne formy (was, were) w zależności od liczby (pojedynczej lub mnogiej), czyli w zdaniu twierdzącym otrzymamy:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

– liczba pojedyncza:

I was busy yesterday. – Ja byłam/byłem zajęta/zajęty wczoraj.

You were busy yesterday. – Ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.

He was busy yesterday. – On był zajęty wczoraj.

She was busy yesterday. – Ona była zajęta wczoraj.

It was busy yesterday. – Ono było zajęte wczoraj.

– liczba mnoga:

We were busy yesterday. – My byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.

You were busy yesterday. – Wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.

They were busy yesterday. – Oni/One byli/były zajęci/zajęte wczoraj.

Tworzenie przeczenia

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Past Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy was, were i otrzymujemy was not, were not, jak poniżej:

– liczba pojedyncza:

I was not busy yesterday. – Ja nie byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj.

You were not busy yesterday. – Ty nie byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.

He was not busy yesterday. – On nie był zajęty wczoraj.

She was not busy yesterday. – Ona nie była zajęta wczoraj.

It was not busy yesterday. – Ono nie było zajęte wczoraj.

– liczba mnoga:

We were not busy yesterday. – My nie byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.

You were not busy yesterday. – Wy nie byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.

They were not busy yesterday. – Oni/One nie byli/były zajęci/zajęte wczoraj.

Tworzenie pytań

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Past Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (was, were):

– liczba pojedyncza:

I was busy yesterday. → Was I busy yesterday? – Czy ja byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj?

You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj?

He was busy yesterday. → Was he busy yesterday? – Czy on był zajęty wczoraj?

She was busy yesterday.Was she busy yesterday? – Czy ona była zajęta wczoraj?

It was busy yesterday. → Was it busy yesterday? – Czy ono było zajęte wczoraj?

– liczba mnoga:

We were busy yesterday.Were we busy yesterday? – Czy my byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj?

You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj?

They were busy yesterday.Were they busy yesterday? – Czy oni/one byli/były zajęci/ zajęte wczoraj?

Udzielenie krótkiej odpowiedzi

Udzielając krótkiej odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od was/were w Past Simple, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

– liczba pojedyncza:

Was I busy yesterday?Yes, I was. / No, I was not.

Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.

Was he busy yesterday?Yes, he was./ No, he was not.

Was she busy yesterday?Yes, she was./ No, she was not.

Was it busy yesterday?Yes, it was. / No, it was not.

– liczba mnoga:

Were we busy yesterday?Yes, we were. / No, we were not.

Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.

Were they busy yesterday?Yes, they were. / No, they were not.

Warianty skrócone

Formy czasownika być (was, were) w zdaniach przeczących (was not, were not) w Past Simple mogą mieć także warianty skrócone, czyli:

– liczba pojedyncza:

I was notI wasn’t

You were notYou weren’t

He was notHe wasn’t

She was notShe wasn’t

It was notIt wasn’t

– liczba mnoga:

We were notWe weren’t

You were notYou weren’t

They were notThey weren’t

Czas Past Simple – inne zwykłe czasowniki

Zwykłe czasowniki w czasie Past Simple zachowują się zupełnie inaczej niż czasownik to be, który sam sobą tworzy zdania przeczące i pytające oraz zmienia swoją formę w zależności od osoby i liczby. Natomiast pozostałe czasowniki do stworzenia pytania lub przeczenia w Past Simple potrzebują słowa pomocniczego did. Operator did stosujemy we wszystkich osobach liczby pojedynczej oraz mnogiej, a czasownik główny oznaczający czynność (np. cook, write) lub stan (np. like) zawsze pozostaje w formie podstawowej.

Czas Past Simple – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Simple, należy rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z końcówką -(e)d lub nieregularny w II formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy regularny z –(e)d lub nieregularny w II formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

You + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

He + cooked dinner/ wrote letters+ yesterday.

She + cooked dinner/ wrote letters+ yesterday.

It + cooked dinner/ wrote letters+ yesterday.

We + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

You + cooked dinner/ wrote letters + yesterday.

They + cooked dinner/wrote letters + yesterday.

Określenie czasu przeszłego Past Simple yesterday możemy umieścić albo na końcu, albo na początku zdania:

We liked the movie yesterday. lub Yesterday we liked the movie.

Najbardziej znane określenia czasu przeszłego Past Simple to: yesterday, wyrażenia z last (np. last week, last month, itd.), wyrażenia z ago (np. dwo days ago, three years ago, itd.) oraz konkretna data (np. 25.08.2013) lub rok (np. in 2019).

