Przysłówki angielskie – angielski od podstaw

cover

Przysłówki angielskie – English adverbs

Angielskie przysłówki, czyli English adverbs, to części mowy odpowiadające na pytanie „jak?”, a które zazwyczaj określają czasowniki, czyli czynności lub stany, ale nie tylko. W języku angielskim posiadają najczęściej końcówkę -ly i tworzymy je np. od przymiotników, rzeczowników czy liczebników.

English Adverbs – rodzaje przysłówków

Przysłówki angielskie, czyli English adverbs, mogą mieć następujące formy:

1. posiadać charakterystyczną końcówkę -ly, np.:

 • happyhappily (szczęśliwie)
 • daydaily (codziennie)
 • delighteddelightedly (z zachwytem)
 • secondsecondly (po drugie)
 • interestinginterestingly (interesująco)

2. posiadać wygląd identyczny jak przymiotnik, np.:

przymiotnik/przysłówek fast:

 • He is a fast driver. – On jest szybkim kierowcą.
 • He drives very fast. – On jeździ szybko.

przymiotnik/przysłówek monthly:

 • I get paid monthly. – Płacą mi co miesiąc.
 • This is my monthly pay. – To jest moja comiesięczna płaca.

przymiotnik/przysłówek hard:

 • She works very hard. – Ona bardzo ciężko pracuje.
 • She is a hard worker. – Ona jest ciężko pracującym pracownikiem.

3. posiadać dwie postaci o różnym znaczeniu, np.:

hard – ciężko, trudno: It’s hard to say. – Trudno powiedzieć.
hardly – zaledwie, rzadko: She hardly ever visits her parents. – Ona rzadko odwiedza swoich rodziców.

near – niedaleko: She lives near her workplace. – Ona mieszka niedaleko miejsca pracy.
nearly – prawie: The bullet nearly hit me. – Kula prawie mnie trafiła.

high – wysoko: He ranks high in his department – On ma wysoką pozycję w swoim dziale.
highly – wysoce: They highly value him highly. – Oni wysoce go cenią.

pretty – całkiem, dosyć: I know her pretty well. – Znam ją dosyć dobrze.
prettily – ładnie: She curtsied prettily to the Queen. – Dygnęła ładnie królowej.

late – póżno: They came late. – Przyszli późno.
lately – ostatnio: We have lately watched a few movies. – Oglądaliśmy ostatnio kilka filmów.

4. mogą być tworzone za pomocą przedrostków lub przyrostków, np.:

 • a-: ahead – naprzód, na przodzie; aloud – głośno, na głos; afloat – na wodzie; apart – oddzielnie
 • -wise: clockwise – zgodnie ze wskazówkami zegara; otherwise – inaczej, w przeciwnym razie; likewise – podobnie, w podobny sposób
 • -s: backwards – w tył; southwards – na południe

5. mogą stanowić wyrazy złożone, np.:

 • moreover – co więcej
 • therefore – dlatego
 • inside/outside – wewnątrz/na zewnątrz
 • sometimes – czasami
 • nowhere – nigdzie
 • whenever – kiedykolwiek
 • wherever – gdziekolwiek

6. mogą całkowicie różnić się od przymiotnika, jak good (dobry) – well (dobrze), np.:

 • I am a good dancer. – Jestem dobrym tancerzem.
 • I can dance very well. – Potrafię tańczyć bardzo dobrze.

7. w połączeniu z czasownikami oznaczającymi czynności zmysłów, czyli look, feel, smell, taste, sound, mogą mieć formę przymiotników, np.:

 • It looks bad. – To źle wygląda.
 • Silk feels smooth. – Jedwab w dotyku jest gładki.
 • The cake smells delicious. – Ciasto pachnie pysznie.
 • The soup tastes good. – Zupa dobrze smakuje.
 • The music sounds great. – Muzyka brzmi świetnie.

English Adverbs – podział przysłówków

Przysłówki angielskie, czyli English adverbs, dzielą się na następujące grupy:

1. przysłówki czasu, adverbs of time, które odpowiadają na pytanie kiedy? – when?, np.:

 • We have to get up early. – Musimy wstać wcześnie.
 • They want to come tomorrow. – Oni chcą przyjść jutro.
 • I will finish it today. – Skończę to dzisiaj.

2. przysłówki częstotliwości, adverbs of frequency, które odpowiadają na pytanie jak często? – how often?, np.:

 • You need to take these pills twice a day. – Potrzebujesz brać te tabletki dwa razy dziennie.
 • She never wears casual clothes at work. – Ona nigdy nie nosi w pracy nieformalnych ubrań.
 • They often work overtime. – Oni często pracują po godzinach.

3. przysłówki miejsca, adverbs of place, które odpowiadają na pytanie gdzie? – where?, np.:

 • We have been there many times. – Byliśmy tam wiele razy.
 • You can find them everywhere. – Można je wszędzie znaleźć.
 • She has lived here since her childhood. – Mieszka tutaj od dzieciństwa.

4. przysłówki sposobu, adverbs of manner, które odpowiadają na pytanie jak? – how?, np.:

 • The girl was nicely dressed. – Dziewczynka była ładnie ubrana.
 • That was cleverly done. – To było sprytnie zrobione.
 • He is well paid. – Dobrze mu płacą.

5. przysłówki stopnia, adverbs of degree, które odpowiadają na pytanie w jakim stopniu? – to what degree? lub to what extent?:

 • The project will be completely finished next month. – Projekt będzie całkowicie skończony w przyszłym miesiącu.
 • The whole family is extremely proud of you. – Cała rodzina jest niesamowicie z ciebie dumna.
 • The essay is fairly good. – Wypracowanie jest dosyć dobre.

