Czasowniki angielskie – English verbs – angielski od podstaw

cover

Czasowniki angielskie, czyli English verbs, to części mowy obejmujące wyrazy oznaczające czynność lub stan, które odpowiadają na pytania: „co robi?” i „co się z nim dzieje?”.

W języku angielskim większość czasowników posiada pięć form:

 1. formę podstawową, czyli bezokolicznik, np. (to) go, (to) watch,
 2. formę III osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego Present Simple, którą tworzy się przez dodanie końcówki -s lub -es, np. he/she/it goes, he/she/it works,
 3. formę czasu przeszłego Past Simple, nieregularną (go – went) lub regularną w postaci końcówki -ed, np. work – worked,
 4. formę ciągłą z końcówką -ing, czyli imiesłów czasu teraźniejszego Present Participle, np. going, working,
 5. formę bierną, tzw. imiesłów bierny Past Participle, która jest dla czasowników regularnych identyczna z formą czasu przeszłego (worked), a dla nieregularnych stanowi tzw. III formę z tabelki, np. gogone.

Czasowniki angielskie – podział

Czasowniki angielskie, czyli English verbs, można podzielić na następujące grupy.

Czasowniki regularne

Czasowniki regularne przyjmują charakterystyczne końcówki czasu Present Simple w III osobie liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – ono), czyli -s lub -es, oraz w Past Simple (-ed) w sposób typowy, czyli:

a) w Present Simple, dla czasowników zakończonych na:

 • spółgłoskę, dodajemy -s, np.: boilboils, looklooks, sailsails,
 • samogłoskę -e, dodajemy -s, np.: likelikes, smokesmokes,
 • samogłoskę -o, dodajemy -es, np.: gogoes,
 • spółgłoskę tzw. syczącą, czyli -ss, -ch, –sh, -x, dodajemy -es, np.: hisshisses, watchwatches, washwashes, box boxes,
 • -y dodajemy -s, jeżeli przed -y występuje samogłoska, np. playplays, lub -es, jeśli przed -y jest spółgłoska; wtedy też -y zamienia się na -i i dopiero wtedy dopisujemy końcówkę -es, np. carrycarries,

b) w Past Simple, dla czasowników zakończonych na:

 • samogłoskę, dodajemy -d, np.: arrivearrived, movemoved,
 • spółgłoskę, dodajemy -ed, np.: paintpainted, kickkicked,
 • -y, dodajemy -ed, jeśli przed -y stoi samogłoska (staystayed), a gdy -y jest poprzedzone spółgłoską, to najpierw -y zamienia się na -i, a potem przyjmuje końcówkę -ed, np.: studystudied.

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne mają różne formy w Past Simple (forma II) oraz Past Participle (forma III), np.:

a) forma II i III są całkowicie inne, np.:

 • be – was/were – been
 • go – went – gone
 • do – did – done
 • eat – ate – eaten

b) forma II i III są identyczne, np.:

 • have – had – had
 • keep – kept – kept
 • think – thought – thought
 • swing – swung – swung

c) forma II i III różnią się między sobą środkową samogłoską, np.:

 • ring – rang – rung
 • come – came – come
 • run – ran – run

d) forma I, II oraz III są identyczne, np.:

 • put – put – put
 • read – read – read
 • cut – cut – cut

e) forma II i III mogą mieć wariant regularny oraz nieregularny, np.:

 • burn – burnt/burned – burnt/burned
 • dream – dreamt/dreamed – dreamt/dreamed
 • learn – learnt/learned – learnt/learned

Lista podstawowych czasowników nieregularnych

 • bewas/werebeen → być
 • becomebecame become → stawać się
 • beginbeganbegun → zaczynać
 • breakbrokebroken → łamać
 • bringbroughtbrought → przynosić
 • buildbuiltbuilt → budować
 • buyboughtbought → kupować

 

 • catchcaughtcaught → łapać
 • choosechosechosen → wybierać
 • comecamecome → przychodzić
 • costcostcost → kosztować
 • cutcutcut → ciąć

 

 • dodiddone → robić
 • dreamdreamt/dreameddreamt/dreamed → marzyć, śnić
 • drinkdrankdrunk → pić
 • drivedrovedriven → jechać, kierować (np. samochodem)

