Trzeci okres warunkowy – Third Conditional – angielski od podstaw

Trzeci okres warunkowy, tzw. Third Conditional, lub też zdanie warunkowe typu trzeciego, jest konstrukcją stosunkowo rzadko stosowaną w codziennej mowie czy w piśmie, choć występuje czasami w sytuacjach formalnych lub nieformalnych. Zakłada on istnienie jakiegoś teoretycznego, może nawet nierealnego, warunku, którego spełnienie w przeszłości mogłoby doprowadzić do jakiejś zmiany w czynności, która się już odbyła. Jego znaczenie można sprowadzić do ‘’hipotetycznego gdybania’’ na temat sytuacji, która zaistniała już w przeszłości i której nie da się już ani zmienić, ani cofnąć. Zatem prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji, czy spełnienie określonego warunku, jest bliskie zeru.

 

Tworzenie zdań w trzecim okresie warunkowym – struktura zdania

Aby stworzyć zdanie z wykorzystaniem trzeciego okresu warunkowego wystarczy trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if (gdyby) występuje czas przeszły Past Perfect, a w drugiej części zdania konstrukcja would have z czasownikiem w III formie lub z końcówką -ed:

IF + OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Past Perfect, OSOBA + WOULD HAVE + CZASOWNIK regularny z –ed lub nieregularny w III formie + reszta zdania

 

If + I + had studied more at university, I + would have + graduated + with honours. – Gdybym uczyła się więcej na studiach, to bym je skończyła z wyróżnieniem.

If + you + had taken a map then, you + would have + found the place + much faster. – Gdybyś wziął wtedy mapę, to byś znalazł to miejsce znacznie szybciej.

If + he/she/it + had trained harder last season, he/she/it + would have + won + the competition. – Gdyby on (ona, ono) ciężej trenował w zeszłym sezonie, to on (ona, ono) by wygrał zawody.

If + we/you/they + had been careful enough, we/you/they + would have + avoided + lots of problems. – Gdybyśmy my (wy, oni/one) byli wystarczająca ostrożni, to my (wy, oni/one) uniknęlibyśmy wielu problemów.

 

Oczywiście kolejność zdań jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej, i nie wpływa na znaczenie całości: możemy zacząć od zdania z if lub od zdania z konstrukcją z would have:

If you had asked me, I would have told you. lub I would have told you if you had asked me.

 

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if, na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

If you had asked me, I would have told you.

 

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

I would have told you if you had asked me.

 

Zdanie z wykorzystaniem trzeciego okresu warunkowego może mieć także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o budowie poszczególnych struktur, czyli że po if mamy Past Perfect, a w drugiej would have + czasownik z –ed lub w III formie:

If she hadn’t known the truth, she wouldn’t have forgiven him. – Gdyby ona nie znała prawdy, to by mu nie wybaczyła.

Would you have believed him if he had told you then? – Czy byście mu uwierzyli, gdyby wam wtedy powiedział?

 

Zastosowanie trzeciego okresu warunkowego

Trzeci okres warunkowy stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach :

  1. kiedy mówimy o tym, że gdyby teoretycznie w przeszłości został spełniony jakiś konkretny warunek, to nastąpiłby taki, a taki skutek, np.:

If we had gone by plane then, we would have been on time. – Gdybyśmy wtedy polecieli samolotem, to bylibyśmy na czas.

  1. do wyrażania żali, czy robienia wymówek, np.:

I wouldn’t have been angry if you had been honest with me. – Nie byłbym zły, gdybyś był ze mną szczery.