Past Perfect – angielski od podstaw

cover

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect to czas gramatyczny wyrażający czynności „zaprzeszłe”, czyli takie, które wydarzyły się jeszcze wcześniej niż czynności przeszłe wyrażane przez Past Simple, czyli czas przeszły prosty. Myśląc o chronologii wydarzeń, którą przedstawiamy przy użyciu czasu przeszłego prostego, to zdarzenia, które je poprzedziły, wyrazimy właśnie w Past Perfect.

Czas Past Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Perfect w języku angielskim, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić jeden wspólny dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej operator, czyli czasownik posiłkowy had, potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Budowa zdania twierdzącego w Past Perfect
PODMIOT (osoba) + HAD + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + left / I + had + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + left / You + had + arrived + before the host appeared at the party.

He + had + left / He + had + arrived + before the host appeared at the party.

She + had + left / She + had + arrived + before the host appeared at the party.

It + had + left / It + had + arrived + before the host appeared at the party.

We + had + left / We + had + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + left / You + had + arrived + before the host appeared at the party.

They + had + left / They + had + arrived + before the host appeared at the party.

Skrócona forma w past perfect

Formę czasownika posiłkowego had  w czasie Past Perfect można oczywiście skrócić do ‘d, czyli:

I had left / had arrived before the host appeared at the party. → I’d left / Id arrived + before the host appeared at the party.

You have left / had arrived before the host appeared at the party. → You’d left / Youd arrived before the host appeared at the party.

He/She/It had left / had arrived before the host appeared at the party. → He’d/She’d left / He’d/She’d arrived before the host appeared at the party.

We/You/They had left / had arrived before the host appeared at the party. → We’d/You’d/They’d left / We’d/You’d/They’d arrived before the host appeared at the party.

Czas Past Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Perfect, wystarczy po operatorze had umieścić słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat budowy przeczenia:

Budowa zdania przeczącego w Past Perfect
PODMIOT (osoba) + HAD + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

He + had+ not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

She + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

It + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

We + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

They + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

Skrócona forma w past perfect

Formę przeczącą czasownika posiłkowego  had not w czasie Past Perfect można skrócić do hadn’t:

I hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

You hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

He/She/It hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

We/You/They hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

Czas Past Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem czasownik posiłkowy had z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

Budowa zdania pytającego w Past Perfect
HAD + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Had + I + left / Had + I + arrived + before the host appeared at the party?

Had + you + left / Had + you + arrived + before the host appeared at the party?

Had + he+ left / Had + he + arrived + before the host appeared at the party?

Had + she + left / Had + she + arrived + before the host appeared at the party?

Had + it + left / Had + it + arrived + before the host appeared at the party?

Had + we + left / Had + we + arrived + before the host appeared at the party?

Had + you + left / Had + you + arrived + before the host appeared at the party?

Had + they + left / Had + they + arrived + before the host appeared at the party?

Krótkie odpowiedzi w czasie past perfect

Na pytania rozpoczynające się od operatora, czyli czasownika posiłkowego had w czasie Past Perfect zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze had zamiast czasownika głównego, czyli:

Had I left / arrived before the host appeared at the party?Yes, I had. / No, I hadn’t.

Had you left / arrived before the host appeared at the party?Yes, you had. / No, you hadn’t.

Had he/she/it left / arrived before the host appeared at the party?Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn’t.

Had we/you/they left / arrived before the host appeared at the party?Yes, we/you/they had. / No, we/you/they hadn’t.

Czas Past Perfect – zastosowanie

Czas Past Perfect stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. użyjemy czasu Past Perfect do wyrażania tzw. czynności zaprzeszłych, czyli takich, które wydarzyły się wcześniej niż czynności w czasie przeszłym prostym Past Simple:

 • I had written the email before* you told me to. – Ja napisałem maila, zanim mi powiedziałeś, żeby to zrobić.
 • He realised that he had left his passport at home. – On zdał sobie sprawę, że zostawił paszport w domu.
 • When they arrived at the station, the train had already left. –  Gdy oni przybyli na dworzec, pociąg już odjechał.

* before (zanim) oraz after (po) to dwa charakterystyczne słowa dla czasu Past Perfect, które wskazują na kolejność poszczególnych czynności

2. użyjemy czasu Past Perfect jako odpowiednika czasu Present Perfect w przeszłości , np. w mowie zależnej, zgodnie z zasadami następstwa czasów, np.:

Mark: I have failed two final exams this semester. – Marek: Oblałem dwa egzaminy końcowe w tym semestrze.

Mark said that he had failed two final exams that semester. – Marek powiedział, że oblał dwa egzaminy końcowe w tym semestrze.

3. użyjemy czasu Past Perfect również jako odpowiednika czasu przeszłego Past Simple w odniesieniu do czynności zakończonych w przeszłości, np. w mowie zależnej stosując zasadę następstwa czasów, np.:

Tom and Kate: We bought a new house in 2018. – Tomek i Kasia: Kupiliśmy nowy dom w 2018 roku.

Tom and Kate said that they had bought a new house in 2018. – Tomek i Kasta powiedzieli, że kupili nowy dom w 2018 roku.

4. użyjemy czasu Past Perfect do tworzenia zdań w trzecim okresie warunkowym (w części po if), np.:

If we had booked the plane tickets in advance, we would have flown to Spain. – Gdybyśmy zarezerwowali bilety lotnicze z wyprzedzeniem, to polecielibyśmy do Hiszpanii.

If I had taken an umbrella, I wouldn’t have got wet. – Gdybym wziął parasol, to bym nie zmókł.

5. użyjemy czasu Past Perfect do budowy zdań w okresach warunkowych mieszanych (II i III typ), np.:

If they had had a good rest in the summer, they wouldn’t be so tired now. – Gdyby oni dobrze wypoczęli w lecie, to teraz nie byliby tak zmęczeni.

If you had bought the car in instalments then, you wouldn’t be in debts now. – Gdybyś kupił samochów na raty wtedy, to teraz nie byłbyś w długach.

Past Perfect
Past Perfect
Past Perfect

Czas Past Perfect – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. Linda said that she …………………… (be) in New York a few times before.
 2. We …………………… (know) each other for many years before we got married in 2018.
 3. ………… she ………… (be) asleep after you have arrived back home?
 4. Fred knew he …………….. (not be) honest with Susan that time.
 5. Kate would have known if she ………………….. (not be) late for the meeting.
 6. Luckily, I …………….. (finish) the report before my boss asked about it.
 7. They arrived at the railway station only after their train …………… (leave).
 8. ……….. he ………… (lock) the door before he left the house then?
 9. When we ………………. (eat) breakfast, we sat in the garden drinking cold tea.
 10. The police suspected that the burglar ……………… (break) the window first.
Klucz
 1. had been
 2. had known
 3. had she been
 4. had not been
 5. hadn’t been
 6. had finished
 7. had left
 8. had locked
 9. had eaten
 10. had broken