 

 • eat ateeaten → jeść

 

 • fall fellfallen → upadać
 • feedfedfed → karmić
 • feel feltfelt → czuć
 • fightfoughtfought → walczyć
 • findfoundfound → znaleźć
 • flyflewflown → lecieć
 • forgetforgotforgotten → zapominać
 • forgiveforgaveforgiven → wybaczać

 

 • getgotgot → dostać
 • givegavegiven → dawać
 • gowentgone → iść

 

 • havehadhad → mieć
 • hearheardheard → słyszeć
 • hithithit → uderzać
 • holdheldheld → trzymać
 • hurthurthurt → ranić, kaleczyć

 

 • keepkeptkept → trzymać
 • knowknewknown → znać, wiedzieć

 

 • learnlearnt/learnedlearnt/learned → uczyć się
 • leaveleftleft → opuszczać, wyjeżdżać
 • let letlet → pozwalać

 

 • makemademade → robić
 • meanmeantmeant → znaczyć, mieć na myśli
 • meetmetmet → spotykać

 

 • paypaidpaid → płacić
 • putputput → kłaść

 

 • readreadread → czytać
 • rideroderidden → jechać (np. rowerem)
 • ringrangrung → dzwonić
 • runranrun → biec

 

 • saysaidsaid → powiedzieć
 • seesawseen → widzieć
 • sellsoldsold → sprzedawać
 • sendsentsent → wysyłać
 • singsangsung → śpiewać
 • sitsatsat → siedzieć
 • sleepsleptslept → spać
 • smellsmelt/smelledsmelt/smelled → wąchać, pachnieć
 • speakspokespoken → mówić
 • standstoodstood → stać
 • swimswamswum → pływać

 

 • taketooktaken → brać
 • teachtaughttaught → uczyć (kogoś)
 • telltoldtold → powiedzieć, opowiadać
 • thinkthoughtthought → myśleć

 

 • wearworeworn → nosić (na sobie), ubierać
 • winwonwon → wygrywać
 • writewrotewritten → pisać

Czasowniki zwykłe

Czasowniki zwykłe, czyli leksykalne, nazywają czynności, o których mowa, np.:

 • (to) cook oznacza „gotować”
 • (to) sing oznacza „śpiewać”
 • (to) write oznacza „pisać”

Czasowniki specjalne

Służą do tworzenia zdań pytających i przeczących oraz czasów gramatycznych, np.:

a) be/do/does/did w funkcji operatorów czasu Present Simple czy Past Simple, np.:

 • Are you allergic to nuts? – Czy jesteś uczulony na orzechy?
 • Was Rob present at school last week? – Czy Robert był obecny w szkole w zeszłym tygodniu?
 • Do they keep any pets? – Czy oni trzymają jakieś zwierzątka domowe?
 • Does Martin check his Facebook account every day? – Czy Marcin sprawdza codziennie swoje konto na Facebooku?
 • Did Betty catch the plane yesterday? – Czy Beata złapała wczoraj samolot?

b) czasownik be w funkcji operatora czasu Present/Past Continuous, np.:

 • Are you having a night shift this week? – Czy masz nocną zmianę w tym tygodniu?
 • Were they sleeping then? – Czy oni wtedy spali?

c) czasownik have w funkcji operatora czasów typu Perfect (Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect), np.:

 • I have just returned from Greece. – Właśnie wróciłam z Grecji.
 • Stella has won the first prize. – Stella wygrała pierwszą nagrodę.
 • We have been waiting for you for 2 hours. – Czekaliśmy na ciebie 2 godziny.
 • The train had left before they got to the station. – Pociąg odjechał, zanim dotarli na dworzec.

Czasowniki modalne

Nie określają żadnych konkretnych czynności lub stanów, ale wyrażają możliwość, prawdopodobieństwo, konieczność, zakaz, itd, np.:

 • I can take care of it if you wish. – Mogę się tym zająć, jeśli sobie życzysz.
 • We might fly to Spain this year. – Moglibyśmy polecieć do Hiszpanii w tym roku.