English Prepositions – przyimki – angielski od podstaw

cover

Angielskie przyimki, czyli English prepositions, to części mowy, które łączą się z innymi wyrazami i nadają im inny sens, np. wyrażają relacje między obiektami czy zdarzeniami. Przyimki angielskie posiadają swoje odpowiedniki w języku polskim, ale mogą mieć też inne, które zależą od kontekstu wyrazowego, w którym akurat się pojawiają.

English Prepositions – podział

Przyimki angielskie (English prepositions) dzielimy w języku angielskim na następujące grupy:

1. przyimki czasu, czyli odnoszące się do określeń czasu
 • at: at 5 p.m. – o piątej po południu, at midnight – o północy, at Easter – na Wielkanoc
 • to: twenty to 4 – za dwadzieścia czwarta
 • past: half past two – czternasta trzydzieści
 • on: on Monday morning – w poniedziałek rano, on that day – tego dnia, on February 14 – czternastego lutego, on Christmas day – w dzień Bożego Narodzenia
 • in: in April – w kwietniu, in summer – w lecie, in 1987 – w roku 1987, in a minute – za minutę
 • by: by March 2022 – do marca 2022, by 8 a.m. – do ósmej rano, by next spring – do przyszłej wiosny
 • from… to…: from 10 to 11.30 – od 10 do 11.30, from Monday to Friday – od poniedziałku do piątku
 • since: since Saturday – od soboty, since that day – od tego dnia
 • for: for many hours – przez wiele godzin, for ages – od wieków
 • during: during my holidays – podczas moich wakacji, during autumn – jesienią
 • till/untill: till midnight – do północy, untill the end of the day – do końca dnia
 • after: after school – po szkole, after supper – po kolacji
 • before: before work – przed pracą, before dinner – przed obiadem
2. przyimki ruchu, czyli służące do określania ruchu, kierunku i położenia
 • from… to…: from London to Paris – z Londynu do Paryża
 • at: (be) at work – (być) w pracy, (arrive) at a destination – (dotrzeć) do celu, at the crosswords – na skrzyżowaniu, at the bus stop – na przystanku
 • in: (arrive) in Greece – (przybyć) do Grecji, (stay) in a hotel – (zatrzymać się) w hotelu, in the street – na ulicy, in the gallery – w galerii
 • into: (come) into a room – (wejść) do pokoju
 • inside: inside the house – wewnątrz domu
 • outside: outside the house – na zewnątrz domu
 • on: on the top – na górze
 • through: through the window – przez okno
3. przyimki miejsca, czyli odnoszące się do położenia przedmiotów względem siebie
 • between: between the sofa and the bookshelf – pomiędzy kanapą a półką na książki
 • next to: next to the window – obok okna
 • across: across the street – po drugiej stronie ulicy
 • above: above the clouds – nad chmurami
 • over: over the table – nad stołem
 • below: below ground – pod ziemią
 • under: under the bed – pod łóżkiem
 • beside: beside me – obok mnie
 • by: by the entrance door – obok drzwi wejściowych
 • among: among the trees – wśród drzew
 • in front of: in front of the cinema – przed kinem
 • behind: behind the counter – za ladą
4. przyimki stosowane w określonych złożeniach wyrazowych
 • z czasownikami: look at – patrzeć na, look for – szukać, look after – opiekować się, look into – wejrzeć, look through – przejrzeć, look forward – wyglądać, agree with – zgadzać się z, come across – napotkać, get over – przeboleć, reply to – odpowiedzieć na, translate into – przetłumaczyć na, wait for – czekać na,
 • z przymiotnikami: good at – dobry z, angry with – zły na, interested in – zainteresowany czymś, pleased with – zadowolony z, responsible for – odpowiedzialny za, disappointed with – rozczarowany czymś, famous for – słynny z, keen on – zapalony do, surprised at – zdziwiony czymś, used to – przyzwyczajony do,
 • z rzeczownikami: an exception to a rule – wyjątek od reguły, a disagreement about – spór o, a delay in – opóźnienie w, gratitude for – wdzięczność za, an example of – przykład czegoś, a claim against – roszczenie w stosunku do kogoś, a matter of – kwestia czegoś, a fan of sb/sth – zwolennik kogoś/czegoś.
Przyimki angielskie
Przyimki angielskie
Przyimki angielskie

English Prepositions – popularne zwroty i wyrażenia

Przyimki angielskie, czyli English prepositions, można również znaleźć w języku angielskim w wielu codziennych zwrotach lub wyrażeniach, np.:

  • drink tea with/without sth – pić herbatę z czymś/bez czegoś: Do you drink tea with or without milk?
  • take sugar in your coffee – słodzić kawę: Do you take sugar in your coffee?
  • be sorry for sth – przepraszać za: I am sorry for being late.
  • by car/bus/train/plane – samochodem, autobusem, pociągiem, samolotem: We rarely travel by train.
  • on foot – na piechotę: It takes just a few minutes on foot.
  • get in – wsiąść: Get in, I’ll give you a lift.
  • get off the bus – wysiąść z autobusu: Get off the bust at the third stop.
  • keep off sth – trzymać się z dala od czegoś: Keep off the grass!
  • stay away from sb – trzymać się od kogoś z daleka: Stay away from me!

Przyimki – angielski – ćwiczenia

Uzupełnij zdania z wykorzystaniem angielskich przyimków:

 1. You won’t miss the pizza place because it is in front …………. the cinema.
 2. My cat loves playing ………. cardboard boxes.
 3. They are going to meet tomorrow ………. 5 .p.m. sharp.
 4. There is a big swimming pool ……….. the newly built sports center.
 5. I think I have left my glasses ……….. the table in the living room.
 6. Can you get some aspirin ………. me from the chemist’s, please?
 7. The slippers were standing evenly ……….. the bed, on the carpet.
 8. Tom is ……… work now, if you need to talk to him.
 9. Don’t worry, everything will stay …………. you and me.
 10. The train went ………. the tunnel and over the bridge.

Klucz:

 1. of
 2. with
 3. at
 4. in
 5. on
 6. for
 7. under
 8. at
 9. between
 10. through
chatsimple