Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego przez Szkołę Językową Skrivanek i warunki świadczenia usług

Prosimy o przemyślane zamówienia

Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i warunkami świadczenia usług w formie sklepu internetowego prowadzonego przez Szkołę językową Regulamin otwartych kursów językowych online w Szkole językowej Skrivanek

1. Informacje podstawowe

 1. Kurs otwarty składa się z 64 jednostek lekcyjnych (45 min); przy założeniu, że długość pojedynczych zajęć online wynosi 90 minut.
 2. Planowany czas trwania kursu: terminy rozpoczęcia i zakończenia kursu zostaną przekazane
  w korespondencji mailowej.
 3. Kurs otwarty z danego języka obcego jest realizowany na jednym z 4 możliwych poziomów językowych: A1 (podstawowy), A2 (średniozaawansowany niższy), B1 (średniozaawansowany), B2 (średniozaawansowany wyższy).
 4. Kursant sam wybiera na jakim poziomie zaawansowania będzie brał udział w kursie otwartym online.
 5. Cena dla każdego kursu językowego jest zgodna z obowiązującą w sklepie online, a dla osób dołączających do grupy w trakcie trwania kursu, stosuje się indywidualną kalkulację ceny.
 6. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem sklepu online, zostanie wysłany e-paragon. W przypadku konieczności wystawienia dla Uczestnika faktury za kurs, należy przekazać taką informację mailowo na adres szkola@skrivanek.pl

2. Rejestracja na zajęcia

 1. Dokonanie płatności za kurs jest równoznaczne z zarejestrowaniem się na kurs. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego stanowi akceptację niniejszego Regulaminu, a dokonanie płatności jest podstawą do uczestnictwa w kursie języka obcego.
 2. Przy rejestracji na kursy: A1, A2, B1 oraz B2 wyjściowy poziom znajomości języka Uczestnika określany jest na podstawie samooceny uczestnika. Jest możliwość wypełnienia testu poziomującego z języka angielskiego i języka niemieckiego dostępnego na stronie: https://szkolajezyk.pl/kursy-jezykowe-dla-ciebie/
 3. Informacje o rozpoczęciu kursu przekazywane są Uczestnikom wyłącznie na adres e-mail podany
  w formularzu rejestracji.
 4. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozpoczęcie kursu, czy opuszczenie zajęć.
 5. Podając swoje dane kontaktowe, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej dotyczącej wybranego kursu językowego.

3. Proces nauczania

 1. Grupy są tworzone na podstawie zadeklarowanego przez Uczestników poziomu znajomości języka obcego.
 2. Minimalna liczba Uczestników do powstania grupy wynosi 5 osób, a maksymalnie 10.
 3. Zajęcia odbywają się tylko w robocze dni tygodnia, z pominięciem świąt państwowych.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć lub/i odwołania zajęć tylko z przyczyn niezależnych od niej (np. nagła choroba lektora). Zajęcia odwołane zostaną przeprowadzone w innym uzgodnionym terminie. Fakt odwołania zajęć wydłuża czas trwania kursu tak, aby liczba przeprowadzonych lekcji odpowiadała ofercie Szkoły.
 5. Zajęcia mogą być przeprowadzone poza ustalonym standardowym terminem kursu, pod warunkiem uzgodnienia tego przez wszystkich Uczestników kursu i Nauczyciela.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o identycznym poziomie, jeśli liczba Uczestników w grupie będzie mniejsza niż 5 osób.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego w trakcie trwania kursu.
 8. Uczestnik ma prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące jakości usług mailowo, pod adresem: szkola@skrivanek.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia.
 9. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko po konsultacjach ze Szkołą.
 10. Po zakończeniu kursu, Uczestnik otrzyma elektroniczny certyfikat poświadczający ukończenie nauki na danym poziomie.
 11. Korzystanie z kursu online jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik ma dostęp do systemu z graficzną przeglądarką internetową oraz do Internetu.
 12. Na ostatnich zajęciach lektor przeprowadzi podsumowanie kursu oraz przedstawi rekomendacje do dalszej nauki.
 13. Zajęcia mają charakter praktyczny, jako że główną funkcją każdego języka jest porozumiewanie się. Zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i angażowania się w wykonywanie zadań, ponieważ kurs opiera się na doskonaleniu skutecznej komunikacji w języku obcym. Jest to efektywny sposób nauki posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Bierny udział w zajęciach i ciche słuchanie nie przyczyni się do osiągnięcia satysfakcjonujących postępów.
 14. Kursanci otrzymają materiały potrzebne do wykonania samodzielnie pracy domowej i powtórzenia omawianych na zajęciach tematów.

