Dowiedz się, jak uczymy!
Poznaj naszą metodę

KURSY STACJONARNE
cover

Metoda EFFECTO zapewnia maksymalną skuteczność nauczania języków obcych. Jest efektywna, inspirująca, zabawna, innowacyjna oraz aktywnie angażuje w proces nauki zarówno uczestników, jak i nauczycieli.

EFFECTO łączy w sobie pięć podstawowych elementów: aktywność, inspirację, zabawę, indywidualne podejście oraz gwarancję skuteczności, które umożliwiają uczestnikom osiąganie zamierzonych rezultatów oraz doskonalenie umiejętności językowych.

aktywność

Powtarzanie. Regularne i wielokrotne powtarzanie to klucz do sukcesu! Na naszych zajęciach uczestnicy utrwalają nowo poznany materiał językowy w różnych kontekstach sytuacyjnych, wykonując różnorodne ćwiczenia, a także praktycznie wykorzystując go w scenkach i dialogach z życia codziennego i zawodowego.

Słuchanie. Kładziemy nacisk na to, by uczestnicy od samego początku jak najwięcej słuchali w języku obcym. Dzięki temu przyzwyczajają się do melodii języka, jego brzmienia oraz akcentu, uczą się poprawnej wymowy, a także szybciej przełamują barierę w mówieniu.

Koncentracja. Jasne i zrozumiałe polecenia lektorów, wprowadzanie stałych elementów lekcji (np. rozgrzewka językowa, ćwiczenia integrujące lub wyciszające) oraz różnicowanie ćwiczeń na zajęciach pod względem stopnia trudności i dynamiki poprawiają koncentrację uczestników podczas nauki angielskiego (lub innego języka).

Interakcja. Aktywny udział uczniów w zajęciach przynosi wymierne efekty. Dlatego na naszych lekcjach zwyczajnie nie da się nudzić. Uczestnicy pracują indywidualnie, w parach bądź w grupach, odgrywają role, biorą udział w dyskusjach, a także współpracują ze sobą, na przykład podczas ćwiczeń typu burza mózgów lub przy wzajemnym poprawianiu błędów.

Konwersacje. Jako że najlepiej uczy się języka, po prostu w nim mówiąc, na tę umiejętność kładziemy szczególny nacisk. Nowo poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne uczniowie od razu wykorzystują w praktyce tak, by później z łatwością mogli komunikować się z obcokrajowcami w pracy i życiu codziennym.

Analiza. Techniki stosowane w metodzie EFFECTO wymagają od uczestników samodzielnego i twórczego myślenia podczas zajęć. Lektor nie podaje gotowych odpowiedzi, a jedynie naprowadza na „właściwe tory”. Zadaje pytania otwarte, zachęca innych uczniów do sugerowania możliwych rozwiązań oraz przekazuje wskazówki. W ten sposób uczniowie lepiej i na dłużej zapamiętują materiał z lekcji.

Gwarancja skuteczności

Postępy w nauce. Przez pryzmat realizacji założonego planu nauczania oraz wyników testów postępów (okresowych, semestralnych, końcowych) regularnie monitorujemy i oceniamy osiągnięcia uczniów. Otrzymują oni szczegółową informację zwrotną od lektora, a co za tym idzie mają pełną kontrolę nad swoimi postępami w nauce i mogą na bieżąco weryfikować nabyte umiejętności językowe. To z kolei pozytywnie wpływa na ich motywację i efektywność procesu nauczania.

Satysfakcja. Znajomość języka obcego (angielskiego lub innego) dostarcza ogromnej satysfakcji zarówno naszym uczniom, jak i uczącym ich lektorom. Im więcej nasi kursanci rozumieją i potrafią wyrazić w nauczanym języku, tym więcej radości czerpią z chwil, kiedy tę wiedzę przekładają na praktykę. Dbamy o to, by nasi uczniowie odczuwali prawdziwą satysfakcję z własnych osiągnięć i chętnie pogłębiali wiedzę.

Sukces. Sukcesy naszych uczniów to także nasze sukcesy, a ich wysiłek i czas poświęcony na naukę nagradzamy certyfikatami potwierdzającymi znajomość języka obcego na danym poziomie. Przygotowujemy ich również do międzynarodowych egzaminów językowych, uznawanych przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe, a także przez uniwersytety i szkoły wyższe w Polsce i na całym świecie.

