Present Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do wyrażania czynności odbywających się w teraźniejszości w chwili obecnej lub w momencie, gdy o nich mówimy (czyli w chwili mówienia), i jak sama nazwa sugeruje, jest to czas ciągły (tj. continuous), który wymaga zastosowania czasownika w formie podstawowej z końcówką -ing, a który trwa przez jakiś określony czas.

Czas Present Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Continuous, należy trzymać się następującego schematu – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (am, is, are), potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik w formie podstawowej z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Present Continuous budowa twierdzeń
PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + watching a film + now.

You + are + watching a film + right now.

He + is + watching a film + just now.

She + is + watching a film + at the moment.

It + is + watching a film + now.

We + are + watching a film + right now.

You + are + watching a film + just now.

They + are + watching a film + at the moment.

Formy krótkie

W przypadku odmiany czasownika to be przez osoby w czasie Present Continuous można stosować formy krótkie, czyli skrócone I’m, You’re, He’s, She’s, It’s, We’re, You’re, They’re:

I’m watching a film now.

You’re watching a film right now.

He’s/She’s/It’s watching a film just now.

We’re/You’re/They’re watching a film at the moment.

Dodawanie -ing

Dodawanie końcówki -ing do podstawowej formy czasownika właściwego w czasie Present Continuous nie sprawia żadnej trudności, i nie stanowi jakiegoś większego problemu i zależy tylko od tego, czy na jego końcu znajduje się samogłoska, czy spółgłoska. I tak: do czasowników zakończonych na spółgłoskę w Present Continuous dodajemy od razu -ing, jak poniżej:

 • read + -ing = reading
 • watch + -ing = watching
 • keep + -ing = keeping
 • bring + -ing = bringing
 • work + -ing = working

Podwojenie spółgłoski

W przypadku niektórych czasowników zakończonych na spółgłoskę, przed którą występuje samogłoska, w czasie Present Continuous istnieje również możliwość podwojenia ostatniej spółgłoski, choć obecnie odchodzi się od tej zasady, jak w przykładach:

 • swim + –ing = swimming
 • put + -ing = putting

Czasowniki zakończone na -e

Natomiast do czasowników zakończonych na samogłoskę -e w Present Continuous końcówkę -ing dodajemy po uprzednim jej usunięciu, a w przypadku -o, końcówkę -ing dodajemy jak do zwykłego czasownika, czyli:

 • write + -ing = writing
 • leave + -ing = leaving
 • have + -ing = having
 • go + –ing = going
 • do + ing = doing

Czas Present Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Continuous, należy trzymać się następującego schematu: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (am, is, are), dodać słowo przeczące not, potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Present Continuous budowa przeczeń
PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + not + watching a film + now.

You + are + not + watching a film + right now.

He + is + not + watching a film + just now.

She + is + not + watching a film + at the moment.

It + is + not + watching a film + now.

We + are + not + watching a film + right now.

You + are + not + watching a film + just now.

They + are + not + watching a film + at the moment.

Wersje skrócone

Formy przeczące z czasownikiem to be w czasie Present Continuous mogą mieć także wersje skrócone, czyli isn’t lub aren’t:

I’m not watching a film now.

You aren’t watching a film right now.

He isn’t/She isn’t/It isn’t watching a film just now.

We aren’t/You aren’t/They aren’t watching a film at the moment.

Czas Present Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Continuous, wystarczy jedynie zamienić kolejnością czasownik „być” w odpowiedniej formie, czyli am, is lub are, z podmiotem, czyli osobą, i resztę zdania pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat pytania:

Present Continuous budowa pytań
AM/IS/ARE + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Am + I + watching a film + now?

Are + you + watching a film + right now?

Is + he + watching a film + just now?

Is + she + watching a film + at the moment?

Is + it + watching a film + now?

Are + we + watching a film + right now?

Are + you + watching a film + just now?

Are + they + watching a film + at the moment?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od am, is, are w czasie Present Continuous zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko odpowiednią formę być, czyli am, is lub are zamiast czasownika głównego, czyli:

Am I watching a film now?Yes, I am. / No, I’m not.

Are you watching a film right now?Yes, you are. / No, you aren’t.

Is he watching a film just now?Yes, he is. / No, he isn’t.

Is she watching a film at the moment?Yes, she is. / No, she isn’t.

Is it watching a film now?Yes, it is. / No, it isn’t.

Are we watching a film right now?Yes, we are. / No, we aren’t.

Are you watching a film just now?Yes, you are. / No, you aren’t.

Are they watching a film at the moment?Yes, they are. / No, they aren’t.

Czas Present Continuous – zastosowanie

Czas Present Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. użyjemy czasu Present Continuous do wyrażania czynności, które odbywają się w chwili obecnej, w momencie gdy o nich mówimy:

 • I am cooking dinner now. – Ja gotuję teraz obiad.
 • He/She/It is working in the garden at the moment. – On/Ona/Ono pracuje w ogrodzie w tym momencie.
 • We/You/They are playing football just now. – My/Wy/Oni gramy/gracie/grają właśnie w piłkę nożną.

2. użyjemy czasu Present Continuous do wyrażania czynności, które zostały zaplanowane i odbędą się w najbliższej przyszłości:

 • She is moving out next week. – Ona się wyprowadza w przyszłym tygodniu.
 • We are leaving tomorrow. – My wyjeżdżamy jutro.
 • They are getting married in September this year. – Oni się pobierają we wrześniu tego roku.

Umiejscowienie zwrotów

Zwroty określające czas wykonania czynności, czyli now, right now, just now, at the moment, at present, today, w Present Continuous umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania, lub czasami na początku, np.:

 • I am using the computer at the moment. / At the moment I am using the computer.
 • He is having a shower now. / Now he is having a shower.
 • They are working on a new project today. / Today they are working on a new project.

Present Continuous

Present Continuous – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. Where …….. you …….. (go) now, Bob? To the supermarket?
 2. Tom …………. (write) a book now. He is an excellent writer.
 3. I …………. (meet) an estate agent today because I’m buying a new house.
 4. ………. you ………. (think) about moving out into suburbs?
 5. People ………… (spend) more and more on trivial things.
 6. What ……….. she ………. (work) on at present? I have no idea.
 7. He …………. (not play) computer games in his room right now. He’s studying.
 8. Every day we drive our children to school but today they ……………. (take) a school bus.
 9. She ………… (not wear) sunglasses today because the sun isn’t shining.
 10. I …………. (go) to Italy on holiday this year. How about you?

Klucz

 1. are ………… going
 2. is writing
 3. ‘m meeting
 4. Are ………… thinking
 5. are spending
 6. is …….. working
 7. isn’t playing
 8. are taking
 9. isn’t wearing
 10. am going