Future Simple – angielski od podstaw

Czas Future Simple

Czas Future Simple to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do przewidywania przyszłości, i jak sama nazwa wskazuje, bo angielskie simple tłumaczymy jako polskie prosty, z założenia, jest stosunkowo prosty zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania.

 

Czas Future Simple – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Simple należy rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will (jednakowy dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej oraz mnogiej), następnie wstawić orzeczenie (czyli właściwy czasownik w formie podstawowej), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WILL + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + be twenty + next year.

You + will  + become a doctor + in the nearest future.

He/She/It + will +take over the company + soon.

We + will + win the lottery + one day.

They + will + get married + in August 2025.

 

Słowo pomocnicze will można skracać do formy ‘ll w każdej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, np.:

I’ll be twenty next year.

He’ll become a doctor in the nearest future.

They’ll get married in August 2025.

 

Czas Future Simple – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Simple należy rozpocząć od podmiotu, następnie użyć operatora will, następnie zastosować słowo przeczące not, a potem umieścić czasownik w formie podstawowej i dodać resztę zdania. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + not + be twenty + next year.

You + will + not + become a doctor + in the nearest future.

He/She/It + will + not + take over the company + soon.

We + will +not + win the lottery + one day.

They + will + not + get married + in August 2025.

 

Forma przecząca will not może być we wszystkich osobach skrócona do won’t np.:

I will not be twenty next year. → I won’t be twenty next year.

He will not take over the company soon. → He won’t take over the company soon.

We will not win the lottery one day. → We won’t win the lottery one day.

 

Czas Future Simple – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future Simple wystarczy kierować się następującą zasadą, która sprowadza się do prostego wzoru: zaczynamy od operatora will, potem stawiamy podmiot, następnie czasownik w formie podstawowej, i dodajemy resztę zdania:

WILL + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)?

Will + I + be twenty + next year?

Will + you + become a doctor + in the nearest future?

Will + he/she/it + take over the company + soon?

Will + we + win the lottery + one day?

Will + they + get married + in August 2025?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

Will I be twenty next year? → Yes, I will. / No, I won’t.

Will you become a doctor in the nearest future? → Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it take over the company soon? → Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we win the lottery one day? → Yes, we will. / No, we won’t.

Will they get married in August 2025? → Yes, they will. / No, they won’t.

 

Czas Future Simple – zastosowanie

Czas Future Simple stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. do przewidywania przyszłości:

I will be very rich one day. – Będę bardzo bogata/bogaty pewnego dnia.

He will become a millionaire at the age of 40. – On stanie się milionerem w wieku 40 lat.

She will win the competition next week. – Ona wygra zawody w przyszłym tygodniu.

It will be tomorrow, the big day. – To będzie jutro, ten wielki dzień.

We will buy our own house in September 2021. – Kupimy swój własny dom we wrześniu 2021 roku.

People will live much longer in the future. – Ludzie będą żyć o wiele dłużej w przyszłości.

 

  1. do wyrażania czynności, które zapewne lub nieuchronnie wydarzą się w przyszłości:

I will be twenty next month. – Skończę 20 lat w przyszłym miesiącu.

The conference will take place in Madrid in May 2024. – Konferencja odbędzie się w Madrycie w maju 2024.

My father will retire soon. – Mój ojciec przejdzie wkrótce na emeryturę.

We will be in Paris tomorrow. – Będziemy w Paryżu jutro.

They will have twins. – Będą mieli bliźniaki.

 

  1. do wyrażania obietnic, propozycji oraz decyzji podejmowanych w chwili mówienia:

I will always love you honey. – Będę cię zawsze kochał skarbie.

Will you marry me darling? – Wyjdziesz za mnie kochanie?

So, we will meet tomorrow at 5 p.m. in front of the cinema. – Więc spotkamy się jutro o 5 po południu przed kinem.