Wiedza. Zdobywanie wiedzy w zakresie języka obcego to przede wszystkim rozwijanie sprawności językowych, takich jak rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Sama wiedza o języku i jego zasadach gramatycznych nie wystarczy, by móc swobodnie porozumiewać się z obcokrajowcami. Dlatego na naszych zajęciach kładziemy szczególny nacisk na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Efektywność. Odpowiednio dobrany program nauczania, a także przejrzysta struktura lekcji pozwalają nam zapewnić efektywność i jednolitość procesu nauczania, co daje gwarancję powodzenia w nauce i postępów językowych. Z nami nauka jest skuteczna, a wyniki są wymierne.

Trwałe efekty. Dzięki skuteczności stosowanych metod nauczania i koncentracji na wynikach, metoda EFFECTO gwarantuje długofalową poprawę umiejętności językowych uczniów.

inspiracja

Pozytywne podejście. Nasze kursy odbywają się w przyjemnej, sprzyjającej nauce atmosferze. Lektorzy zachęcają uczniów do nauki poprzez regularną informację zwrotną, nagradzanie ich za wyniki i osiągnięcia, budowanie zaufania. To z kolei pomaga uczniom pozbyć się bariery językowej czy strachu przed popełnianiem błędów.

Motywacja. Silna motywacja uczniów i nauczyciela to fundamenty sukcesu w nauce języka obcego (niemieckiego lub innego). Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem kursu wraz z uczestnikami wspólnie identyfikujemy cele nauki. Uczestnicy wiedzą, w jakich sytuacjach przyda im się nowo poznany materiał językowy. Ciekawe tematy i materiały na zajęciach dodatkowo inspirują ich do zgłębiania tajników języka obcego.

Różnorodne techniki nauki. W czasie zajęć wykorzystujemy różnorodne metody nauczania i formy pracy. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, które rozwijają zarówno płynność, jak i poprawność językową. Dynamiczne elementy lekcji przeplatane są ze spokojniejszymi. Korzystnie wpływa to na koncentrację uczniów, a przede wszystkim sprawia, że kurs jest odpowiedni dla wszystkich uczestników, nawet jeśli różnią się między sobą stylem uczenia się czy tempem zapamiętywania informacji.

Czytanie. Na naszych zajęciach pracujemy z materiałami, które napotyka w życiu codziennym rodzimy użytkownik języka. Należą do nich m.in. artykuły z prasy zagranicznej, fragmenty literatury, mapy, ulotki turystyczne, reklamy, katalogi, menu z restauracji itp. Umożliwiają one kontakt z naturalnym językiem, stanowią doskonałe uzupełnienie materiału podręcznikowego i, co najważniejsze, wyraźnie podnoszą poziom motywacji uczniów do nauki języków obcych.

Wyobraźnia. Techniki i metody nauki stosowane na naszych zajęciach stymulują procesy twórczego myślenia, wyobraźnię i pomysłowość uczestników. Uczą się oni języka poprzez działanie, na przykład odgrywając różne scenki i sytuacje (w sklepie, u lekarza, podczas negocjacji czy spotkań biznesowych). Taka nauka jest bardziej motywująca i przynosi szybsze efekty.

Kreatywność. Na naszych lekcjach zarówno lektorzy, jak i kursanci wykazują się dużą pomysłowością. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach, symulacjach sytuacji komunikacyjnych, grach i innych aktywizujących ćwiczeniach, które wspierają ich kreatywność, rozbudzają motywację do nauki oraz umożliwiają wyrażanie swoich myśli i pomysłów za pomocą języka obcego.

zabawa

Media. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych środków przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja czy internet, a także z nagrań audio, reklam, klipów muzycznych, książek oraz filmów obcojęzycznych pozwala uczniom obcować z autentycznym językiem. Dzięki temu nabywają oni umiejętności językowe w naturalny i przyjemny sposób.

Film. Wykorzystywanie fragmentów obcojęzycznych filmów, nagrań z YouTube czy programów telewizyjnych wzbogaca treść prowadzonych przez nas zajęć, a także pozwala uczestnikom osłuchać się z językiem mówionym i różnymi jego odmianami (np. angielskim brytyjskim i amerykańskim).

