First Conditional – pierwszy tryb warunkowy – angielski od podstaw

cover

Pierwszy okres warunkowy, tak zwany First Conditional, czy też zdanie warunkowe typu pierwszego, znany również jako pierwszy tryb warunkowy, jest bardzo często stosowany w codziennej mowie oraz używany w piśmie, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych. Sugeruje on istnienie jakiegoś konkretnego warunku, którego spełnienie jest konieczne, aby wydarzyła się dana czynność w niedalekiej przyszłości. Prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony, jest tutaj stosunkowo duże.

Tworzenie zdań w pierwszym okresie warunkowym – struktura zdania

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie z wykorzystaniem pierwszego okresu warunkowego, wystarczy trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if („jeśli, jeżeli”) nie występuje czas przyszły, oraz zastosować poniższy schemat.

Schemat budowy zdania w First Conditional

If + osoba + wyrażenie czasownikowe w Present Simple, osoba + will + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

First conditional – przykłady

If + I + get up late, I + will + miss + the bus. – Jeśli wstanę późno, to nie zdążę na autobus.

If + you + touch a hot oven, you + will + get burnt. – Jeżeli dotkniesz gorącego piekarnika, to się poparzysz.

If + he/she/it + leaves on time, he/she/it + will + be + punctual. – Jeśli on (ona, ono) wyjdzie na czas, to on (ona, ono) będzie punktualnie.

If + we/you/they + work hard, we/you/they + will + get promoted + soon. – Jeżeli my (wy, oni/one) będziemy ciężko pracować, to my (wy, oni/one) wkrótce dostaniemy awans.

Jaka powinna być kolejność zdań?

Kolejność zdań w First Conditional jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej i nie wpływa na znaczenie całości: możemy zacząć od zdania z if lub od zdania z konstrukcją z will:

If I eat too many sweets, I will get fat quickly

lub

I will get fat quickly if I eat too many sweets.

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if, na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

If I eat too many sweets, I will get fat quickly.

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

I will get fat quickly if I eat too many sweets.

Zaprzeczenia i pytania

Zdanie z wykorzystaniem First Conditional może mieć także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o budowie poszczególnych struktur, czyli że po if mamy Present Simple, a w drugiej will + czasownik w formie podstawowej:

If you do not hurry up, we will not get good seats. – Jeśli się nie pospieszysz, to nie dostaniemy dobrych miejsc.

Will you help me if I ask you? – Czy mi pomożesz, jeśli cię poproszę?

First conditional – jaki czas?

Zamiast czasu Present Simple po if możemy zastosować też np. czas teraźniejszy Present Continuous, czas Present Perfect, konstrukcję to be going to do sth lub czasownik modalny. Jednakże zawsze pamiętamy o podstawowej zasadzie, że po if nie ma czasu przyszłego, a will znajduje się w drugim zdaniu, np.:

If you are going to catch the 6.15 train in the morning, you will have to get up very early. – Jeśli zamierzasz złapać pociąg o 6.15 rano, to będziesz musiał wstać bardzo wcześnie.

They will need to reschedule the meeting if they can’t make it today. – Oni będą potrzebowali przełożyć spotkanie, jeśli nie dadzą rady dzisiaj [go przeprowadzić].

You will leave the classroom if you have finished. – Wyjdziecie z klasy, jeśli skończyliście.

She will be grateful if you can see her right now. – Ona będzie wdzięczna, jeśli się z nią teraz zobaczysz.

First Conditional
First Conditional
First Conditional

If czy when?

Zamiast if („jeśli, jeżeli”) w zdaniach z First Conditional możemy także czasami użyć when („kiedy, gdy”), ale zmienimy tym samym znaczenie całego zdania:

When I retire, I will have a lot of time for my hobbies. – Gdy przejdę na emeryturę, to będę mieć dużo czasu na moje zainteresowania.

If I retire, I will have a lot of time for my hobbies. – Jeśli przejdę na emeryturę, to będę mieć dużo czasu na moje zainteresowania.

First Conditional – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. If she ……………. (be) late again, the teacher ………….. (be) angry at her.
 2. If you ………… (not do) your housework, you ………. (not go) out in the eveneing.
 3. If the weather ……….. (be) bad tomorrow, we ………. (stay) at home.
 4. ………. she ………. (change) jobs if she ………… (not like) her boss?
 5. If you ………… (not hurry) up, we ………. (miss) our train to Warsaw.
 6. …. our planet …… (be) in danger in the future if we ……….. (not do) anything now?
 7. ………. you ….. (help) me if I ………. (ask) you nicely?
 8. If it …………. (rain) in the afternoon, we ………. (go) to the cinema.
 9. We …….. (crash) if you ……….. (not slow) down immediately.
 10. If you ………. (do) it right now, I …….. never ……….. (speak) to you again.

Klucz

 1. is, will be/is, ‘ll be
 2. do not do, will not go/ don’t do, won’t go
 3. is, will stay/is, ‘ll stay
 4. Will … change, does not like/Will … change, doesn’t like
 5. do not hurry, will miss/don’t hurry,’ll miss
 6. Will … be, do not do/Will … be, don’t do
 7. Will … help, ask
 8. rains, will go/ rains, ‘ll go
 9. will crash, do not slow/ ‘ll crash, don’t slow
 10. do, will … speak

Zastosowanie pierwszego okresu warunkowego

Pierwszy tryb warunkowy, czyli First Conditional, stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. First Conditional wykorzystujemy do wyrażania konkretnego warunku, którego spełnienie jest konieczne, aby zaistniała określona czynność w przyszłości, np.:

We will go for a walk if the weather is fine tomorrow. – Pójdziemy na spacer, jeśli jutro będzie ładna pogoda.

If you don’t study hard, you will fail the exam. – Jeżeli nie będziesz się dużo uczyć, to oblejesz egzamin.

2. First Conditional wykorzystujemy do wyrażania ostrzeżeń, przestróg czy upomnień, np.:

You won’t go to the party if you don’t clean your room. – Nie pójdziesz na przyjęcie, jeśli nie posprzątasz swojego pokoju.

If you do that again, you will regret that. – Jeśli zrobisz to jeszcze raz, to pożałujesz.

Ucz się angielskiego razem z nami!

Zobacz też: Zero Conditional, Second Conditional, Third Conditional, Present Simple, Future Simple.