Present Perfect – angielski od podstaw

cover

Kiedy używamy czasu Present Perfect?

Czas Present Perfect (zwany również Present Perfect Simple) to czas gramatyczny w języku angielskim, który znajduje się na pograniczu teraźniejszości, stąd w nazwie angielskie słowo present, oraz przeszłości, ponieważ odnosi się do okresu czasu obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect w języku angielskim, należy trzymać się następującego schematu budowy – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić have lub has, w zależności od osoby i liczby (has tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej – he, she, it), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w trzeciej formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Budowa zdania (twierdzenie) w Present Perfect

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w trzeciej formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + written a few emails + so far. / I + have + checked a few emails + so far.

You + have + written a few emails + so far. / You + have + checked a few emails + so far.

He + has+ written a few emails + so far. / He + has + checked a few emails + so far.

She + has + written a few emails + so far. / She + has + checked a few emails + so far.

It + has + written a few emails + so far. / He + has + checked a few emails + so far.

We + have + written a few emails + so far. / We + have + checked a few emails + so far.

You + have + written a few emails + so far. / You + have + checked a few emails + so far.

They + have + written a few emails + so far. / They + have + checked a few emails + so far.

Miejsce określeń

W zdaniach twierdzących w Present Perfect określenia typu already, recently czy just umieszczamy pomiędzy have/has a czasownikiem z -ed lub w trzeciej formie:

He has already cleaned his room. – On właśnie posprzątał swój pokój.

Natomiast określenia typu so far, in sb’s life lub wyrażenia z for i since, w Present Perfect zazwyczaj umieszczamy na końcu zdania:

He has cleaned only his room so far. – On jak dotąd posprzątał tylko swój pokój.

Formę have oraz has można skrócić odpowiednio do ‘ve oraz ‘s, czyli:

I have written a few emails so far. → I’ve written a few emails so far.

You have written a few emails so far. → You’ve written a few emails so far.

He/She/It has written a few emails so far. → He/She/It’s written a few emails so far.

We/You/They have written a few emails so far. → We/You/They’ve written a few emails so far.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect, wystarczy po formie have lub has dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

Budowa zdania (przeczenie) w Present Perfect

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w trzeciej formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + not + written any emails + yet. / I + have + not + checked any emails + yet.

You + have + not + written any emails + yet. / You + have + not + checked any emails + yet.

He + has+ not + written any emails + yet. / He + has + not + checked any emails + yet.

She + has + not + written any emails + yet. / She + has + not + checked any emails + yet.

It + has + not + written any emails + yet. / He + has + not + checked any emails + yet.

We + have + not + written any emails + yet. / We + have + not + checked any emails + yet.

You + have + not + written any emails + yet. / You + have + not + checked any emails + yet.

They + have + not + written any emails + yet. / They + have + not + checked any emails + yet.

Umiejscowienie yet w present perfect

W zdaniach przeczących w Present Perfect słowo yet umieszczamy na końcu i tłumaczymy jako polskie „jeszcze”:

He has not cleaned his room yet. – On jeszcze nie posprzątał swojego pokoju.

Skracanie form przeczących w present perfect

Formy przeczące have not oraz has not w Present Perfect mogą być skrócone do haven’t lub hasn’t:

I haven’t written any emails yet. / I haven’t checked any emails yet.

You haven’t written any emails yet. / You haven’t checked any emails yet.

He/She/It hasn’t written any emails yet. / He/She/It hasn’t checked any emails yet.

We/You/They haven’t written any emails yet. / We/You/They haven’t checked any emails yet.

Present Perfect – ćwiczenie

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. Look, our bus ………….. already ………… (leave) and the next one is at 9 sharp.
 2. She …………….. (be) our English teacher for three years so far.
 3. The Scotts …………….. (buy) a brand new cat. It’s a Toyota.
 4. I am so sorry but I ………. (lose) your business card.
 5. ……… you ever ………….. (be) to America before? Yes, a few times.
 6. The parcel ………. just …………. (arrive). You can collect it today.
 7. They …………. (live) here for five years. They are very happy here.
 8. ………. Monika …………. (call) you lately? I haven’t heard from her for a long time.
 9. We ……….. (not meet) before, have we? My name’s Tom Bradley.
 10. Unfortunately, Andy ………….. (not pass) his driving test and he had to take it again.