6. przysłówki względne, relative pronouns, które wprowadzają zdanie nadrzędne, czyli: when, where, how, why, itd.:

 • That was the reason why I have forgotten about your birthday. – To był powód, dlaczego zapomniałem o twoich urodzinach.
 • It happened when we were hiking in the mountains. – To się wydarzyło, gdy chodziliśmy po górach.
 • There used to be a church when we were children. – Był tam kościół, kiedy byliśmy dziećmi.

7. przysłówki pytajne, interrogative adverbs, czyli when? where? why? how?, np.:

 • How do you like your steak – medium? – Jak wypieczony stek lubisz – średni?
 • When will I see you again? – Kiedy cię znowu zobaczę?
 • Why are you asking me? – Dlaczego mnie pytasz?

8. przysłówki wniosku, przyczyny i skutku, adverbs of conclusions, reason and consequence, czyli np.: finally, firstly, conequently, therefore, then, itd.:

The burglar went into the garden and then he opened the garage door. – Włamywacz wszedł do ogrodu, a następnie otworzył drzwi garażowe.

You lied to me; therefore I was mistaken. – Skłamałeś mi, dlatego też byłem w błędzie.

We had a feud, and consequently we no longe speak to each other. – Mieliśmy sprzeczkę i wskutek tego nie rozmawiamy ze sobą.

9. inne przysłówki często używane, a nie należące do żadnej z powyższych kategorii, np.: also/too – także, either – także nie, already – już, yet – jeszcze, still – nadal, or else – lub, only – tylko:

 • I don’t like her either. – Ja też jej nie lubię.
 • Have you done your homework yet? – Czy już zrobiłeś swoją pracę domową?
 • Stop it or else you will regret that. – Przestań, bo inaczej pożałujesz tego.

English Adverbs – miejsce przysłówka w zdaniu

Przysłówki angielskie, czyli English adverbs, w zależności od rodzaju występują w określonym miejscu w zdaniu, czyli:

1. po czasowniku lub jego dopełnieniu (przysłówki sposobu), np.:

 • Alice dances beautifully. – Alicja pięknie tańczy.
 • Alice dances folk and modern dances beautifully. – Alicja pięknie tańczy tańce ludowe i nowoczesne.

2. przed czasownikiem (przysłówki częstotliwości), np.:

 • I always buy groceries in a local shop. – Ja zawsze kupuję artykuły spożywcze w lokalnym sklepie.
 • Barbara hardly ever eats dairy products. – Barbara rzadko kiedy je przetwory mleczne.
 • We usually throw parties in the garden in summer. – My zazwyczaj urządzamy imprezy w ogrodzie latem.

3. po czasowniku specjalnym, np. be, have (przysłówki częstotliwości), np.:

 • Tom is often late for work. – Tomek często spóźnia się do pracy.
 • You have never met before, right? – Wy nigdy wcześniej się nie spotkaliście, prawda?

4. na końcu lub na początku zdania (przysłówki czasu), np.:

 • We will see you tomorrow. – Spotkamy się jutro.
 • Tomorrow we will be sunbathing on the beach. – Jutro będziemy się opalać na plaży.

5. przed przymiotnikiem, np.:

 • Professor Wilkins was an extremely knowledgeable scientific worker. – Profesor Wilkins był niesamowicie wnikliwym pracownikiem naukowym.
 • His books and articles are still widely recognised. – Jego książki i artykuły są nadal szeroko uznawane.

6. zazwyczaj na końcu zdania (przysłówki miejsca), ale przed przysłówkiem czasu, np.:

 • We had a corporate event there. – My mieliśmy tam wydarzenie firmowe.
 • We had a corporate event there last year. – My mieliśmy tam firmowe wydarzenie w zeszłym roku.

7. przed przymiotnikiem lub przysłówkiem (przysłówki stopnia), np.:

 • This product is highly recommended for elderly people. – Ten produkt jest bardzo polecany dla osób starszych.
 • The whole situation is too embarrassing for me. – Ta cała sytuacja jest zbyt żenująca dla mnie.

* enough może wystąpić po przymiotniku lub przed rzeczownikiem:

 • It is good enough. – To jest wystarczająco dobre.
 • I have enough time to do it properly. – Mam wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić to właściwie.

8. w różnych miejscach w zdaniu, jak only, np.:

 • Only you can help me. – Tylko ty możesz mi pomóc.
 • I can trust you only. – Mogę zaufać tylko tobie.
 • She only trusted you. – Ona tylko zaufała tobie.

English Adverbs – stopniowanie przysłówków

Przysłówki angielskie, English adverbs, stopniuje się tak samo jak przymiotniki, czyli:

– krótkie: fast (szybko) – faster (szybciej) – the fastest (najszybciej)

– dłuższe: politely (grzecznie) – more politely (grzeczniej) – the most politely (najgrzeczniej)

– nieregularne:

 • well (dobrze) – better (lepiej) – the best (najlepiej)
 • badly (źle) – worse (gorzej) – the worst (najgorzej)
 • much (dużo) – more (więcej) – the most (najwięcej)
 • little (mało) – less (mniej) – the least (najmniej)
 • far (daleko) – farther (dalej) – the farthest (najdalej) – o przestrzeni
 • further (dalej) – the furthest (najdalej) – inne użycia
chatsimple