Future Simple – angielski od podstaw

cover

Czas Future Simple

Czas Future Simple to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do przewidywania przyszłości, i jak sama nazwa wskazuje, bo angielskie simple tłumaczymy jako polskie „prosty”, z założenia jest stosunkowo prosty zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania.

Czas Future Simple – tworzenie zdań twierdzących

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Simple, należy rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will (jednakowy dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej oraz mnogiej), następnie wstawić orzeczenie (czyli właściwy czasownik w formie podstawowej), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

twierdzeNIA – BUDOWA FUTURE SIMPLE

PODMIOT (osoba) + WILL + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + be twenty + next year.

You + will  + become a doctor + in the nearest future.

He/She/It + will +take over the company + soon.

We + will + win the lottery + one day.

They + will + get married + in August 2025.

Skrócona forma czasu future simple

Słowo pomocnicze will można w Future Simple skracać do formy ‘ll w każdej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, np.:

I’ll be twenty next year.

He’ll become a doctor in the nearest future.

They’ll get married in August 2025.

Czas Future Simple – tworzenie zdań przeczących

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Simple, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, należy rozpocząć od podmiotu, następnie użyć operatora will, następnie zastosować słowo przeczące not, a potem umieścić czasownik w formie podstawowej i dodać resztę zdania. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

przeczeNIA – BUDOWA FUTURE SIMPLE

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + not + be twenty + next year.

You + will + not + become a doctor + in the nearest future.

He/She/It + will + not + take over the company + soon.

We + will +not + win the lottery + one day.

They + will + not + get married + in August 2025.

Forma skrócona czasu future simple

Forma przecząca will not może być we wszystkich osobach Future Simple skrócona do won’t np.:

I will not be twenty next year. → I won’t be twenty next year.

He will not take over the company soon. → He won’t take over the company soon.

We will not win the lottery one day. → We won’t win the lottery one day.

Czas Future Simple – tworzenie zdań pytających

Aby w języku angielskim utworzyć zdanie pytające w czasie Future Simple, wystarczy kierować się następującą zasadą, która sprowadza się do prostego wzoru: zaczynamy od operatora will (w przypadku wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej), potem stawiamy podmiot, następnie czasownik w formie podstawowej (tzn. w pierwszej formie) i dodajemy resztę zdania:

pytaNIA – BUDOWA FUTURE SIMPLE

WILL + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)?

Will + I + be twenty + next year?

Will + you + become a doctor + in the nearest future?

Will + he/she/it + take over the company + soon?

Will + we + win the lottery + one day?

Will + they + get married + in August 2025?

Odpowiedź

Na pytania rozpoczynające się od operatora will w Future Simple zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

Will I be twenty next year?Yes, I will. / No, I won’t.

Will you become a doctor in the nearest future?Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it take over the company soon?Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we win the lottery one day?Yes, we will. / No, we won’t.

Will they get married in August 2025?Yes, they will. / No, they won’t.

zastosowanie czasu future simple

Czas Future Simple stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. czas przyszły stosujemy do przewidywania przyszłości:

 • I will be very rich one day. – Będę bardzo bogata/bogaty pewnego dnia.
 • He will become a millionaire at the age of 40. – On stanie się milionerem w wieku 40 lat.
 • She will win the competition next week. – Ona wygra zawody w przyszłym tygodniu.
 • It will be tomorrow, the big day. – To będzie jutro, ten wielki dzień.
 • We will buy our own house in September 2021. – Kupimy swój własny dom we wrześniu 2021 roku.
 • People will live much longer in the future. – Ludzie będą żyć o wiele dłużej w przyszłości.

2. czas przyszły stosujemy do wyrażania czynności, które zapewne lub nieuchronnie wydarzą się w przyszłości:

 • I will be twenty next month. – Skończę 20 lat w przyszłym miesiącu.
 • The conference will take place in Madrid in May 2024. – Konferencja odbędzie się w Madrycie w maju 2024.
 • My father will retire soon. – Mój ojciec przejdzie wkrótce na emeryturę.
 • We will be in Paris tomorrow. – Będziemy w Paryżu jutro.
 • They will have twins. – Będą mieli bliźniaki.

3. czas przyszły stosujemy do wyrażania obietnic, propozycji oraz decyzji podejmowanych w chwili mówienia:

  • I will always love you honey. – Będę cię zawsze kochał skarbie.
  • Will you marry me darling? – Wyjdziesz za mnie kochanie?
  • So, we will meet tomorrow at 5 p.m. in front of the cinema. – Więc spotkamy się jutro o 5 po południu przed kinem.

4. czas przyszły stosujemy także do tworzenia zdań w pierwszym okresie warunkowym, np.:

 • If the weather is fine tomorrow, we will go for a walk. – Jeśli będzie jutro ładna pogoda, to pójdziemy na spacer.
 • I will get my dream job if I gain enough work experience. – Ja dostanę moją wymarzoną pracę, jeśli zdobędę wystarczające doświadczenie zawodowe.

Future Simple – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. Steve, …………. you ………….. (come) to my son’s birthday party on Saturday?
 2. Next week you …………… (turn) thirty and you’ll make a famous actor pretty soon.
 3. I’m sure that we ………. (go) to the cinema tonight and have a lot of fun together.
 4. Sally, you ……….. (not be) late for your extra classes again, will you?
 5. Amanda, ………. you ……… (help) me set the table? The guests’ll be here any moment now.
 6. I’m afraid that they ……….. never ………. (agree) with you.
 7. It ………. (take) a few minutes to fill in this form. Please sit down here.
 8. Wait a second, I ………. (open) the window. It’s hot and stuffy in here.
 9. I promise that it ………….. (not happen) again. Believe me, please.
 10. …………. Adam …………. (move) to his new flat this fall at the latest?

Klucz

 1. will …….. come
 2. will turn
 3. will go
 4. will not be/won’t be
 5. will …… help
 6. will …. agree
 7. will take
 8. will open
 9. will not happen/won’t happen
 10. Will ……. move