Trzeci okres warunkowy – Third Conditional – angielski od podstaw

cover

Trzeci okres warunkowy – Third Conditional

Trzeci okres warunkowy, tzw. Third Conditional, lub też zdanie warunkowe typu trzeciego, jest konstrukcją stosunkowo rzadko stosowaną w codziennej mowie czy w piśmie, choć występuje czasami w sytuacjach formalnych lub nieformalnych.

Zakłada on istnienie jakiegoś teoretycznego, może nawet nierealnego, warunku, którego spełnienie w przeszłości mogłoby doprowadzić do jakiejś zmiany w czynności, która się już odbyła. Jego znaczenie można sprowadzić do „hipotetycznego gdybania” na temat sytuacji, która zaistniała już w przeszłości i której nie da się już ani zmienić, ani cofnąć. Zatem prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji, czy spełnienie określonego warunku, jest bliskie zeru.

Tworzenie zdań w trzecim okresie warunkowym – struktura zdania

Aby stworzyć zdanie z wykorzystaniem trzeciego okresu warunkowego, wystarczy trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if („gdyby”) występuje czas przeszły Past Perfect, a w drugiej części zdania konstrukcja would have z czasownikiem w III formie lub z końcówką -ed:

IF + OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Past Perfect, OSOBA + WOULD HAVE + CZASOWNIK regularny z -ed lub nieregularny w III formie + reszta zdania

If + I + had studied more at university, I + would have + graduated + with honours. – Gdybym uczyła się więcej na studiach, to bym je skończyła z wyróżnieniem.

If + you + had taken a map then, you + would have + found the place + much faster. – Gdybyś wziął wtedy mapę, to byś znalazł to miejsce znacznie szybciej.

If + he/she/it + had trained harder last season, he/she/it + would have + won + the competition. – Gdyby on (ona, ono) ciężej trenował w zeszłym sezonie, to on (ona, ono) by wygrał zawody.

If + we/you/they + had been careful enough, we/you/they + would have + avoided + lots of problems. – Gdybyśmy my (wy, oni/one) byli wystarczająca ostrożni, to my (wy, oni/one) uniknęlibyśmy wielu problemów.

Kolejność zdań

Oczywiście kolejność zdań jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej, i nie wpływa na znaczenie całości: możemy zacząć od zdania z if lub od zdania z konstrukcją z would have:

  • If you had asked me, I would have told you. lub I would have told you if you had asked me.

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if, na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

  • If you had asked me, I would have told you.

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

  • I would have told you if you had asked me.

Konstrukcja przecząca lub pytająca

Zdanie z wykorzystaniem trzeciego okresu warunkowego może mieć także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o budowie poszczególnych struktur, czyli że po if mamy Past Perfect, a w drugiej would have + czasownik z -ed lub w III formie:

  • If she hadn’t known the truth, she wouldn’t have forgiven him. – Gdyby ona nie znała prawdy, to by mu nie wybaczyła.
  • Would you have believed him if he had told you then? – Czy byście mu uwierzyli, gdyby wam wtedy powiedział?

Zastosowanie trzeciego okresu warunkowego

Trzeci okres warunkowy stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. kiedy mówimy o tym, że gdyby teoretycznie w przeszłości został spełniony jakiś konkretny warunek, to nastąpiłby taki a taki skutek, np.:

  • If we had gone by plane then, we would have been on time. – Gdybyśmy wtedy polecieli samolotem, to bylibyśmy na czas.

2. do wyrażania żali, czy robienia wymówek, np.:

  • I wouldn’t have been angry if you had been honest with me. – Nie byłbym zły, gdybyś był ze mną szczery.

Ucz się angielskiego razem z nami!