Czasowniki modalne – modal verbs – angielski od podstaw

cover

Czasowniki modalne, czyli modal verbs, to w języku angielskim grupa czasowników specjalnych, które rządzą się swoimi własnymi prawami i stosuje się do nich odrębne zasady gramatyczne niż do zwykłych czasowników. Do grupy tej należą: can, could, may, might, need, will, would, shall, should, ought to oraz must.

Modal Verbs – cechy czasowników modalnych

Czasowniki modalne (modal verbs) charakteryzują się następującymi cechami:

1. nie oznaczają żadnych konkretnych czynności czy stanów, tylko służą np. do wyrażania prawdopodobieństwa, możliwości, konieczności, zakazu czy stopnia pewności wystąpienia danego zdarzenia, np.:

 • He must be mad. – On musi być szalony.
 • She could be in a meeting now but nobody knows. – Ona może być teraz na spotkaniu, ale nikt nie wie.

2. posiadają jedną niezmienną formę, niezależnie od osoby, czy liczby (pojedynczej lub mnogiej), np.:

 • I must go now. – Ja muszę już iść.
 • He must go now. – On musi już iść.
 • They must go now. – Oni muszą już iść.

3. nie przyjmują żadnych typowych końcówek ani nie posiadają formy ciągłej,

4. same sobą, bez jakichkolwiek dodatkowych operatorów czy słów pomocniczych, tworzą pytania i przeczenia, np.:

 • We can’t dance very well. – My nie potrafimy tańczyć bardzo dobrze.
 • Can we dance very well?Czy my potrafimy tańczyć bardzo dobrze?

5. zdania przeczące tworzą jedynie przez dodanie słowa not, np.:

 • You should not park here. – Ty nie powinieneś tutaj parkować.
 • You mustn’t smoke in here. – Nie wolno tutaj palić.

6. zdania pytające tworzą za pomocą inwersji, np.:

 • She may be late. – Ona może się spóźnić.
 • May she be late? – Czy ona może się spóźnić?

7. występujący po nich czasownik główny jest w bezokoliczniku (z/lub bez to), np.:

 • It might rain in the evening. – Może będzie padać wieczorem.
 • You ought to be quiet now. – Powinniście być cicho teraz.

8. ich znaczenie jest zależne od czasownika głównego (odnoszącego się do konkretnej czynności), który po nich występuje, np.: could – potrafić

 • I could ride a bike at the age of 5. – Potrafiłem jeździć na rowerze w wieku 5 lat.

9. posiadają tylko niektóre formy gramatyczne, tj. przede wszystkim formę czasu teraźniejszego i/lub formę czasu przeszłego, a nie standardowo trzy jak czasowniki zwykłe – nieregularne (go – went – gone) czy regularne (work – worked – worked) np.: willwould, cancould, shallshould, maymight

10. posiadają zastępcze zwroty lub czasowniki do wyrażania brakujących form, np.:

 • cancouldbe able to / manage to
 • musthave to

11. mogą występować w połączeniu z perfect infinitive (tj. have + III forma), gdy mowa o rzeczach, które się nie wydarzyły lub których nie jesteśmy pewni w przeszłości, np.:

 • Their house might have been broken into. – Możliwe, że włamano się im do domu.
 • You should have called me. – Ty powinieneś był zadzwonić do mnie.

Modal verbs – zastosowanie czasowników modalnych

Angielskie czasowniki modalne, czyli modal verbs, stosuje się w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania pewności: shall, shan’t (shall not), will, won’t (will not), must, can’t, couldn’t, would, wouldn’t, np.:

 • I shall be on time, don’t worry. – Będę na czas, nie martw się.
 • I shan’t see you on Friday. – Nie spotkam się z tobą w piątek.
 • Everything will be fine, believe me. – Wszystko będzie w porządku, uwierz mi.
 • It won’t rain tomorrow. – Nie będzie padać jutro.
 • You must be tired. – Musisz być zmęczony.
 • It can’t be Tom, he is in London. – To nie może być Tomek, on jest w Londynie.
 • I was sure it couldn’t be my sister. – Byłem pewien, że to nie mogła być moja siostra.
 • This boy would be a world chess champion one day. – Ten chłopiec będzie pewnego dnia mistrzem świata w szachach.

2. do wyrażania prawdopodobieństwa: should, shouldn’t, ought to, oughtn’t to, may, may not, might, might not, could, np.:

 • Mark should/ought to be home soon. – Marek wkrótce powinien być w domu.
 • It shouldn’t/oughtn’t to be difficult to get here. – Nie powinno być trudno się tutaj dostać.
 • We may be buying a new house. – Być może kupujemy nowy dom.
 • The weather may not be nice enough to sunbathe. – Pogoda może nie być wystarczająco dobra, żeby się opalać.
 • I might see you again in the future, who knows. – Może się znowu zobaczymy w przyszłości, kto wie.
 • We could all win the Lottery one day. – Wszyscy moglibyśmy wygrać na loterii pewnego dnia.

3. do wyrażania możliwości: can, could, couldn’t, would, wouldn’t, might, mightn’t, np.:

 • It can be very cold here in winter. – W zimie tutaj może być bardzo zimno.
 • We could all have a lot of fun. – Moglibyśmy wszyscy dobrze się bawić.
 • I couldn’t do anything without you. – Bez ciebie niczego bym nie zrobił.
 • Things would get much easier if we knew. – Sprawy ułożyłyby się znacznie łatwiej, gdybyśmy wiedzieli.
 • I wouldn’t do this if I were you. – Nie robiłbym tego, gdybym był tobą.
 • I might get some work done if you stopped disturbing me. – Zrobiłbym coś, gdybyś przestał mi przeszkadzać.
 • It mightn’t be a bad idea. – To może nie być zły pomysł.

4. do wyrażania zakazu: can’t, mustn’t, np.:

 • You can’t use a calculator during the exam. – Nie można używać kalkulatora w trakcie egzaminu.
 • You mustn’t take photographs in the museum. – Nie wolno robić zdjęć w muzeum.

5. do udzielania rad: should/shouldn’t, ought to/ oughtn’t to, np.:

 • You should eat more fresh fruit and vegetables. – Powinieneś jeść więcej świeżych owoców i warzyw.
 • You ought to wear a helmet when you go riding. – Powinieneś nosić kask, gdy idziesz pojeździć na rowerze.

6. do wyrażania konieczności lub jego braku: need*, needn’t, must, np.:

 • You needn’t worry about me. – Nie musisz się o mnie martwić.
 • Need you go now? – Czy musisz już iść?
 • We must consider this option. – My musimy rozważyć tę opcję.

*need jest czasownikiem modalnym i jednocześnie zwykłym, np.:

 • She needs a lot of care and attention. – Ona potrzebuje dużo opieki oraz uwagi.
 • Does Andy need to write a report? – Czy Andy potrzebuje napisać raport?
 • We didn’t need to take any food. – Nie potrzebowaliśmy zabierać żadnego jedzenia.
 • They will need to change the reservation. – Oni będą potrzebowali zmienić rezerwację.

7. do wyrażania pozwolenia: may, might, np.:

 • May I come in? – Czy mogę wejść?
 • You may leave now. – Możesz już iść.

8. do wyrażania umiejętności: can, could, np.:

 • Can you play any musical intruments? – Czy umiesz grać na jakichś instrumentach muzycznych?
 • Jason could walk before he was 1 year old. – Jason potrafił chodzić, zanim skończył rok.
chatsimple