Wyrażenia przyimkowe – angielski od podstaw

cover

Wyrażenia przyimkowe, czyli prepositional phrases, to gotowe do użycia zwroty, tworzące jedną całość znaczeniową, a w których podstawowym elementem składowym jest angielski przyimek. Bazą wyrażenia przyimkowego może być czasownik, przymiotnik lub rzeczownik, ale jego znaczenie nie jest sumą znaczeń poszczególnych części, czyli dane wyrażenie przyimkowe należy traktować całościowo i należy je w całości opanować pamięciowo, a nie na zasadzie wyuczenia się jego odrębnych części.

Wyrażenia przyimkowe – rodzaje

Angielskie wyrażenia przyimkowe, prepositional phrases, dzielimy na następujące grupy:

1. wyrażenia przyimkowe na bazie czasownika

Połączenie części mowy: czasownik + przyimek, np.:

 • accuse of sth – oskarżać o coś: Philip was accused of embezzlement. – Filip był oskarżony o malwersację.
 • agree with sb – zgadzać się z kimś: I don’t agree with you at all. – Nie zgadzam się z tobą w ogóle.
 • apologize for sth – przeprosić za coś: Frank apologized for being late. – Franek przeprosił za spóźnienie.
 • ask for sth – prosić o: I would like to ask you for a piece of advice. – Chciałbym prosić cię o radę.
 • borrow sth from – pożyczać coś od/z: I never borrow money from friends. – Nigdy nie pożyczam pieniędzy od przyjaciół.
 • care for sb – opiekować się kimś: Ann cares for her children alone, she is a single mother. – Ania sama opiekuje się swoimi dziećmi, ona jest samotną matką.
 • charge sb with sth – oskarżyć kogoś o coś: They were charged with kidnapping. – Oskarżono ich o porwanie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

 • come across sb/sth – natknąć się na kogoś/coś: Andy came across Susan yesterday. – Andrzej natknął się na Susan wczoraj.
 • congratulate sb on sth – pogratulować komuś czegoś: We want to conratulate you on your promotion. – Chcemy pogratulować ci awansu.
 • consist of sth – składać się z czegoś: The performance consists of two parts. – Przedstawienie składa się z dwóch części.
 • depend on sb – polegać na kimś: You can always depend on me. – Możesz na mnie zawsze polegać.
 • die of sth – umrzeć z powodu czegoś: A lot of children sill die of starvation. – Dużo dzieci nadal umiera z powodu głodu.
 • divide into – podzielić coś na: The cake was divided into 24 equal pieces. – Ciasto zostało podzielone na 24 równe kawałki.
 • explain sth to sb – wyjaśnić coś komuś: Let me explain the problem to you. – Pozwól, że ci wyjaśnię problem.
 • laugh at sb/sth – śmiać się z kogoś/czegoś: I always laugh at my husband’s jokes. – Zawsze się śmieję z żartów mojego męża.
 • look for sb/sth – szukać kogoś/czegoś: We are looking for a bigger house in the neighbourhood. – Szukamy większego domu w sąsiedztwie.
 • name sb after sb – nazwać kogos po kimś: They will name their first son after our great-grandfather. – Oni nazwą swojego pierwszego syna po naszym pradziadku.
 • search for sb/sth – szukać kogoś/czegoś: The police was searching for the criminal for many hours yesterday. – Policja szukała przestępcy przez wiele godzin wczoraj.
 • smile at sb – uśmiechać się do kogoś: He smiled broadly at me and we parted. – On uśmiechnął się do mnie szeroko i rozstaliśmy się.
 • succeed in sth – odnieść sukces w czymś: If you want to succeed in politics, you need to be more outspoken. – Jeśli chcesz odnieść sukces w polityce, to potrzebujesz być bardziej wygadany.
 • suffer from sth – cierpieć na coś: My mother used to suffer from terrible headaches when she was younger. – Moja mama cierpiała na okropne bóle głowy kiedy była młodsza.
 • take part in sth – brać w czymś udział: To take part in the corporate event, you have to register first. – Żeby wziąć udział w wydarzeniu firmowym, trzeba najpierw się zarejestrować.
 • think of/about sb/sth – myśleć o kimś/czymś: I am thinking of moving abroad. – Myślę o wyprowadzce za granicę.
 • wait for sb/sth – czekać na kogoś/coś: Please, wait for me in front of the cinema. – Proszę, zaczekaj na mnie przed kinem.
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe

2. wyrażenia przyimkowe na bazie przymiotnika

Połączenie części mowy: przymiotnik + przyimek, np.:

