Określenia since/for oraz already/just – angielski od podstaw

cover

Przyimki since, for, already oraz just należą do typowych określeń czasu Present Perfect.

Since określa, od jakiego momentu odbywa się czynność, for wskazuje, jak długo ona trwa. Already i just, które są bardzo zbliżone znaczeniowo, można przetłumaczyć jako „właśnie/już”, przy czym just określa czynność, która odbyła się bardzo niedawno (tuż przed chwilą, przed momentem lub dopiero co). Jeśli chodzi o already, to raczej tłumaczy się je jako „już”.

since/for

  • I have known Philip since we were kids. – Znam Filipa, od kiedy byliśmy dziećmi.
  • Sue has worked for our company since 2017. – Sue pracuje dla naszej firmy od 2017 r.
  • I have known Philip for twenty years. – Znam Filipa dwadzieścia lat.
  • They have been together for a long time. – Oni są ze sobą przez długi czas.

already/just

  • I have already received the package. – Otrzymałam już paczkę.
  • Brenda has already finished work. – Brenda skończyła już pracę.
  • I have just cut myself. – Właśnie się skaleczyłam.
  • The train to Warsaw has just left from platform 1. – Pociąg do Warszawy właśnie odjechał z peronu pierwszego.

Ucz się angielskiego razem z nami!

chatsimple