Muzyka. Słuchanie oraz śpiewanie piosenek obcojęzycznych, a także wykorzystanie muzyki jako tła podczas wykonywania innych ćwiczeń językowych pozytywnie wpływa na motywację uczniów podczas zajęć. Relaksująca atmosfera sprzyja zapamiętywaniu, a dzięki temu słowa, popularne zwroty i wyrażenia zapadają łatwiej w pamięć.

Kreatywność. Dbamy o to, by nasze lekcje były prowadzone w sposób twórczy, skuteczny i nietuzinkowy. W tym celu tworzymy autorskie programy nauczania, zatrudniamy kreatywnych lektorów, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, a na zajęciach wykorzystujemy różnorodne materiały, pomoce naukowe i techniki nauki.

Komfort. Mała liczebność grup (od 4 do 8 osób), wygodne sale szkoleniowe, elastyczność w uzgadnianiu terminów zajęć, udostępnianie materiałów dydaktycznych w wirtualnym sekretariacie oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia sprawiają, że nauka w naszej szkole jest przyjemnością, a każdy kursant czuje się komfortowo.

Nowoczesna technologia. W dzisiejszych czasach nie sposób nie korzystać z dobrodziejstw technologii czy zasobów internetu przy nauce języka obcego. Dlatego na naszych kursach wykorzystujemy innowacyjną platformę e-learningową Rosetta Stone® Advantage, media społecznościowe oraz różne aplikacje internetowe i mobilne. Dla naszych kursantów udostępniamy też wirtualny sekretariat, a także prowadzimy nauczanie na odległość w formie lekcji wirtualnych i przez Skype. Takie rozwiązania pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas i zwiększyć komfort nauki, ale również urozmaicają tradycyjną naukę języka.

indywidualne podejście

Zgłębianie tematu. Skutecznie motywujemy naszych uczniów do odkrywania nowej wiedzy. Nasi lektorzy nie ograniczają się jedynie do prezentacji tematu, ale wspomagają cały proces uczenia się — zachęcają uczniów do szukania informacji, rozwiązywania problemów, a także argumentowania i prezentowania własnych przemyśleń. To z kolei rozbudza indywidualny potencjał twórczy każdej z osób.

Praktyka i ćwiczenia. Jako że praktyka czyni mistrza, nasi uczniowie ćwiczą nowo poznane słownictwo i struktury gramatyczne w różnych kontekstach, a przede wszystkim wykorzystują je w komunikacji, na przykład biorąc udział w realnych, zaczerpniętych z życia scenkach sytuacyjnych. Dzięki temu nauka w naszej szkole nie jest nudna czy oparta jedynie na teorii, ale jest praktyczna i przydatna.

Indywidualizacja. Nasze metody dydaktyczne koncentrują się na uczniu, dlatego też nasi lektorzy poświęcają im na zajęciach 100% swojej uwagi. Uczestnicy kursów mają wyjątkową możliwość współudziału w doborze tematów zajęć dostosowanych do ich własnych potrzeb i oczekiwań. W trakcie zajęć lektor poświęca czas i uwagę każdemu uczniowi z osobna, co znacząco przekłada się na efektywność nauki.

Różnorodna tematyka.  Opracowując programy nauczania, bierzemy pod uwagę wytyczne Rady Europy, ale dobieramy tematy również pod kątem ich przydatności w prawdziwych sytuacjach życiowych i zawodowych, a także indywidualnych zainteresowań kursantów. Rozwijamy słownictwo oraz zwroty językowe w zakresie zarówno języka ogólnego, jak i charakterystycznego dla danej branży, związanego z pracą zawodową.

Wsparcie. Naszym uczniom oferujemy wsparcie na każdym etapie nauki języka (francuskiego czy innego) – począwszy od wyznaczenia konkretnych i realnych celów nauki, poprzez dostosowanie programu nauczania do ich potrzeb i możliwości oraz zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych, aż po bieżącą pomoc naszego metodyka i doświadczonych lektorów w osiąganiu założonych celów.

Równowaga. Podczas naszych zajęć dbamy o zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy powtarzaniem poznanego materiału a wprowadzaniem nowych treści, pomiędzy teorią a praktyką, pomiędzy czasem mówienia nauczyciela a ucznia, a także pomiędzy rozwijaniem poszczególnych umiejętności językowych. Aby zachować taką równowagę, podręcznik traktujemy jedynie jako podstawę, a dodatkowo wzbogacamy nasze kursy o autorskie materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb konkretnej osoby bądź grupy.

chatsimple