Ogólne warunki współpracy

 
§ I Postanowienia wstępne
1.1. Ogólne warunki współpracy stanowią integralną część umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
1.2. Umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawiązuje się na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty handlowej. Umowa ma formę pisemną. Za pisemną formę uważa się również faks oraz wiadomość elektroniczną (podpisany skan umowy).
1.3. Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą zawiązuje się również wtedy, kiedy Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy zmiany warunków umowy. W takim przypadku w odniesieniu do stosunków umownych obowiązują zmienione warunki.
1.4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ II Przedmiot umowy
2.1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie kursu językowego (zwanego dalej „kursem” lub „zajęciami”), prowadzonego zgodnie z warunkami wymienionymi w umowie.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować warunki umowy w danym języku i w uzgodnionym czasie.
2.3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę końcową za kurs zgodnie z postanowieniami § IV punkt 4.1.
§ III Terminy zajęć
3.1. Strony wspólnie ustalają terminy zajęć i dokładają wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się regularnie i zgodnie z harmonogramem.
3.2. W przypadku niemożności uczestniczenia ucznia/uczniów w zajęciach Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić kurs w innym czasie. Strony wspólnie ustalą nowy termin zajęć, jednakże zezwala się na przedłużenie kursu nie dłużej niż o 2 tygodnie. W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach przewiduje się, że Zamawiający uprzedzi o takiej sytuacji Wykonawcę na minimum 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami. W przypadku niepoinformowania Wykonawcy, zajęcia uznaje się za wykonane bez prawa Zamawiającego do odrobienia zajęć.
§ IV Cena
4.1. Cena umowna jest ustalana w oparciu o ofertę złożoną Zamawiającemu przez Wykonawcę i stanowi jeden z warunków handlowych umowy pomiędzy stronami.
§ V Warunki płatności
5.1. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z chwilą realizacji zajęć, zgodnie z warunkami wynikającymi ze umowy.
5.2. Podstawą do zapłaty należności za zajęcia jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna w dniu podanym na fakturze VAT.
5. 3. Wykonawca wystawia faktury w formie elektronicznej i przesyła je Zamawiającemu na wskazany w umowie adres email.
§ VI Prawa i obowiązki
6.1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że dla osiągnięcia przez ucznia postępów w nauczaniu w przypadku kursów e-learningowych i blended learningowych czas korzystania z Programu online nie będzie krótszy niż minimum 1,5 godziny zegarowej tygodniowo.
6.2. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, iż dostęp do Programu oraz usług szkoleniowych przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób wymienionych w niniejszej umowie i zobowiązuje się, że w przypadku udostępnienia hasła dostępowego innym osobom niż wskazane powyżej zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000 zł. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
6.3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. W takiej sytuacji jednak Wykonawca zwróci wynagrodzenie proporcjonalnie do wykorzystanego kursu Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę przyczyny naruszenia warunków umowy, par. 5 punkt 3 nie będzie miał zastosowania.
6.4. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku otrzymane przez Wykonawcę wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
6.5. W przypadku braku terminowej wpłaty wynagrodzenia lub terminowej raty Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął okres płatności wynagrodzenia, może od umowy odstąpić lub czasowo zawiesić prowadzenie kursu. Wznowienie kursu nastąpi po uregulowaniu należności wraz z odsetkami, jednak nie powoduje to wydłużenia trwania kursu. Dopuszcza się możliwość wydłużenia kursu jedynie za dodatkową opłatą.
§ VII Reklamacje
7.1. Wszelkie uwagi co do świadczonych usług można zgłaszać za pomocą ankiety zadowolenia dostępnej na stronie https://szkolajezyk.pl/ankieta-zadowolenia-klienta/, a także bezpośrednio do pracowników szkoły językowej telefonicznie, pisemnie lub osobiście.
7.2. W przypadku uzasadnionych reklamacji Wykonawca niezwłocznie usunie przyczyny reklamacji w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
7.3. Zamawiający powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wad w zajęciach, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia reklamowanych zajęć.
§ VIII Odstąpienie od umowy i odszkodowanie
9.1. Każda ze stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy wtedy, gdy po zawarciu umowy pojawiły się z jej strony nieusuwalne przeszkody uniemożliwiające wykonanie zobowiązania. Odstąpienie od umowy podlega warunkom wymienionym w umowie.
9.2. O woli odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek poinformować drugą stronę na piśmie.
9.3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, zawiadamiając o tym drugą stronę na piśmie. Strony umowy ustalają, iż w takim przypadku Zamawiający powinien zwrócić Wykonawcy poniesione koszty, traktowane też jako odstępne w wysokości 30% z ceny trzymiesięcznego kursu językowego w przypadku odstąpienia w okresie powyżej jednego tygodnia kalendarzowego przed jego rozpoczęciem, 50 % z ceny kursu językowego przy odstąpieniu w okresie siedmiu dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem lub krótszym, w dniu doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
§ IX Postanowienia końcowe
11.1. Jeżeli w niniejszych warunkach nie określono inaczej, w sprawach stosunków prawnych między stronami umowy mają zastosowanie stosowne postanowienia Kodeksu Cywilnego.
11.2. Ogólne Warunki Współpracy obowiązują od 1 stycznia 2013.
chatsimple