 • afraid of sth – przestraszony czymś: Sandra is afraid of spiders. – Sandra boi się pająków.
 • anxious about – zaniepokojony o coś: They are getting anxious about a bank loan. – Oni zaczynają się niepokoić o kredyt bankowy.
 • bad at sth – słaby z czegoś: Michael is really bad at maths. – Michał jest bardzo słaby z matematyki.
 • good at sth – dobry z czegoś: My younger daughter is very good at biology and chemistry. – Moja młodsza córka jest bardzo dobra z biologii i chemii.
 • different from sb/sth – inny od kogoś/czegoś: This movie is different from the previous ones. – Ten film jest inny od poprzednich.
 • famous for sth – słynny z czegoś: This pizza place is particularly famous for traditional recipes. – Ta pizzeria szczególnie słynie z tradycyjnych przepisów.
 • ill with sth – chory na coś: Unfortunately he has been ill with cancer for half a year. – Niestety on choruje na raka od pół roku.
 • impressed with/by sb/sth – pod wrażeniem kogoś/czegoś: The audience was impressed with Tom’s speech. – Publiczność była pod wrażeniem przemówienia Tomka.
 • independent of sb/sth – niezależny od: I am now totally independent of my parents. – Jestem teraz całkowicie niezależny od moich rodziców.
 • interested in sth – zainteresowany czymś: We have never been interested in golf. – Nigdy nie interesowaliśmy się golfem.
 • pleased with sb/sth – zadowolony z kogoś/czegoś: The coach was pleased with the final results. – Trener był zadowolony z końcowych wyników.
 • polite to sb – uprzejmy w stosunku do kogoś: At first he seemed polite to us but then he changed a lot. – Z początku on wydawał się uprzejmy w stosunku do nas, ale potem bardzo się zmienił.
 • responsible for sb/sth – odpowiedzialny za kogoś/coś: Gary is responsible for marketing in our company. – Gary odpowiada za marketing w naszej firmie.
 • rude to sb – niegrzeczny wobec: Children should never be rude to elderly people. – Dzieci nigdy nie powinny być niegrzeczne w stosunku do osób starszych.
 • surprised at sth – zdziwiony czymś: The scientists were surprised at what they had found in the cave. – Naukowcy byli zdziwieni tym, co znaleźli w jaskini.
 • typical of sb/sth – typowe dla kogoś/czegoś: It is so typical of you to say something like that. – To takie typowe dla ciebie, żeby mówić coś takiego!

3. wyrażenia przyimkowe na bazie rzeczownika

Połączenie części mowy: rzeczownik + przyimek, np.:

 • ability at sth – zdolność w (jakimś zakresie): Maja is a talented girl who shows remarkable abilities at exact sciences. – Maja jest utalentowaną dziewczynką, która wykazuje niezwykłe zdolności w zakresie nauk ścisłych.
 • arrival at – przybycie do (miejsca): Our arrival at the party will be postponed. – Nasze przybycie na imprezę będzie opóźnione.
 • arrival in – przybycie do kraju: The arrival in France through the Channel will be much easier. – Przybycie do Francji przez Kanał będzie znacznie łatwiejsze.
 • difficulty with sth – kłopot z czymś: I’m having difficulty with my car. – Mam kłopot z samochodem.
 • discussion on sth – dyskusja na temat: Our discussion on the budget was quite heated. – Nasza dyskusja na temat budżetu była dosyć gorąca.
 • example of sth – przykład czegoś: I will show you an example of a well-structured essay. – Pokażę ci przykład dobrze skonstruowanego wypracowania.
 • proof of sth – dowód czegoś: Here is a ring as a proof of my love. – Oto pierścionek jako dowód mojej miłości.
 • reason for sth – powód czegoś: Frankly speaking, we don’t know the official reason for the refusal. – Prawdę mówiąc, nie znamy oficjalnego powodu odmowy
 • the thought of sth – myśl o czymś: The thought of being rejected was very nerve-racking. – Myśl o byciu odrzuconym była bardzo stresująca.
 • the threat of sth – strach przed czymś: The threat of being sacked made him work much harder. – Strach przed wyrzuceniem sprawił, że pracował o wiele ciężej.

Wyrażenia przyimkowe – ćwiczenia

Uzupełnij zdania zawierające wyrażenia przyimkowe brakującym przyimkiem:

 1. The implementation process of the project consists ………… four major stages.
 2. Yesterday I came ……….. my ex girlfriend in the street and it was quite embarrassing.
 3. I will look ………. your complaint and revert to you with a swift reply.
 4. At high altitudes climbers often suffer …………. mountain sickness and brain problems.
 5. Sarah is rather anxious …………… her blood test results.
 6. Nowadays a lot of adult children still remain financially dependent …… their parents.
 7. We have been waiting ……. you for more than an hour. It’s unacceptable, really.
 8. Children should always be polite ………. elderly people.
 9. Please, join our online discussion ………. the topic of social media importance today.
 10. I am having difficulty ………. my laptop, it simply won’t work any longer.

Klucz

 1. of
 2. across
 3. into
 4. from
 5. about
 6. on
 7. for
 8. to
 9. on
 10. with
chatsimple