Present Perfect Continuous
– angielski od podstaw

cover

Czas Present Perfect Continuous to czas gramatyczny, którego struktura łączy w sobie elementy typowe dla Present Perfect z formą ciągłą czasownika właściwego, czyli continuous, w postaci charakterystycznej końcówki –ing.

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w języku angielskim w czasie Present Perfect Continuous, należy trzymać się następującego schematu budowy – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić have lub has, w zależności od osoby i liczby (has tylko w III osobie liczby pojedynczej – he, she, it), dalej niezależnie od osoby postawić been, a potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej.

Present Perfect Continuous – zdania twierdzące – budowa

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

He + has+ been + waiting for the bus + for half an hour.

She + has + been + waiting for the bus + for half an hour.

It + has + been + waiting for the bus + for half an hour.

We + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

They + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

Forma skrócona

Formę have oraz has w czasie Present Perfect Continuous można skrócić odpowiednio do ‘ve oraz ‘s, czyli:

I have been waiting for the bus for half an hour. → I’ve been waiting for the bus for half an hour.

You have been waiting for the bus for half an hour. → You’ve been waiting for the bus for half an hour.

He/She/It has been waiting for the bus for half an hour. → He’s/She’s/It’s been waiting for the bus for half an hour.

We/You/They have been writing for the bus for half an hour. → We’ve/You’ve/They’ve been waiting for the bus for half an hour.

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w języku angielskim w czasie Present Perfect Continuous, wystarczy po formie have been lub has been dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco.

Present Perfect Continuous – zdania przeczące – budowa

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

He + has+ not + been + waiting for the bus + for half an hour.

She + has + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

It + has + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

We + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

They + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

Forma skrócona

Formy przeczące have not oraz has not czasu Present Perfect Continuous mogą być skrócone do haven’t lub hasn’t:

I haven’t been writing for the bus for half an hour. / I haven’t been writing for the bus for half an hour.

You haven’t been writing for the bus for half an hour. / You haven’t been writing for the bus for half an hour.

He/She/It hasn’t been writing for the bus for half an hour. / He/She/It hasn’t been writing for the bus for half an hour.

We/You/They haven’t been writing for the bus for half an hour. / We/You/They haven’t been writing for the bus for half an hour.

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w języku angielskim w czasie Present Perfect Continuous, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem have lub has z podmiotem, czyli osobą, pozostawiając been w pierwotnym miejscu oraz pozostałe elementy bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik z -ing), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej.

Present Perfect Continuous – zdania pytające – budowa

HAVE/HAS + PODMIOT (osoba) + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

Have + I + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + you + been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + he+ been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + she + been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + it + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + we + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + you + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + they + been + waiting for the bus + for half an hour?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora have lub has w czasie Present Perfect Continuous zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowa pomocnicze have lub has zamiast czasownika głównego, czyli:

Have I been waiting for the bus for half an hour?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have you been waiting for the bus for half an hour?Yes, you have. / No, you haven’t.

Has he/she/it been waiting for the bus for half an hour?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they been waiting for the bus for half an hour?Yes, we/you/they have. / No, we/you/they haven’t.

Present Perfect Continuous
Present Perfect Continuous
Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous – zastosowanie

Czas Present Perfect Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. czasu Present Perfect Continuous używamy do wyrażania czynności, które odbywały się przez jakiś czas do tej pory:

 • I have been running for 2 hours. – Ja biegałem przez 2 h.
 • He has been washing his car since 2 p.m. – On mył swój samochód od czternastej.
 • They have been painting the flat all day long. – Oni przez cały dzień malowali mieszkanie.

2. czasu Present Perfect Continuous używamy do wyrażania czynności, które trwają nadal lub właśnie się skończyły:

 • I have been working for this company for 5 years. – Ja pracuję dla tej firmy od 5 lat.
 • She has been painting lanscapes since she was 25. – Ona maluje krajobrazy od 25 roku życia.
 • You have been listening to the news. – Słuchali państwo wiadomości.

Present Perfect Continuous – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. You look really tired, ……………. you ………………….. (run)?
 2. How long ……………. you ………………. (wait) for the bus?
 3. It ………………………… (rain) at least for two hours.
 4. ………………. you ………………. (learn) English for two years?
 5. What ………….. she ……………………. (do) for such a long time at the reception desk?
 6. We ………………………. (live) in this quiet neighbourhood for many years now.
 7. She ………………………… (not read) this book for an hour.
 8. They ……………………. (eat) vegetables since our visit last month.
 9. I ……………………………. (swim) in our school team for quite a few weeks or so.
 10. ………………. he ……………….. (cook) dinner? It smells delicious.

Klucz

 1. have you been running
 2. have you been waiting
 3. has been raining/’s been raining
 4. have you been learning
 5. hass he been doing
 6. have been living/ ‘ve been living
 7. has not been reading/hasn’t been reading
 8. have been eating/’ve been eating
 9. have been swimming/’ve been swimming
 10. Has he been cooking