Past Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous to angielski czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do wyrażania czynności, które odbywały się w danym momencie czy trwały przez określony czas w przeszłości, i jak sama nazwa sugeruje, jest to czas ciągły (tj. continuous), który wymaga zastosowania to be ( „być” w czasie przeszłym, tj. was lub were) we właściwej formie oraz czasownika właściwego głównego z końcówką -ing.

Czas Past Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć w języku angielskim zdanie twierdzące w czasie Past Continuous, należy trzymać się następującego schematu: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika „być” (tzn. to be w czasie przeszłym, czyli was, were), potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania) – jak poniżej:

Past Continuous budowa – zdanie twierdzące
PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + cleaning the flat + yesterday.

You + were + cleaning the flat + yesterday.

He + was + cleaning the flat + yesterday.

She + was + cleaning the flat + yesterday.

It + was + cleaning the flat + yesterday.

We + were + cleaning the flat + yesterday.

You + were + cleaning the flat + yesterday.

They + were + cleaning the flat + yesterday.

Dodawanie końcówki –ing

Dodawanie końcówki -ing do czasownika właściwego w Past Continuous nie stanowi jakiegoś większego problemu i zależy tylko od tego, czy na jego końcu znajduje się samogłoska, czy spółgłoska. I tak: do czasowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy od razu -ing, jak poniżej:

 • read + -ing = reading
 • watch + -ing = watching
 • keep + -ing = keeping
 • bring + -ing = bringing
 • work + -ing = working

Podwojenie spółgłoski w past continuous

W przypadku niektórych czasowników zakończonych na spółgłoskę, przed którą występuje samogłoska, w Past Continuous istnieje również możliwość podwojenia spółgłoski, choć obecnie odchodzi się od tej zasady, jak w przykładach:

 • swim + -ing = swimming
 • put + -ing = putting

Czasowniki zakończone na -e w past continuous

Natomiast do czasowników zakończonych na samogłoskę -e w Past Continuous końcówkę -ing dodajemy po uprzednim jej usunięciu z czasownika głównego, a w przypadku -o, końcówkę -ing dodajemy jak do zwykłego czasownika, czyli:

 • write + -ing = writing
 • leave + -ing = leaving
 • have + -ing = having
 • go + –ing = going
 • do + -ing = doing

Czas Past Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Continuous, należy trzymać się następującego schematu: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (was, were), dodać słowo przeczące not, potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Past Continuous budowa – zdanie przeczące
PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + not + cleaning the flat + yesterday.

You + were + not + cleaning the flat + yesterday.

He + was + not + cleaning the flat + yesterday.

She + was + not + cleaning the flat + yesterday.

It + was + not + cleaning the flat + yesterday.

We + were + not + cleaning the flat + yesterday.

You + were + not + cleaning the flat + yesterday.

They + were + not + cleaning the flat + yesterday.

Wersje skrócone

Formy przeczące z czasownikiem to be w Past Continuous mogą mieć także wersje skrócone, czyli wasn’t lub weren’t:

I wasn’t doing my homework yesterday in the afternoon.

You weren’t checking your email box yesterday in the morning.

He wasn’t/She wasn’t/It wasn’t listening to music around 5 p.m. yesterday.

We weren’t/You weren’t/They weren’t driving the car yesterday in the evening.

Czas Past Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Continuous, wystarczy jedynie zamienić kolejnością czasownik „być” w odpowiedniej formie, czyli was lub were, z podmiotem, czyli osobą, i resztę zdania pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat pytania:

Past Continuous budowa – zdanie pytające
WAS/WERE + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Was + I + cleaning the flat + yesterday?

Were + you + cleaning the flat + yesterday?

Was + he + cleaning the flat + yesterday?

Was + she + cleaning the flat + yesterday?

Ws + it + cleaning the flat + yesterday?

Were + we + cleaning the flat + yesterday?

Were + you + cleaning the flat + yesterday?

Were + they + cleaning the flat + yesterday?

Krótkie odpowiedzi w past continuous

Na pytania rozpoczynające się od was, were w Past Continuous zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko odpowiednią formę „być”, czyli was lub were zamiast czasownika głównego, czyli:

Was I cleaning the flat yesterday?Yes, I was. / No, I wasn’t.

Were you cleaning the flat right yestaerday?Yes, you were. / No, you weren’t.

Was he cleaning the flat yesterday?Yes, he was. / No, he wasn’t.

Was she cleaning the flat yesterday?Yes, she was. / No, she wasn’t.

Was it cleaning the flat yesterday?Yes, it was. / No, it wasn’t.

Were we cleaning the flat yesterday?Yes, we were. / No, we weren’t.

Were you cleaning the flat yesterday?Yes, you were. / No, you weren’t.

Were they cleaning the flat yesterday?Yes, they were. / No, they weren’t.

Czas Past Continuous – zastosowanie

Czas Past Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. używamy czasu Past Continuous do wyrażania czynności, które odbywały się lub trwały przez jakiś określony czas w przeszłości:

 • I was jogging in the park yesterday in the morning. – Ja biegałam w parku wczoraj rano.
 • You were in a meeting yesterday from 2 to 3 p.m. – Ty byłeś na spotkaniu wczoraj od 14 do 15.-tej
 • He/She/It was riding a bike last weekend. – On/Ona/Ono jeździł/jeździła/jeździło na rowerze w zeszły weekend.
 • We/You/They were finishing the project last week. – My/Wy/Oni/One kończyliśmy/kończyliście/kończyli/kończyły projekt w zeszłym tygodniu

Miejsce zwrotów

Zwroty określające czas wykonania, czy trwania czynności, czyli np. yesterday, last weekend, last week, umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania, lub czasami na początku, np.:

 • I was revising for my exams last weekend. / Last weekend I was revising for my exams.
 • She was havin guests last week. / Last week she was having guests.
 • We were playing cards yesterday in the evening. / Yesterday in the evening we were playing cards.

2. użycie past continuous do wyrażania dwóch równolegle odbywających się lub trwających czynności w tym samym momencie w przeszłości. Przykłady zdań:

 • She was gardening and he was cutting the grass. – Ona pracowała w ogrodzie, a on ścinał trawę.
 • While I was doing the crossword, they were surfing the Internet. – Podczas gdy ja rozwiązywałam krzyżówkę, oni surfowali po internecie.

3. użycie past continuous do wyrażania czynności, która trwała lub odbywała się w przeszłości, a która jednocześnie stanowiła tło dla innej. Przykłady zdań:

 • When we were having lunch, the courier arrived. – Kiedy my jedliśmy lunch, przybył kurier.
 • It was raining heavily, when we reached the summit yesterday. – Mocno padało, gdy my osiągnęliśmy szczyt wczoraj.

Past Continuous – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. What kind of game ………. they ………………… (play) yesterday in the afternoon?
 2. ……… he …………. (work) in the garden all day yesterday?
 3. Mary …………………. (wait) for her friend Sue all day long last Sunday.
 4. I ………………. (cook) dinner yesterday at about eight.
 5. …………….. you ……….. (watch) tv when I was reading a book?
 6. They ………..…. (not have) dinner when the postman arrived.
 7. We ……………. (not sleep) when the alarm clock rang.
 8. While Philip ………………. (talk) on the phone, Jill wasn’t checking her emails.
 9. You …………… (not peel) onions when you cut yourself, were you?
 10. ……… Terry …………… (have) a meeting when I called you?
Klucz
 1. were …. playing
 2. Was ……. working
 3. was waiting
 4. was cooking
 5. Were ………. watching
 6. were not having
 7. were not sleeping
 8. was talking
 9. weren’t peeling
 10. Was ………… having