Past Simple – ćwiczenia

Czas Past Simple stosujemy do opisywania działań, które zakończyły się w przeszłości. Jest to jeden z podstawowych czasów gramatycznych, który pozwala opowiadać o przeszłych wydarzeniach i doświadczeniach. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci ćwiczyć tworzenie zdań afirmatywnych, negatywnych oraz pytających w tym czasie.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Past Simple z podanych słów:

 1. she / visit / her grandparents / last weekend
 2. they / not / watch / the movie / yesterday
 3. Tom / play / football / at school
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Past Simple, używając podanych słów:

 1. what / you / do / last night
 2. where / they / go / on holiday
 3. did / he / enjoy / the party
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. She visited her grandparents last weekend.
 2. They did not watch the movie yesterday.
 3. Tom played football at school.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. What did you do last night?
 2. Where did they go on holiday?
 3. Did he enjoy the party?
past simple
past simple
past simple

Czas Past Simple – czasowniki regularne

Czasowniki regularne to przeważająca grupa czasowników w języku angielskim, których formę potrzebną do zbudowania zdania twierdzącego w czasie Past Simple tworzymy poprzez dodanie końcówki -(e)d. W zależności od tego, czy czasownik jest zakończony na spółgłoskę, czy samogłoskę, to dodajemy do niego -ed lub -d, np.:

 • livelive + d = lived
 • decidedecide + d = decided
 • studystudi + ed = studied (y zamienia się na i)
 • carrycarri + ed = carried (y zamienia się na i)
 • playplay + ed = played
 • startstart + ed = started
 • finishfinish + ed = finished

Czas Past Simple – czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne, jak sama nazwa wskazuje, nie tworzą formy czasu przeszłego Past Simple niezbędnej do zbudowania zdania twierdzącego w sposób regularny, czyli nie ma zasad, które można zastosować w praktyce. Cechą tych czasowników jest bowiem ich unikatowa forma, której trzeba nauczyć się na pamięć, np.:

 • bewas/werebeen (być)
 • comecamecome (przychodzić)
 • gowentgone (iść)
 • havehadhad (mieć)
 • seesawseen (widzieć)
 • bringbroughtbrought (przynieść)
 • singsangsung (śpiewać)
 • readreadread (czytać)
 • putputput (położyć)

Past Simple – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Simple, należy rozpocząć od podmiotu, następnie użyć operatora did, następnie zastosować słowo przeczące not, a potem umieścić czasownik w formie podstawowej i dodać resztę zdania. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

PODMIOT (osoba) + DID + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + did + not + watch TV + last weekend.

You + did + not + read books + last weekend.

He + did + not + go walking + last weekend.

She + did + not + write e-mails + last weekend.

It + did + not + play computer games + last weekend.

We + did + not + eat out + two days ago.

You + did + not + meet friends + two days ago.

They + did + not + have a party + two days ago.

Wariant skrócony

Formy przeczące w Past Simple mogą zostać skrócone do didn’t :

I did not watch TV last weekend. = I didn’t watch TV last weekend.

We did not eat out two days ago. = We didn’t eat out two days ago.

Czas Past Simple – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Simple, wystarczy kierować się następującą zasadą, która sprowadza się do prostego wzoru: zaczynamy od operatora did, potem stawiamy podmiot, następnie czasownik w formie podstawowej i dodajemy resztę zdania:

DID + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)?

Did + I + watch TV + yesterday?

Did + you + read books + last weekend?

Did + he + have holidays + last month?

Did + she + write e-mails + at work last Monday?

Did + it + play computer games + two days ago?

Did + we + eat out + a week ago?

Did + you + spend your holidays in the mountains + last year?

Did + they + work extra hours + in March 2020?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora did w Past Simple zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze did zamiast czasownika głównego, czyli:

Did I watch TV yesterday?Yes, I did. / No, I didn’t.

Did you read books last weekend?Yes, you did. / No, you didn’t.

Did he have holidays last month?Yes, he did. / No, he didn’t.

Did she write e-mails at work last Monday?Yes, she did. / No, she didn’t.

Did it play computer games two days ago?Yes, it did. / No, it didn’t.

Did we eat out a week ago?Yes, we did. / No, we didn’t.

Did you spend your holidays in the mountains last year?Yes, you did. / No, you didn’t.

Did they work extra hours in March 2020?Yes, they did. / No, they didn’t.

Past Simple – zastosowanie

Czas Past Simple stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. używamy czasu Past Simple do wyrażania czynności zakończonych w przeszłości oraz umieszczonych w określonym momencie w przeszłości poprzez użycie konkretnego zwrotu, np. wczoraj – yesterday, lub wyrażenia: z ago (np. a day ago, two months ago), z last (np. last week, last Friday, last April), oraz daty, np. in 1985, in 2013 itd.:

 • I graduated in June 1987. – Ukończyłem/ukończyłam studia w czerwcu 1987 roku.
 • He began his first job a month ago. – On zaczął swoją pierwszą pracę miesiąc temu.
 • Yesterday we had a very important business meeting. – Wczoraj mieliśmy bardzo ważne spotkanie w interesach.
 • They moved to a new house last year. – Oni wprowadzili się do nowego domu w zeszłym roku.

