Przyimki angielskie – English Prepositions – angielski od podstaw

cover

Angielskie przyimki, czyli English prepositions, to części mowy, które łączą się z innymi wyrazami i nadają im inny sens, np. wyrażają relacje między obiektami czy zdarzeniami. Posiadają one swoje odpowiedniki w języku polskim, ale mogą mieć też inne, które zależą od kontekstu wyrazowego, w którym akurat się pojawiają.

English Prepositions – podział

Przyimki angielskie (English prepositions) dzielimy na następujące grupy:

1.przyimki odnoszące się do określeń czasu, np.:

 • at: at 5 p.m. – o piątej po południu, at midnight – o północy, at Easter – na Wielkanoc
 • to: twenty to 4 – za dwadzieścia czwarta
 • past: half past two – czternasta trzydzieści
 • on: on Monday morning – w poniedziałek rano, on that day – tego dnia, on February 14 – czternastego lutego, on Christmas day – w dzień Bożego Narodzenia
 • in: in April – w kwietniu, in summer – w lecie, in 1987 – w roku 1987, in a minute – za minutę
 • by: by March 2022 – do marca 2022, by 8 a.m. – do ósmej rano, by next spring – do przyszłej wiosny
 • from… to…: from 10 to 11.30 – od 10 do 11.30, from Monday to Friday – od poniedziałku do piątku
 • since: since Saturday – od soboty, since that day – od tego dnia
 • for: for many hours – przez wiele godzin, for ages – od wieków
 • during: during my holidays – podczas moich wakacji, during autumn – jesienią
 • till/untill: till midnight – do północy, untill the end of the day – do końca dnia
 • after: after school – po szkole, after supper – po kolacji
 • before: before work – przed pracą, before dinner – przed obiadem

2. przyimki służące do określania ruchu, kierunku i położenia:

 • from… to…: from London to Paris – z Londynu do Paryża
 • at: (be) at work – (być) w pracy, (arrive) at a destination – (dotrzeć) do celu, at the crosswords – na skrzyżowaniu, at the bus stop – na przystanku
 • in: (arrive) in Greece – (przybyć) do Grecji, (stay) in a hotel – (zatrzymać się) w hotelu, in the street – na ulicy, in the gallery – w galerii
 • into: (come) into a room – (wejść) do pokoju
 • inside: inside the house – wewnątrz domu
 • outside: outside the house – na zewnątrz domu
 • on: on the top – na górze
 • through: through the window – przez okno

3. przyimki odnoszące się do położenia przedmiotów względem siebie:

 • between: between the sofa and the bookshelf – pomiędzy kanapą a półką na książki
 • next to: next to the window – obok okna
 • across: across the street – po drugiej stronie ulicy
 • above: above the clouds – nad chmurami
 • over: over the table – nad stołem
 • below: below ground – pod ziemią
 • under: under the bed – pod łóżkiem
 • beside: beside me – obok mnie
 • by: by the entrance door – obok drzwi wejściowych
 • among: among the trees – wśród drzew
 • in front of: in front of the cinema – przed kinem
 • behind: behind the counter – za ladą

4. przyimki stosowane w określonych złożeniach wyrazowych, np.:

 • z czasownikami: look at – patrzeć na, look for – szukać, look after – opiekować się, look into – wejrzeć, look through – przejrzeć, look forward – wyglądać, agree with – zgadzać się z, come across – napotkać, get over – przeboleć, reply to – odpowiedzieć na, translate into – przetłumaczyć na, wait for – czekać na,
 • z przymiotnikami: good at – dobry z, angry with – zły na, interested in – zainteresowany czymś, pleased with – zadowolony z, responsible for – odpowiedzialny za, disappointed with – rozczarowany czymś, famous for – słynny z, keen on – zapalony do, surprised at – zdziwiony czymś, used to – przyzwyczajony do,
 • z rzeczownikami: an exception to a rule – wyjątek od reguły, a disagreement about – spór o, a delay in – opóźnienie w, gratitude for – wdzięczność za, an example of – przykład czegoś, a claim against – roszczenie w stosunku do kogoś, a matter of – kwestia czegoś, a fan of sb/sth – zwolennik kogoś/czegoś.

English Prepositions – popularne zwroty i wyrażenia

Przyimki angielskie, czyli English prepositions, można również znaleźć w wielu codziennych zwrotach lub wyrażeniach, np.:

  • drink tea with/without sth – pić herbatę z czymś/bez czegoś: Do you drink tea with or without milk?
  • take sugar in your coffee – słodzić kawę: Do you take sugar in your coffee?
  • be sorry for sth – przepraszać za: I am sorry for being late.
  • by car/bus/train/plane – samochodem, autobusem, pociągiem, samolotem: We rarely travel by train.
  • on foot – na piechotę: It takes just a few minutes on foot.
  • get in – wsiąść: Get in, I’ll give you a lift.
  • get off the bus – wysiąść z autobusu: Get off the bust at the third stop.
  • keep off sth – trzymać się z dala od czegoś: Keep off the grass!
  • stay away from sb – trzymać się od kogoś z daleka: Stay away from me!