Trzeci okres warunkowy – Third Conditional – angielski od podstaw

cover

Trzeci okres warunkowy – Third Conditional

Trzeci okres warunkowy, tzw. Third Conditional, lub też zdanie warunkowe typu trzeciego, jest konstrukcją stosunkowo rzadko stosowaną w codziennej mowie czy w piśmie, choć występuje czasami w sytuacjach formalnych lub nieformalnych.

Zakłada on istnienie jakiegoś teoretycznego, może nawet nierealnego, warunku, którego spełnienie w przeszłości mogłoby doprowadzić do jakiejś zmiany w czynności, która się już odbyła. Jego znaczenie można sprowadzić do „hipotetycznego gdybania” na temat sytuacji, która zaistniała już w przeszłości i której nie da się już ani zmienić, ani cofnąć. Zatem w przypadku Third Conditional (inaczej niż przy First Conditional czy Second Conditional) prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji, czy spełnienie określonego warunku, jest bliskie zeru.

Tworzenie zdań w trzecim okresie warunkowym – struktura zdania

Third Conditional wielu osobom wydaje się trudny. Aby stworzyć zdanie z wykorzystaniem trzeciego okresu warunkowego, wystarczy jednak trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if („gdyby”) występuje czas przeszły Past Perfect, a w drugiej części zdania konstrukcja would have z czasownikiem w III formie lub z końcówką -ed:

IF + OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Past Perfect, OSOBA + WOULD HAVE + CZASOWNIK regularny z -ed lub nieregularny w III formie + reszta zdania

If + I + had studied harder at university, I + would have + graduated + with honours. – Gdybym się więcej uczyła na studiach, to bym je skończyła z wyróżnieniem.

If + you + had taken a map then, you + would have + found the place + much faster. – Gdybyś wziął wtedy mapę, to byś znalazł to miejsce znacznie szybciej.

If + he/she/it + had trained harder last season, he/she/it + would have + won + the competition. – Gdyby on (ona, ono) ciężej trenował w zeszłym sezonie, to on (ona, ono) by wygrał zawody.

If + we/you/they + had been careful enough, we/you/they + would have + avoided + lots of problems. – Gdybyśmy my (wy, oni/one) byli wystarczająco ostrożni, to my (wy, oni/one) uniknęlibyśmy wielu problemów.

Kolejność zdań w Third Conditional

Oczywiście kolejność zdań w Third Conditional jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej, i nie wpływa na znaczenie całości: możemy zacząć od zdania z if (Past Perfect) lub od zdania z konstrukcją z would have:

If you had asked me, I would have told you.

lub

I would have told you if you had asked me.

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if (Past Perfect), na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

If you had asked me, I would have told you.

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

I would have told you if you had asked me.

Konstrukcja przecząca lub pytająca

Zdanie z wykorzystaniem trzeciego okresu warunkowego (Third Conditional) może mieć także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o budowie poszczególnych struktur, czyli że po if mamy Past Perfect, a w drugiej would have + czasownik z -ed lub w III formie:

If she hadn’t known the truth, she wouldn’t have forgiven him. – Gdyby ona nie znała prawdy, to by mu nie wybaczyła.

Would you have believed him if he had told you then? – Czy byście mu uwierzyli, gdyby wam wtedy powiedział?

Third Conditional – ćwiczenia

Uzupełnij zdania w Third Conditional poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. I ………. (not believe) a single word if I ……….. (not hear) that from Joe himself.
 2. We …….. (pass) the exam if we ………. (study) more then.
 3. If Mary ……… (bring) the map with her, we ……….. (not get) lost.
 4. If you ……… (have) enough money, ……. you ………. (leave) Brian then?
 5. If it ….. (rain) heavily in the mountains, it ……….. (be) very dangerous.
 6. They ………… (not be) on time for the party if Mary ……… (not order) a taxi.
 7. We ……….. (go) with you if you ………… (tell) us about that much earlier.
 8. …….. you ………… (invite) them to the wedding if I ……….. (ask) you to do that?
 9. My life ……… (be) different if we ………… (not move) to the USA in the 80s.
 10. If Jack ……….. (go) to university, he ………… (may become) a famous architect.

Klucz

 1. would not have believed, had not heard/ wouldn’t have believed, hadn’t heard
 2. would have passed, had studied
 3. had brought, would not have got/had brought, wouldn’t have got
 4. had had, would … have left
 5. had rained, would have been
 6. would not have been, had not ordered/ wouldn’t have been, hadn’t ordered
 7. would have gone, had told
 8. Would … have invited, had asked/Would … have invited, ‘d asked
 9. would have been, had not moved/hadn’t moved
 10. had gone, might have become
Third Conditional
Third Conditional
Third Conditional

Third Conditional – zastosowanie

Trzeci okres warunkowy (Third Conditional) stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. Third Conditional używamy, kiedy mówimy o tym, że gdyby teoretycznie w przeszłości został spełniony jakiś konkretny warunek, to nastąpiłby taki a taki skutek, np.:

If we had gone by plane then, we would have been on time. – Gdybyśmy wtedy polecieli samolotem, to bylibyśmy na czas.

If you had come to me then, I would have helped you. – Gdybyś do mnie wtedy przyszedł, to bym ci pomógł.

2. Third Conditional używamy do wyrażania żali, czy robienia wymówek, np.:

I wouldn’t have been angry if you had been honest with me. – Nie byłbym zły, gdybyś był ze mną szczery.

If I had studied harder, I would be a part of the graduating class this year. – Gdybym się bardziej uczył, to byłbym w tym roku częścią klasy kończącej szkołę.

Ucz się angielskiego razem z nami!

Zobacz też: Zero Conditional (tu), First Conditional (tu), Second Conditional (tu), Past Perfect Continuous (tu).