Strona bierna – angielski od podstaw

Strona bierna, czyli passive voice, w języku angielskim odzwierciedla w pełni naturalny sposób formułowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, zarówno tych nieformalnych, jak i bardziej oficjalnych. Co więcej, angielska strona bierna często jest możliwa tam, gdzie w języku polskim jest niemożliwa, zatem warto ją znać i stosować na co dzień, w życiu codziennym oraz zawodowym.

 

Strona bierna – zasady tworzenia

 

Podstawową zasadą, którą należy się kierować przy tworzeniu zdań w stronie biernej passive voice, jest zastosowanie właściwej, w zależności od czasu, formy czasownika to be (być), oraz imiesłowu czasu przeszłego, czyli albo czasownika nieregularnego w III formie, albo regularnego z końcówką –ed.

 

Czas Present Simple – tworzenie strony biernej

 

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Present Simple należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to be, czyli am, is lub are, a następnie czasownik w III formie lub z końcówką –ed, np.:

PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + paid + once a month. – Mam płacone raz na miesiąc.

You + are + paid + once a month. – Tobie płacą raz na miesiąc.

He + is + paid + once a month. – Jemu płacą raz na miesiąc.

She + is + paid + once a month. – Jej płacą raz na miesiąc.

It + is + paid + once a month. – To jest płacone raz na miesiąc.

We + are + paid + once a month. – Nam płacą raz na miesiąc.

You + are + paid + once a month. – Wam płacą raz na miesiąc.

They + are + paid + once a month. – Im płacą raz na miesiąc.

 

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Present Simple wystarczy:

 • w przeczeniu dodać do formy czasownika być słowo przeczące not, czyli:

I am not paid once a month. – Nie płacą mi raz w miesiącu.

They are not paid once a month. – Im nie płacą raz w miesiącu.

 • w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem formę czasownika być z podmiotem, czyli:

Is he paid once a month? – Czy jemu płacą raz w miesiącu?

Are you paid once a month? – Czy wam płacą raz w miesiącu?

 

Na pytania rozpoczynające się od czasownika byćto be (am, is, are) odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Is he paid once a month? → Yes, he is./ No, he isn’t.

Are you paid once a month? → Yes, we are./ No, we aren’t.

 

Czas Past Simple – tworzenie strony biernej

 

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Past Simple należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to be, czyli was lub were, a następnie czasownik w III formie lub z końcówką –ed, np.:

PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + paid + once a month last year. – Miałam/Miałem płacone raz na miesiąc w zeszłym roku.

You + were + paid + once a month last year. – Tobie płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

He + was + paid + once a month last year. – Jemu płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

She + was + paid + once a month last year. – Jej płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

It + was + paid + once a month last year. – To było płacone raz na miesiąc w zeszłym roku.

We + were + paid + once a month last year. – Nam płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

You + were + paid + once a month last year. – Wam płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

They + were + paid + once a month last year. – Im płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

 

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Past Simple wystarczy:

 • w przeczeniu dodać do formy czasownika być słowo przeczące not, czyli:

I was not paid once a month last year. – Nie płacono mi raz w miesiącu w zeszłym roku.

They were not paid once a month last year. – Im nie płacono raz w miesiącu w zeszłym roku.

 • w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem formę czasownika być z podmiotem, czyli:

Was he paid once a month last year? – Czy jemu płacono raz w miesiącu w zeszłym roku?

Were you paid once a month last year? – Czy wam płacono raz w miesiącu w zeszłym roku?

 

Na pytania rozpoczynające się od czasownika byćto be (was, ware) odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Was he paid once a month last year? → Yes, he was./ No, he wasn’t.

Were you paid once a month last year? → Yes, we were./ No, we weren’t.

 

Czas Paresent Perfect – tworzenie strony biernej

 

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Present Perfect należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to have, czyli have lub has, następnie wspólną dla wszystkich osób formę czasownika to be, czyli been, a potem czasownik w III formie lub z końcówką –ed, np.:

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + been + paid + half so far. – Mnie zapłacono połowę jak dotąd.