Klucz

 1. has ………… left
 2. has been
 3. have bought
 4. have lost
 5. Have ……….. been
 6. has ………. arrived
 7. have lived
 8. Has ……. called
 9. haven’t met
 10. hasn’t passed
present perfect
present perfect
present perfect

Czas Present Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem have lub has z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy zdania w Present Perfect są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

Budowa zdania (pytanie) w present perfect

HAVE/HAS + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Have + I + written any emails + yet? / Have + I + checked any emails + yet?

Have + you + written any emails + yet? / Have + you + checked any emails + yet?

Has + he+ written any emails + yet? / He + has + checked any emails + yet?

Has + she + written any emails + yet? / She + has + checked any emails + yet?

Has + it + written any emails + yet? / Has + it + checked any emails + yet?

Have + we + written any emails + yet? / Have + we + checked any emails + yet?

Have + you + written any emails + yet? / Have + you + checked any emails + yet?

Have + they + written any emails + yet? / Have + they + checked any emails + yet?

Miejsce określeń w present perfect

W zdaniach pytających w Present Perfect słowo yet zawsze umieszczamy na końcu i tłumaczymy je jako polskie „już”:

Have you cleaned your room yet? – Czy już posprzątałeś swój pokój?

W zdaniach pytających słowo ever („kiedykolwiek”) stawiamy po podmiocie:

Have you ever tried sushi? – Czy ty kiedykolwiek próbowałaś sushi?

Odpowiedzi w Present Perfect

Na pytania rozpoczynające się od operatora have lub has w Present Perfect zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowa pomocnicze have lub has zamiast czasownika głównego, czyli:

Have I written any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have I checked any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have you written any emails yet?Yes, you have. / No, you haven’t.

Have you checked any emails yet?Yes, you have. / No, you haven’t.

Has he/she/it written any emails yet?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Has he/she/it checked any emails yet?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they written any emails yet?Yes, we/you/they have. / No, we/you/they haven’t.

Have we/you/they checked any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Czas Present Perfect – zastosowanie

Czas Present Perfect stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. używamy czasu Present Perfect Simple do wyrażania czynności dopiero co zakończonych:

 • I have just finished work. – Ja właśnie skończyłam pracę.
 • He has completed a driving course. – On ukończył kurs prawa jazdy.
 • She has already left the office. – Ona właśnie wyszła z biura.

2. używamy czasu Present Perfect Simple do wyrażania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, ale trwają nadal w teraźniejszości:

 • I have lived here for 15 years. – Ja mieszkam tutaj od 15 lat.
 • We have known each other since our childhood. – My się znamy od dzieciństwa.
 • They have been close friends for many years. – Oni są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat.

3. używamy czasu Present Perfect do wyrażania czynności, których skutek jest widoczny w teraźniejszości:

 • I have lost my car keys. – Ja zgubiłem kluczyki do samochodu.
 • He has recently gained a lot of weight. – On ostatnio sporo przytył.
 • They have repainted the house. – Oni pomalowali od nowa dom.

4. używamy czasu Present Perfect do wyrażania doświadczeń życiowych, bez umiejscawiania ich w czasie:

 • I have visited 35 countries so far. – Ja odwiedziłam 35 krajów do tej pory.
 • She has never* eaten an octopus in her life. – Ona nigdy w życiu nie jadła ośmiornicy.
 • You have finished the meeting a bit earlier. – Wy skończyliście spotkanie trochę wcześniej.

* Określenie never umieszczamy pomiędzy have/has a czasownikiem właściwym z -ed lub w III formie i nie stosujemy podwójnego przeczenia, czyli:

 • She has never eaten an octopus. lub She has not ever eaten an octopus.

5. używamy czasu Present Perfect do podawania informacji np. w nagłówkach czy do „plotkowania”:

 • The Prince has died after a long illness. – Książę zmarł po długiej chorobie.
 • Have you heard the latest news? – Czy słyszeliście najnowsze wiadomości?