4. Opłaty

 1. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie nauki.
 2. Koszt podręczników nie jest zawarty w cenie kursu.
 3. Płatność za kurs odbywa się jednorazowo z góry najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem nauki.
 4. Płatność można rozłożyć na dwie równe raty, przy czym pierwsza rata powinna być opłacona najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Natomiast druga rata powinna być opłacona w połowie trwania kursu. W przypadku rozłożenia płatności na dwie równe raty, do każdej z nich jest doliczona opłata
  w wysokości 50 PLN.
 5. Wszystkie prowizje bankowe ponosi Uczestnik kursu.
 6. W przypadku niedokonania płatności, uczestnik może zostać wykluczony z listy słuchaczy i stracić prawo do uczestnictwa w zajęciach. W takim przypadku ponowna rejestracja na kurs będzie możliwa dopiero po opłaceniu zaległych płatności.

5. Warunki rezygnacji

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie, ponosząc przy tym określone koszty związane z rezygnacją. Oświadczenie o rezygnacji z kursu należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkola@skrivanek.pl
 2. Jeśli Uczestnik rezygnuje z umowy w trakcie trwania kursu, poniesione przez niego koszty nie podlegają zwrotowi.
 3. Płatność za kurs nabyty w ramach specjalnych promocji szkoły nie podlega zwrotowi.
 4. Uczestnik może przekazać swój kurs innej osobie po uzyskaniu pisemnej zgody Szkoły. Opłata za zmianę Uczestnika wynosi 100 zł.

 


 

Regulamin otwartych kursów językowych online w Szkole językowej Skrivanek 

 

1. Informacje podstawowe

 1. Kurs otwarty składa się z 64 jednostek lekcyjnych (45 min); przy założeniu, że długość pojedynczych zajęć online wynosi 90 minut. 
 2. Planowany czas trwania kursu: terminy rozpoczęcia i zakończenia kursu zostaną przekazane
  w korespondencji mailowej.  
 3. Kurs otwarty z danego języka obcego jest realizowany na jednym z 4 możliwych poziomów językowych: A1 (podstawowy), A2 (średniozaawansowany niższy), B1 (średniozaawansowany), B2 (średniozaawansowany wyższy).  
 4. Kursant sam wybiera na jakim poziomie zaawansowania będzie brał udział w kursie otwartym online.  
 5. Cena dla każdego kursu językowego jest zgodna z obowiązującą w sklepie online, a dla osób dołączających do grupy w trakcie trwania kursu, stosuje się indywidualną kalkulację ceny.   
 6. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem sklepu online,  zostanie wysłany e-paragon. W przypadku konieczności wystawienia dla Uczestnika faktury za kurs, należy przekazać taką informację mailowo na adres szkola@skrivanek.pl  

2. Rejestracja na zajęcia

 1. Dokonanie płatności za kurs jest równoznaczne z zarejestrowaniem się na kurs. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego stanowi akceptację niniejszego Regulaminu, a dokonanie płatności jest podstawą do uczestnictwa w kursie języka obcego. 
 2. Przy rejestracji na kursy: A1, A2, B1 oraz B2 wyjściowy poziom znajomości języka Uczestnika określany jest na podstawie samooceny uczestnika. Jest możliwość wypełnienia testu poziomującego z języka angielskiego i języka niemieckiego dostępnego na stronie: https://szkolajezyk.pl/kursy-jezykowe-dla-ciebie/ 
 3. Informacje o rozpoczęciu kursu przekazywane są Uczestnikom wyłącznie na adres e-mail podany
  w formularzu rejestracji. 
 4. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozpoczęcie kursu, czy opuszczenie zajęć. 
 5. Podając swoje dane kontaktowe, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej dotyczącej wybranego kursu językowego. 

