Past Perfect Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Past Perfect Continuous to czas gramatyczny, który jest odpowiednikiem Present Perfect Continuous, ale w przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, Past Perfect Continuous łączy ze sobą elementy typowe dla perfektu, tj. past participle been, i formę ciągłą, tj. continuous, czyli końcówkę -ing przy czasowniku głównym, odnoszącym się do konkretnej czynności.

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Perfect Continuous, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić had been, niezależnie od osoby i liczby, potem dodać czasownik właściwy z końcówką -ing i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

  Firma / Imię i Nazwisko (wymagane) Numer telefonu Adres email (wymagane) Temat Treść wiadomości Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności Skrivanek sp. z o.o.

  Past Perfect Continuous – zdania twierdzące

  PODMIOT (osoba) + HAD + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

  I + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  You + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  He + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  She + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  It + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  We + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  You + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  They + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  Forma skrócona

  W Past Perfect Continuous formę had można oczywiście skrócić do ‘d, czyli:

  I had been waiting for an hour before the bus arrived. → I’d been waiting for an hour before the bus arrived.

  You had been waiting for an hour before the bus arrived. → You’d been waiting for an hour before the bus arrived.

  He/She had been waiting for an hour before the bus arrived. → He/She’d been waiting for an hour before the bus arrived.

  We/You/They had been waiting for an hour before the bus arrived. → We/You/They’d been waiting for an hour before the bus arrived.

  Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

  Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Perfect Continuous, wystarczy po had umieścić słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat budowy przeczenia w Past Perfect Continuous.

  Past Perfect Continuous – zdania przeczące

  PODMIOT (osoba) + HAD + NOT + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)

  I + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  You + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  He + had+ not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  She + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  It + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  We + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  You + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  They + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

  Wariant skrócony

  W Past Perfect Continuous formę przeczącą had not można skrócić do hadn’t:

  I hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

  You hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

  He/She/It hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

  We/You/They hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

  Past Perfect Continuous
  Past Perfect Continuous
  Past Perfect Continuous

  Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

  Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Perfect Continuous, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem had z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy w pytaniu w Past Perfect Continuous są bez zmian, czyli potem mamy been wraz z właściwym czasownikiem z końcówką -ing, a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej.

  Past Perfect Continuous – zdania pytające

  HAD + PODMIOT (osoba) + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)

  Had + I + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + you + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + he+ been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + she + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + it + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + we + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + you + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Had + they + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

  Krótkie odpowiedzi

  W Past Perfect Continuous na pytania rozpoczynające się od operatora had zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze had zamiast czasownika głównego, czyli:

  Had I been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, I had. / No, I hadn’t.

  Had you been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, you had. / No, you hadn’t.

  Had he/she/it been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn’t.

  Had we/you/they been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, we/you/they had. / No, we/you/they hadn’t.

  Czas Past Perfect Continuous – zastosowanie

  Czas Past Perfect Continuous stosuje się w języku angielskim przede wszystkim do wyrażania czynności, które odbywały się lub trwały w przeszłości przez pewien czas:

  • I had been trying to solve the problem for many hours before I figured out how to do it. – Próbowałem rozwiązać problem przez wiele godzin, zanim w końcu wykombinowałem, jak to zrobić.
  • He had been crying for a while before his mother put him to bed. – On płakał przez chwilę, zanim jego mama nie położyła go spać.
  • They had been studying for a few weeks but they failed their final exams. – Oni uczyli się przez kilka tygodni, ale oblali końcowe egzaminy.

  Past Perfect Continuous – ćwiczenia

  Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

  1. It was already 2 p.m. and the participants ………………. (play) chess since 9 a.m.
  2. We finally met at 5.30 p.m., so I …………………… (wait) for my parents-in-law for an hour.
  3. One student fainted during the school trip because he …………… (not drink) enough water.
  4. At 9 p.m. they ………………….. (watch) movies for more than 4 hours. It was too long as for me.
  5. How long ………. they ……….. (live) in Manchester before they moved here?
  6. When we arrived, it ………………. (rain) heavily and the streets were muddy.
  7. Her eyes were red and watering because she ……………… (read) the book all night long.
  8. I …………… (train) very hard for almost a year before I finally won the race.
  9. Tom ………….. (not think) long before he made up his mind about quitting his job.
  10. When Alex took the exam, he …………….. (study) German for 5 years.

  Klucz:

  1. had been playing
  2. had been waiting
  3. had not been drinking
  4. had been watching
  5. … had … been living
  6. had been raining
  7. had been reading
  8. had been training
  9. had not been thinking
  10. had been studying