Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego przez Szkołę Językową Skrivanek i warunki świadczenia usług

Prosimy o przemyślane zamówienia

Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i warunkami świadczenia usług w formie sklepu internetowego prowadzonego przez Szkołę językową Skrivanek, zwaną dalej “Szkoła językowa Skrivanek”
lub “Sprzedawca”.

§ 1. Definicje i postanowienia wstępne

1. DEFINICJE: Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie niżej przedstawionych pojęć:

a. Regulamin – Niniejszy regulamin sklepu internetowego i warunki świadczenia usług, określający zasady korzystania ze sklepu, jak również obowiązki i prawa zarówno Sprzedawcy jak i Klienta .
b. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę· – Szkołę językową Skrivanek, znajdujący się pod adresem: https://szkolajezyk.pl/sklep/
c. Sprzedawca – Szkoła językowa Skrivanek, z siedzibą przy ul. Plac Konstytucji 6/75, 00-555 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024886, NIP: 634-22-45-400, reprezentowaną przez Justynę Rożniecką, kierownik szkoły językowej, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Vasilijsa Ragačevičsa, Prokurenta
d. Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę
e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową
f. Usługa– – oferowana przez Sprzedawcę usługa świadczona wyłącznie drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca jako właściciel Szkoły językowej Skrivanek, zgodnie z zakresem swojej działalności organizuje kursy językowe stacjonarne ( w grupach i indywidualne ) oraz kursy online z lektorem poprzez różne rodzaje komunikatorów: Skype, ClickMeeting, ZOOM. Usługi te, w zależności od ich aktualnej dostępności w ofercie Szkoły, są możliwe do zakupienia w Sklepie.
3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz aktualnej Polityki Prywatności.
4. Do dokonania zakupu Usług w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
a. dostęp do Internetu,
b. standardowy system operacyjny,
c. standardowa przeglądarka internetowa
d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
a. dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),
b. standardowy system operacyjny,
c. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
d. dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowanym programem Skype, a także posiadanie aktywnego konta Skype
e. standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),
f. możliwość odtwarzania plików audio i wideo
g. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§ 3. Usługa – Kursy Indywidualne i grupowe Online

1. W celu zakupu Usługi Kurs Indywidualny lub Grupowy Online Klient musi dokonać następujących czynności :
a. wybrać w Sklepie Usługę Kurs Indywidualny/ Kurs Grupowy Online -wybrany pakiet
b. kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” w celu dokończenia zamówienia i wykonania płatności,
c. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności.
d. w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce należy podać prawidłowe dane i NIP.
e. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Uslugi,
f. po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
g. po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę,. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.
2. Terminy zajęć Kursu są ustalane z Klientem (w ramach dostępności wolnych terminów).
3. Ustalone terminy zajęć traktowane są jako niezmienne. W przypadku konieczności zmiany ustalonego terminu – Klient zobowiązany jest do przekazania takiej informację mailowo na adres szkola@skrivanek.pl na minimum 24 godziny przed danymi zajęciami. W innym przypadku zajęcia te uznaje się za zrealizowane i koszt nie będzie zwracany Zamawiającemu.
4. Decydując się na kurs przez Skype, ClickMeeting bądź ZOOM, Klient oświadcza, że dysponuje szybkim łączem internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne spowodowane słabym łączem Klienta .
5. Płatność za dany Pakiet zajęć następuje z góry na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Pakietu.
6. Wyłącznie pisemna rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie jest dla nas podstawą wykreślenia danej osoby z listy uczestników oraz dokonania ewentualnych przysługujących zwrotów wpłat. Istotnym elementem rezygnacji jest jej termin (data przesłania wiadomości e-mail).
7. Rezygnację ze szkolenia prosimy o przesłanie na adres mailowy szkola@skrivanek.pl zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia
8. Zwrot wpłat przy rezygnacji. Wysokość zwrotu środków uzależniona jest od terminu przesłania rezygnacji.
9. .W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (bez względu na przyczynę rezygnacji) w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data przesłania wiadomości e-mail do organizatora szkolenia, jak w pkt 2) Klientowi/Konsumentowi przysługuje zwrot uiszczonej przez niego opłaty w całości i bez potrąceń. Ze względu na poniesione przez organizatora koszty przygotowania i organizacji szkolenia (m.in. przygotowania merytorycznego, sporządzenia materiałów szkoleniowych) w przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie 7-14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Klient/Konsument jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia na 7 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Klienta/Konsumenta pełnymi kosztami uczestnictwa.
10. Uczestnik chcący zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu może bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę i powiadomić o tym organizatora.
11. Wszelkich należnych zwrotów wpłaconych środków organizator dokonuje na rachunek bankowy, z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.

§ 4. Płatności

1. Wszystkie ceny Usług widniejące w Sklepie są cenami końcowymi brutto.
2. Faktury wysyłane będą na życzenie klienta w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail po przesłaniu informacji z danymi do faktury.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności .Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta oraz zastosowaniem plików cookies w witrynie internetowej Sprzedawcy reguluje aktualna Polityka Prywatności Sprzedawcy, dostępna pod adresem: https://szkolajezyk.pl/zasady-ochrony-prywatnosci/
3. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Szkoły językowej Skrivanek i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów na sprzedaż Usług zawieranych drogą elektroniczną . Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 26.05.2022 r.
3. W przypadku sporów związanych z Regulaminem oraz do umów zawartych na jego podstawie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.
5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8. Niezależnie od powyższego spory prawne powstałe między Sprzedawcą a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Warszawie. Ewentualne spory prawne powstałe między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.