You + have + been + paid + half so far. – Tobie zapłacono połowę jak dotąd.

He + has + been + paid + half so far. – Jemu zapłacono połowę jak dotąd.

She + has + been + paid + half so far. – Jej zapłacono połowę jak dotąd.

It + has + been + paid + half so far. – To zostało zapłacone w połowie.

We + have + been + paid + half so far. – Nam zapłacono połowę jak dotąd.

You + have + been + paid + half so far. – Wam zapłacono połowę jak dotąd.

They + have + been + paid + half so far. – Im zapłacono połowę jak dotąd.

 

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Present Perfect wystarczy:

 • w przeczeniu dodać do formy have lub has słowo przeczące not, oraz pozostawić been w pozycji wyjściowej, czyli:

I have not been paid half so far. – Nie zapłacono mi połowy jak dotąd.

They have not been paid half so far. – Im nie zapłacono połowy jak dotąd.

 • w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem have/has z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

Has he been paid half so far? – Czy jemu zapłacono połowę jak dotąd?

Have you been paid half so far? – Czy wam zapłacono połowę jak dotąd?

 

Na pytania rozpoczynające się od have lub has odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Has he been paid half so far? → Yes, he has./ No, he hasn’t.

Have you been paid half so far? → Yes, we have./ No, we haven’t.

 

Czas Future Simple – tworzenie strony biernej

 

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Future Simple należy po podmiocie umieścić will be, we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, a następnie czasownik w III formie lub z końcówką –ed, np.:

PODMIOT (osoba) + WILL BE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + be + paid + next week. – Mi zapłacą w przyszłym tygodniu.

You + will + be + paid + next week. – Tobie zapłacą w przyszłym tygodniu.

He + will + be + paid + next week. – Jemu zapłacą w przyszłym tygodniu.

She + will + be + paid + next week. – Jej zapłacą w przyszłym tygodniu.

It + will + be + paid + next week. – To będzie zapłacone w przyszłym tygodniu.

We + will + be + paid + next week. – Nam zapłacą w przyszłym tygodniu.

You + will + be + paid + next week. – Wam zapłacą w przyszłym tygodniu.

They + will + be + paid + next week. – Im zapłacą w przyszłym tygodniu.

 

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Future Simple wystarczy:

 • w przeczeniu po will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

I will not be paid next week. – Nie zapłacą mi w przyszłym tygodniu.

They will not be paid next week. – Im nie zapłacą w przyszłym tygodniu.

 • w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem will z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

Will he be paid next week? – Czy jemu zapłacą w przyszłym tygodniu?

Will you be paid next week? – Czy wam zapłacą w przyszłym tygodniu?

 

Na pytania rozpoczynające się od czasownika will odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Will he be paid next week? → Yes, he will./ No, he won’t.

Will you be paid next week? → Yes, we will./ No, we won’t.

 

Czas Presnt Continuous – tworzenie strony biernej

 

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Present Continuous należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to be, czyli am, is lub are, potem formę being (jedną dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej), a następnie czasownik w III formie lub z końcówką –ed, np.:

PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + being + paid + just now. – Ja mam płacone właśnie teraz.

You + are + being + paid + just now. – Ty masz płacone właśnie teraz.

He + is + being + paid + just now. – On ma płacone właśnie teraz.

She + is + being + paid + just now. – Ona ma płacone właśnie teraz.

It + is + being + paid + just now. – To jest płacone właśnie teraz.

We + are + being + paid + just now. – My mamy płacone właśnie teraz.

You + are + being + paid + just now. – Wy macie płacone właśnie teraz.

They + are + being + paid + just now. – Oni mają płacone właśnie teraz.

 

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Present Continuous wystarczy:

 • w przeczeniu do formy czasownika być (am, is lub are) dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

I am not being paid just now. – Nie płacą mi właśnie teraz.

They are not being paid just now. – Im nie płacą właśnie teraz.

