Drugi okres warunkowy – Second Conditional – angielski od podstaw

cover

Drugi okres warunkowy – Second Conditional

Drugi okres warunkowy, tzw. Second Conditional, lub też zdanie warunkowe typu drugiego, jest dosyć często stosowany w codziennej mowie oraz używany w piśmie, zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i mniej formalnych, i zakłada istnienie jakiegoś hipotetycznego warunku, którego spełnienie jest konieczne, aby wydarzyła się jakaś czynność.

Jego znaczenie można sprowadzić do „gdybania” na temat obecnej sytuacji, czyli do tego „co by było, gdyby…?”. Zatem prawdopodobieństwo spełnienia warunku, a tym samym zaistnienia określonej sytuacji, jest niewielkie.

Tworzenie zdań w drugim okresie warunkowym – struktura zdania

Aby stworzyć zdanie z wykorzystaniem drugiego okresu warunkowego, wystarczy trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if („gdyby”) występuje czas przeszły, a następnie would z czasownikiem w bezokoliczniku:

IF + OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Past Simple, OSOBA + WOULD + CZASOWNIK w formie podstawowej + reszta zdania

If + I + had more time, I + would + read + more books. – Gdybym miał więcej czasu, to bym czytał więcej książek.

If + you + were taller, you + would + play basketball + in a school team. – Gdybyś był wyższy, to byś grał w koszykówkę w szkolnej drużynie.

If + he/she/it + trained more often, he/she/it + would + be + fitter. – Gdyby on (ona, ono) częściej trenował, to on (ona, ono) byłby bardziej wysportowany.

If + we/you/they + saved money, we/you/they + would + buy + a house. – Gdybyśmy (wy, oni/one) oszczędzali pieniądze, to kupilibyśmy (wy, oni/one) dom.

Kolejność zdań

Oczywiście kolejność zdań jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej, i nie wpływa na znaczenie całości. Możemy zacząć od zdania z if lub od zdania z konstrukcją z would:

If I had more time, I would read more books. lub I would read more books if I had more time.

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if, na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

 • If I had more time, I would read more books.

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

 • I would read more books if I had more time.

Przeczenie lub pytanie

Zdanie z wykorzystaniem drugiego okresu warunkowego może mieć także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o budowie poszczególnych struktur, czyli że po if mamy Past Simple, a w drugiej would + czasownik w formie podstawowej:

 • If he did not ask me, I wouldn’t help him. – Gdyby on mnie nie poprosił, to bym mu nie pomógł.
 • Would you call the police if you saw a street assault? – Czy zadzwoniłbyś na policję, gdybyś zobaczył napaść uliczną?

Inne konstrukcje

Zamiast czasu Past Simple po if możemy zastosować też np. czas przeszły Past Continuous, konstrukcję to be going to do sth, lub czasownik modalny, przy założeniu, że w drugiej części zachowujemy would z bezokolicznikiem, np.:

 • If they were dating, why wouldn’t they get married? – Jeśli oni randkowali, to dlaczego się nie pobrali?
 • If you were going to let me know, you would have to give me a call. – Gdybyś miał zamiar mnie poinformować, to musiałbyś do mnie zadzwonić.
 • Would she give you a hand if she could? – Czy ona by ci udzieliła pomocy, gdyby mogła?

Zastosowanie drugiego okresu warunkowego

Drugi okres warunkowy stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. kiedy mówimy o tym, że gdyby sytuacja była inna, niż jest obecnie, to miałaby inny skutek w przyszłości, np.:

 • We would travel around the world if we had a lot of money. – Podróżowalibyśmy dookoła świata, gdybyśmy mieli dużo pieniędzy.

2. do wyrażania przypuszczeń, czyli „gdybania” na temat obecnej sytuacji, np.:

 • I would be a model if I were* taller. – Byłabym modelką, gdybym była wyższa.

3. do udzielania rad, np.:

 • If I were* in your shoes, I wouldn’t accept his proposal. – Gdybym była na twoim miejscu, to bym nie przyjęła jego oświadczyn.

*Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie formy przeszłej czasownika to be, czyli were w zdaniach warunkowych typu drugiego, zwłaszcza z zaimkiem osobowym I, dzięki czemu zmniejszamy prawdopodobieństwo zaistnienia danej sytuacji, np.:

 • If I were you = gdybym był tobą (mało prawdopodobne)
 • If I were in your shoes = gdybym był na twoim miejscu (mało prawdopodobne)

Ucz się angielskiego razem z nami!

Drugi okres warunkowy
Drugi okres warunkowy
Drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy – Ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. What ……… you ……. (do) if you ………… (win) the Lottery?
 2. Kate ……….. (not be) rich if she ………. (not marry) Scott.
 3. I ………. (get) a promotion if I ………. (speak) English fluently.
 4. ……… Mike ……… (call) me if he ……. (know) my phone number?
 5. ….. you ………. (give) me a lift to the shop if you ……. (not be) in a hurry?
 6. If you …. (be) in my shoes, ……… you ……….. (agree) to his marriage proposal?
 7. ……… Sarah ………. (feel) stressed out if she ……. (not get) her US visa on time?
 8. Where ……… we ……… (end) up if we ………. (study) less?
 9. They ……… (travel) round the world if they ………….. (have) a lot of money.
 10. Brenda ………. (not get) angry at Steve if he ……… (not be) late again.

Klucz:

 1. would … do, won
 2. would not be, did not marry/ wouldn’t be, didn’t marry
 3. would get, spoke/ ‘d get, spoke
 4. Would …. call, knew
 5. Would … give, were not/ Would … give, weren’t
 6. were, would … agree
 7. Would … feel, did not get/ Would … feel, didn’t get
 8. would … end, studied
 9. would travel, had/ ‘d travel, had
 10. would not get, was not/ wouldn’t get, wasn’t