 3. Proces nauczania

 1. Grupy są tworzone na podstawie zadeklarowanego przez Uczestników poziomu znajomości języka obcego. 
 2. Minimalna liczba Uczestników do powstania grupy wynosi 5 osób, a maksymalnie 10. 
 3. Zajęcia odbywają się tylko w robocze dni tygodnia, z pominięciem świąt państwowych. 
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć lub/i odwołania zajęć tylko z przyczyn niezależnych od niej (np. nagła choroba lektora). Zajęcia odwołane zostaną przeprowadzone w innym uzgodnionym terminie. Fakt odwołania zajęć wydłuża czas trwania kursu tak, aby liczba przeprowadzonych lekcji odpowiadała ofercie Szkoły.  
 5. Zajęcia mogą być przeprowadzone poza ustalonym standardowym terminem kursu, pod warunkiem uzgodnienia tego przez wszystkich Uczestników kursu i Nauczyciela. 
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o identycznym poziomie, jeśli liczba Uczestników w grupie będzie mniejsza niż 5 osób. 
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego w trakcie trwania kursu. 
 8. Uczestnik ma prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące jakości usług mailowo, pod adresem: szkola@skrivanek.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia. 
 9. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko po konsultacjach ze Szkołą. 
 10. Po zakończeniu kursu, Uczestnik otrzyma elektroniczny certyfikat poświadczający ukończenie nauki na danym poziomie.  
 11. Korzystanie z kursu online jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik ma dostęp do systemu z graficzną przeglądarką internetową oraz do Internetu. 
 12. Na ostatnich zajęciach lektor przeprowadzi podsumowanie kursu oraz przedstawi rekomendacje do dalszej nauki. 
 13. Zajęcia mają charakter praktyczny, jako że główną funkcją każdego języka jest porozumiewanie się. Zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i angażowania się w wykonywanie zadań, ponieważ kurs opiera się na doskonaleniu skutecznej komunikacji w języku obcym. Jest to efektywny sposób nauki posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Bierny udział w zajęciach i ciche słuchanie nie przyczyni się do osiągniecia satysfakcjonujących postępów. 
 14. Kursanci otrzymają materiały potrzebne do wykonania samodzielnie pracy domowej i powtórzenia omawianych na zajęciach tematów. 

 4. Opłaty

 1. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie nauki. 
 2. Koszt podręczników nie jest zawarty w cenie kursu. 
 3. Płatność za kurs odbywa się jednorazowo z góry najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem nauki.  
 4. Płatność można rozłożyć na dwie równe raty, przy czym pierwsza rata powinna być opłacona najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Natomiast druga rata powinna być opłacona w połowie trwania kursu. W przypadku rozłożenia płatności na dwie równe raty, do każdej z nich jest doliczona opłata
  w wysokości 50 PLN.  
 5. Wszystkie prowizje bankowe ponosi Uczestnik kursu. 
 6. W przypadku niedokonania płatności, uczestnik może zostać wykluczony z listy słuchaczy i stracić prawo do uczestnictwa w zajęciach. W takim przypadku ponowna rejestracja na kurs będzie możliwa dopiero po opłaceniu zaległych płatności. 

 5. Warunki rezygnacji

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie, ponosząc przy tym określone koszty związane z rezygnacją. Oświadczenie o rezygnacji z kursu należy złożyć drogą elektroniczną na adres szkola@skrivanek.pl 
 2. Jeśli Uczestnik rezygnuje z umowy w trakcie trwania kursu, poniesione przez niego koszty nie podlegają zwrotowi. 
 3. Płatność za kurs nabyty w ramach specjalnych promocji szkoły nie podlega zwrotowi. 
 4. Uczestnik może przekazać swój kurs innej osobie po uzyskaniu pisemnej zgody Szkoły. Opłata za zmianę Uczestnika wynosi 100 zł. 
chatsimple