Bezokolicznik – angielski od podstaw

cover

Bezokolicznik to forma czasownika wyrażająca czynność lub stan, która nie wskazuje ani osoby, ani liczby, ani czasu. W języku angielskim bezokolicznik, czyli infinitive, jest najczęściej poprzedzony przez to (np. to do), ale może też występować jako tzw. bare infinitive, czyli bezokolicznik bazowy bez to.

Bezokolicznik – rodzaje

Bezokolicznik, czyli infinitive, może w języku angielskim mieć formę:

 1. podstawową/czynną, czyli np.: to do,
 2. bazową, czyli np.: do,
 3. ciągłą, czyli np.: to be doing,
 4. perfect, czyli np.: to have done, to have been doing,
 5. bierną, czyli np.: to be done, to have been done.

Bezokolicznik – funkcje w zdaniu

Bezokolicznik angielski, czyli infinitive, może w zdaniu spełniać następujące funkcje:

1. podmiotu lub być pierwszym elementem podmiotu, np.:

 • To err is human, to forgive divine. – Błądzenie jest rzeczą ludzką, przebaczanie boską.
 • Selling life insurance is a demanding task nowadays. – Sprzedawanie ubezpieczeń na życie jest obecnie bardzo wymagającym zajęciem.

2. orzecznika lub stanowić pierwszy element orzeczenia, np.:

 • To be or not to be? That is the question. – Być albo nie być? Oto jest pytanie.
 • To love means to sacrifice yourself. – Kochać oznacza poświęcać się.

3. dopełnienia, np.:

 • I hope to see you again. – Mam nadzieję znowu się z tobą zobaczyć.
 • It’s easy to make mistakes. – Łatwo jest robić błędy.

4. przydawki, czyli elementem podmiotu, np.:

 • The key to unlock this door is in the top drawer. – Klucz do otwierania tych drzwi jest w górnej szufladzie.
 • His refusal to cooperate was surprizing. – Jego odmowa współpracy była zaskakująca.

5. okolicznika celu lub skutku, np.:

 • Sally went to the dry-cleaner’s to collect her laundry. – Sally poszła do pralni chemicznej, żeby odebrać pranie. (cel)
 • Tom was experienced enough to take up that position. – Tomek był wystarczająco doświadczony, żeby objąć to stanowisko. (skutek)

Bezokolicznik – konstrukcje zdaniowe

Do najczęściej stosowanych konstrukcji zdaniowych z bezokolicznikiem należą:

1. czasownik + dopełnienie + bezokolicznik, np.:

 • I want you to behave appropriately. – Chcę, żebyś zachowywał się odpowiednio.
 • The teacher made his students work harder. – Nauczyciel zmusił swoich uczniów, aby ciężej pracowali.
 • He saw his wife get into a taxi. – On widział, jak jego żona wsiadała do taksówki.
 • I expect you to help me. – Oczekuję, że mi pomożesz.
 • He didn’t mean to hurt her. – On nie zamierzał jej zranić.
 • She knows them to be warm-hearted. – Ona wie, że oni są życzliwi.

2. czasownik w stronie biernej + bezokolicznik, np.:

 • His wife was seen to get into a taxi. – Jego żona była widziana, jak wsiadała do taksówki.
 • You were not meant to hear that. – Nie było zamierzone, żebyś to usłyszał.
 • They are said to be very rich. – Mówi się, że oni są bardzo bogaci.
 • Students are requested to turn off their mobiles. – Uprasza się studentów o wyłączenie telefonów.
 • We are expected to negotiate the contract. – Oczekuje się, że będziemy negocjować kontrakt.

3. for + rzeczownik lub zaimek + bezokolicznik, np.:

 • It’s necessary for us to prepare all the documents. – Konieczne jest dla nas, abyśmy przygotowali wszystkie dokumenty.
 • The only thing for me to do is to finish university with flying colours. – Jedyna rzecz, którą powinienem zrobić, to skończyć studia na piątki.
 • It was too late for them to change their mind. – Było za późno dla nich, żeby zmienili zdanie.