2. używamy czasu Past Simple do opisywania wydarzeń zakończonych w przeszłości zgodnie z ich porządkiem chronologicznym:

 • First he had a shower, next he got dressed and then he left for work. – Najpierw wziął prysznic, następnie się ubrał i potem wyszedł do pracy.

Transkrypcja filmu na temat czasu Past Simple

Cześć, tu Inga i witam Cię ponownie na kanale Skrivanek, gdzie staram się w łatwy i przystępny sposób pokazać Ci, że angielski nie musi być taki skomplikowany, jak nam się wydawało.

Dzisiaj pod lupę bierzemy czas Past Simple, czyli czas przeszły prosty dokonany – a dokonany dlatego, że odnosimy się do przeszłości – cos zostało zrobione i już, po sprawie.

Past Simple zastosujesz w trzech sytuacjach.

Numer 1 – kiedy mówimy o jednorazowej czynności, która wydarzyła się w przeszłości i najczęściej dopowiadamy, kiedy ta czynność się wydarzyła, kiedy miała miejsce.

Na przykład:

Yesterday – wczoraj

Two weeks ago – dwa tygodnie temu

Last month – w zeszłym miesiącu

 

I went out with my friends last night. – wyszłam na miasto ze znajomymi zeszłej nocy.

We ordered pizza and a couple of drinks – Zamówiliśmy pizze I pare drinków.

And we ended up swimming in the sea – a skończyliśmy naszą zabawe pływając w morzu.

Także tak!

Pewnie zdążyłeś zauważyć, że nasze czasowniki  w tych zdaniach wyglądają nieco inaczej niż zazwyczaj. A to dlatego, że w czasach przeszłych mówimy o dwóch rodzajach czasowników – regularnych i nieregularnych.

 

Czasowniki regularne to te, które mają końcówkę –ed, czyli watch – watched, spray – sprayed, love – loved, miss – missed

 

A czasowniki nieregularne to te, których forma się zmienia, czyli buy  – bought, be – was, do – did, fly – flew

 

Budowa zdania twierdzącego to: podmiot + czasownik w drugiej formie + reszta zdania

Druga forma, czyli właśnie ten nasz odmieniony czasownik – regularny lub nieregularny.

I bought a ticket to New Zeland yesterday – kupiłam bilet do nowej zelandii wczoraj

 

Zdanie pytające rozpoczynamy od pytajnika DID + podmiot + czasownik w pierwszej formie + reszta zdania

Did you ask her to join you on the trip? – Czy zapytałeś się jej, czy dołączy do Ciebie na wycieczkę?

I wanted to but she didn’t answer any of my calls. – Chciałem, ale nie odebrała żadnego telefonu ode mnie.

Tutaj mamy zdanie przeczące, które rozpoczynamy od podmiotu + did + not + czasownik w 1 formie + reszta zdania

I to co musisz zapamiętać, jak przy każdym zdaniu przeczącym to to, aby dodać NOT do pytajnika – bo właśnie w ten sposób tworzymy przeczenia.

W tym przypadku mamy DID + NOT, które w skrócie oznacza DIDN’t – i częściej z tej wersji skorzystasz i ją usłyszysz.

 

Bang, to lecimy dalej!

 

Kiedy jeszcze zastosujesz czas Past Simple?

A no wtedy, kiedy chcesz opisać czynności, które wydarzyły się jedna po drugiej, na przykład:

I came back home, I played music and I started dancing. – wróciłam do domu, puściłam muzykę i zaczęłam tańczyć.

 

Zastosowanie numer trzy to przeszłe zwyczaje i nawyki oraz nałogi.

They smoked a lot when they were younger. – oni dużo palili, kiedy byli młodsi.

I used to run everyday, now I run when I’m late. – Miałam zwyczaj biegać codziennie, teraz biegam, kiedy jestem spóźniona.

I to wszystko, co musisz wiedzieć na temat czasu Past Simple. W ramach powtórzenia oto trzy zastosowania tego czasu:

 1. Czynności jednorazowe w przeszłości
 2. Krótkie czynności, które wydarzyły się jedna po drugiej
 3. Przeszłe nawyki, zwyczaj i nałogi

Więcej ciekawych treści  i darmowej wiedzy znajdziesz na naszym kanale, ale Odwiedź również naszą stronę (link w opisie) i koniecznie sprawdź kursy, które oferujemy, bo to one pomogą Ci korzystać z języka z łatwością. Tak na maxa!

A my widzimy się już niebawem z koleją dozą wiedzy, CZEŚĆ

chatsimple