Zero Conditional – Zerowy okres warunkowy – angielski od podstaw

cover

Zerowy okres warunkowy, tzw. Zero Conditional, czy też zdanie warunkowe typu zerowego, jest bardzo często stosowany w codziennej mowie oraz używany w piśmie, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych. Znany również jako zerowy tryb warunkowy, sugeruje on istnienie jakiegoś konkretnego warunku, którego spełnienie jest konieczne, aby wydarzyła się dana czynność. Prawdopodobieństwo, że sytuacja się wydarzy, jest dość duże, ponieważ określony warunek skutkuje konkretną czynnością. Zerowy tryb warunkowy można porównać do prawa natury czy zasady, która się sprawdzi w 99% sytuacji.

Tworzenie zdań w zerowym okresie warunkowym – struktura zdania

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie z wykorzystaniem zerowego okresu warunkowego, wystarczy trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if (jeśli, jeżeli) nie występuje czas przyszły, tylko teraźniejszy Present Simple, który także powtarzamy w drugiej części zdania.

Schemat budowy zdania w Zero Conditional

IF + OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Present Simple, OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Present Simple + reszta zdania

Przykłady zdań

If + I + sit up late, I + feel + tired + the next day. – Jeśli siedzę do późna, to czuję się zmęczona następnego dnia.

If + you + skip lunch, you + are + hungry in the afternoon. – Jeżeli pominiesz lunch, to jesteś głodny po południu.

If + he/she/it + drinks milk, he/she/it + feels + really bad afterwards. – Jeśli on (ona, ono) pije mleko, to on (ona, ono) źle się potem czuje.

If + we/you/they + go on holidays, we/you/they + take + our dog with us. – Jeżeli my (wy, oni/one) jedziemy na wakacje, to my (wy, oni/one) zabieramy ze sobą naszego psa.

Zero Conditional
Zero Conditional
Zero Conditional

Kolejność zdań

Oczywiście kolejność zdań w zerowym trybie warunkowym w języku angielskim jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej, i nie wpływa na znaczenie całości: możemy zacząć od zdania z if lub od drugiego zdania:

If you cross the street at a red light, you get a ticket. lub You get a ticket if you cross the street at a red light.

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if, na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

If you cross the street at a red light, you get a ticket.

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

You get a ticket if you cross the street at a red light.

Konstrukcja przecząca lub pytająca

Zdanie z wykorzystaniem zerowego okresu warunkowego może mieć w języku angielskim także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o zastosowaniu Present Simple w obu częściach:

Plants die if you don’t water them. – Rośliny więdną, jeśli ich nie podlewasz.

Does ice melt if you heat it up? – Czy lód się rozpuszcza, jeśli go podgrzejesz?

Zero Conditional
Zero Conditional
Zero Conditional

Zastosowanie zerowego okresu warunkowego

Zerowy okres warunkowy stosuje się w języku angielskim przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. Zero Conditional służy do wyrażania praw natury, np.:

 • Oil floats if you pour it on water. – Tłuszcz pływa, jeśli wylejesz go na wodę.
 • If yoy go to Spain in the summertime, it is always very hot. – Jeśli jedziesz do Hiszpanii w okresie letnim, to tam zawsze jest bardzo gorąco.

2. zerowego trybu warunkowego używamy w uprzejmych zwrotach i wyrażeniach, np.:

 • Give the Scotts my regards if * you see them. – Przekaż państwu Scott moje ukłony, jeśli się z nimi spotkasz.
 • Give the Scotts my regards when you see them. – Przekaż państwu Scott moje ukłony, gdy ich spotkasz.

*Zastąpienie if przez when zmienia nieco znaczenie zdania, ponieważ when zakłada możliwość spotkania państwa Scott, a if sugeruje jedynie prawdopodobieństwo ich spotkania.

Zero Conditional – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. If you ……………….. (heat) water to 100 degrees C, it …………….. (boil).
 2. If you ………………… (not do) your homework, you …………… (get) a bad mark.
 3. If they …………… (not wear) swimsuits, they …………… (not enter) the swimming pool.
 4. I ………….. (be) sick when I …………… (eat) nuts.
 5. Babies …………… (cry) when they ……………… (be) hungry.
 6. Plants ………………. (die) if you …………….. (not water) them regularly.
 7. Isabel ………………. (buy) too much when she ……………. (go) shopping.
 8. Tom …………. (fail) his tests if he ……………. (not study) enough.
 9. …………… you ………….. (put) on weight if you ………… (eat) too many sweets?
 10. ………….. your teacher ………….. (give) you any extra homework if you ………….. (be) naughty?

Klucz:

 1. heat, boils
 2. do not do/ don’t do, get
 3. do not wear/don’t wear, do not enter/don’t enter
 4. am, eat
 5. cry, are
 6. die, do not water/ don’t water
 7. buys, goes
 8. fails, does not study/doesn’t study
 9. Do ….. put, eat
 10. Does …. give, are