Past Perfect – angielski od podstaw

Czas Past Perfect to czas gramatyczny, który wyraża czynności ‘’zaprzeszłe’’, czyli takie, które wydarzyły się jeszcze wcześniej niż czynności przeszłe wyrażane przez Past Simple, czyli przeszły prosty. Myśląc o chronologii wydarzeń, którą przedstawiamy przy użyciu czasu przeszłego prostego, to zdarzenia, które je poprzedziły, wyrazimy właśnie w Past Perfect.

 

Czas Past Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Perfect należy trzymać się następującego schematu budowy, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić jeden wspólny dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej operator had, potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z –ed lub nieregularny w III formie), i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + HAD + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + left / I + had + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + left / You + had + arrived + before the host appeared at the party.

He + had + left / He + had + arrived + before the host appeared at the party.

She + had + left / She + had + arrived + before the host appeared at the party.

It + had + left / It + had + arrived + before the host appeared at the party.

We + had + left / We + had + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + left / You + had + arrived + before the host appeared at the party.

They + had + left / They + had + arrived + before the host appeared at the party.

 

Formę had można oczywiście skrócić do ‘d, czyli:

I had left / had arrived before the host appeared at the party. → I’d left / Id arrived + before the host appeared at the party.

You have left / had arrived before the host appeared at the party. → You’d left / Youd arrived before the host appeared at the party.

He/She/It had left / had arrived before the host appeared at the party. → He’d/She’d left / He’d/She’d arrived before the host appeared at the party.

We/You/They had left / had arrived before the host appeared at the party. → We’d/You’d/They’d left / We’d/You’d/They’d arrived before the host appeared at the party.

 

Czas Past Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Perfect wystarczy po operatorze had umieścić słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat budowy przeczenia:

PODMIOT (osoba) + HAD + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

He + had+ not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

She + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

It + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

We + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

They + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

 

Formę przeczącą had not można skrócić do hadn’t:

I hadn’t left/ arrived before the host appeared at the party.

You hadn’t left/ arrived before the host appeared at the party.

He/She/It hadn’t left/ arrived before the host appeared at the party.

We/You/They hadn’t left/ arrived before the host appeared at the party.

 

Czas Past Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Perfect wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem had z podmiotem , czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z –ed lub nieregularny w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

HAD + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Had + I + left / Had + I + arrived + before the host appeared at the party?

Had + you + left / Had + you + arrived + before the host appeared at the party?

Had + he+ left / Had + he + arrived + before the host appeared at the party?

Had + she + left / Had + she + arrived + before the host appeared at the party?

Had + it + left / Had + it + arrived + before the host appeared at the party?

Had + we + left / Had + we + arrived + before the host appeared at the party?

Had + you + left / Had + you + arrived + before the host appeared at the party?

Had + they + left / Had + they + arrived + before the host appeared at the party?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora had zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze had zamiast czasownika głównego, czyli:

Had I left / arrived before the host appeared at the party? → Yes, I had. / No, I hadn’t.

Had you left / arrived before the host appeared at the party? → Yes, you had. / No, you hadn’t.

Had he/she/it left / arrived before the host appeared at the party? → Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn’t.

Had we/you/they left / arrived before the host appeared at the party? → Yes, we/you/they had. / No, we/you/they hadn’t.

 

Czas Past Perfect – zastosowanie

Czas Past Perfect stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. do wyrażania tzw. czynności zaprzeszłych, czyli takich, które wydarzyły się wcześniej niż czynności w czasie przeszłym prostym:

I had written the email before* you told me to. – Ja napisałem maila zanim mi powiedziałeś, żeby to zrobić.

He realised that he had left his passport at home. – On zdał sobie sprawę, że zostawił paszport w domu.

When they arrived at the station, the train had already left. –  Gdy oni przybyli na dworzec, pociąg już odjechał.

 

* before (zanim) oraz after (po) to dwa charakterystyczne słowa dla czasu Past Perfect, które wskazują na kolejność poszczególnych czynności