 • w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem formę czasownika być, czyli am, is lub are z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

Is he being paid just now? – Czy jemu płacą właśnie teraz?

Are you being paid just now? – Czy wam płacą właśnie teraz?

 

Na pytania rozpoczynające się od czasownika byćto be (am, is, are) odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Is he being paid just now? → Yes, he is./ No, he isn’t.

Are you being paid just now? → Yes, we are./ No, we aren’t.

 

Czasowniki modalne – tworzenie strony biernej

 

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej z wykorzystaniem czasownika modalnego należy po podmiocie umieścić wybrany czasownik modalny (np. can, must, should, may, itd.), następnie użyć czasownika be w formie bezokolicznika (bez to) , a następnie czasownik w III formie lub z końcówką –ed, np.:

PODMIOT (osoba) + MODALNY czasownik + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + can + be + paid + in cash. – Ja mogę mieć płacone gotówką.

You + can + be + paid + in cash. – Ty możesz mieć płacone gotówką.

He + can + be + paid + in cash. – On może mieć płacone gotówką.

She + can + be + paid + in cash. – Ona może mieć płacone gotówką.

It + can + be + paid + in cash. – To może być płacone gotówką.

We + can + be + paid + in cash. – My możemy mieć płacone gotówką.

You + can  + be + paid + in cash. – Wy możecie mieć płacone gotówką.

They + are + be + paid + in cash. – Oni mogą mieć płacone gotówką.

 

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej z czasownikiem modalnym wystarczy:

 • w przeczeniu do formy czasownika modalnego dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

I can not be paid in cash. – Ja nie mogę mieć płacone gotówką.

They can not be paid in cash. – Oni nie mogą mieć płacone gotówką.

 • w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem czasownik modalny z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

Can he be paid in cash? – Czy on może mieć płacone gotówką?

Can you be paid in cash? – Czy wy możecie mieć płacone gotówką?

 

Na pytania rozpoczynające się od czasownika modalnego odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Can he be paid in cash? → Yes, he can./ No, he can’t.

Can you be paid in cash? → Yes, we can./ No, we can’t.

 

Strona bierana – zastosowanie

 

Stronę bierną, czyli passive voice, stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 

 1. gdy interesuje nas wykonanie czynności, a nie jej wykonawca, np.:

 

The report has been submitted. – Raport został złożony.

They have been transferred abraod. – Przeniesiono ich za granicę.

 

 1. gdy sprawca czynności jest nieznany, np.:

 

My car has been stolen from a car park. – Mój samochód został skradziony z parkingu.

We have been robbed last night. – Zostaliśmy obrabowani zeszłej nocy.

 

 1. gdy wykonawca czynności jest nieokreślony, np.:

 

A new supermarket is being built in the city center. – W centrum miasta budują nowy supermarket.

Coffee is grown in Brazil. – Kawę uprawia się w Brazylii.

 

 1. w oficjalnych ogłoszeniach, komunikatach i instrukcjach, np.:

 

Hand luggage should be stored in overhead compartments. – Bagaż podręczny powinien być przechowywany w schowkach.

No children can be left unattended in the park. – Dzieci nie mogą być pozostawiane bez opieki w parku.

 

 1. gdy interesuje nas wykonawca czynności i chcemy go wyeksponować, np.:

 

The Sunflowers were painted by* Van Gogh. – ‘’Słoneczniki’’ zostały namalowane przez Van Goga.

The meting will be conducted by our senior manager, Mrs Japp. – Spotkanie poprowadzi nasz starszy kierownik, Pani Japp.

 

*by określa wykonawcę czynności, natomiast with wskazuje instrument (narzędzie), np.:

The robber was caught by a passer-by. – Rabuś został schwytany przez przechodnia.

The money box has been opened with a screwdriver. – Skarbonka została otwarta śrubokrętem.

 

 1. w zdaniach typu mówi się czy ogłoszono, np.:

 

It is said that the government will raise taxes. – Mówi się, że rząd podniesie podatki.

It has been announced that the CEO has resigned. – Ogłoszono, że prezes firmy zrezygnował.