Regulamin Szkoły Językowej Skrivanek

 

Misją Skrivanek jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług językowych, aby ułatwić im rozwój i skuteczną komunikację na całym świecie. W tym celu:

 

Szkoła Językowa Skrivanek zobowiązuje się do:

 1. Zorganizowania i przeprowadzenia kursów językowych z dbałością o jakość i zawartość merytoryczną programu kursu.
 2. Zapewnienia kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach oraz stosowanym przygotowaniu metodycznym do prowadzenia zajęć językowych. Jednocześnie Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania kursu z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.
 3. Prowadzenia nadzoru metodycznego nad pracą lektorów.
 4. Zapewnienia zastępstwa za lektora prowadzącego w przypadku jego nieobecności lub, jeśli nie jest to możliwe, poinformowania Słuchacza o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane przez Szkołę zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym z grupą.
 5. Zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury szkoleniowej.
 6. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Słuchacza i/lub umożliwienia zakupu podręcznika wskazanego przez Szkołę.
 7. Prowadzenia papierowych list obecności. W celu potwierdzenia udziału w zajęciach, Słuchacz składa swój podpis pod datą odpowiednich zajęć na liście obecności.
 8. Pełnienia nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu kursu.
 9. Monitorowania postępów Słuchacza w nauce języka poprzez przeprowadzanie testów postępów lub testów okresowych.
 10. Wydania certyfikatu ukończenia kursu. W przypadku nieosiągnięcia przez Słuchacza wymaganej 70% frekwencji na zajęciach lub niezaliczenia testu końcowego wydane mu zostanie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

Słuchacz ma prawo do:

 1. Bezpłatnego testu kwalifikacyjnego określającego poziom znajomości języka.
 2. Uczestnictwa w kursie na odpowiednim poziomie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć uwzględniającym przerwy świąteczne i dni wolne od pracy.
 3. Uczestnictwa w kursie prowadzonym przez lektora o odpowiednich kwalifikacjach, pod opieką metodyka szkolnego.
 4. Bezpłatnych konsultacji z metodykiem szkolnym, w godzinach pracy sekretariatu.
 5. Bezpłatnych materiałów dodatkowych wykorzystywanych przez lektora podczas kursu.
 6. Dostępu do wirtualnego sekretariatu przy użyciu indywidualnego kodu i hasła, udostępnionego przez Szkołę.
 7. Dostępu do materiałów wykorzystanych na kursie podczas nieobecności Słuchacza, a jeżeli Słuchacz uprzedził o nieobecności – także do pomocy lektora w uzupełnianiu zaległości.
 8. Uzyskania zaświadczenia uczestnictwa w kursie na określonym poziomie lub certyfikatu ukończenia kursu.
 9. Weryfikacji swoich postępów w nauce dzięki wypełnianiu testów sprawdzających.
 10. Nauki w grupach od 4 do 8 osób lub indywidualnie.

 

Słuchacz zobowiązuje się do:

 1. Regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich udziału.
 2. Realizacji nauki zgodnie z programem nauczania.
 3. Uzupełniania zaległości we własnym zakresie lub z pomocą lektora prowadzącego zajęcia. W przypadku opuszczenia zajęć, Słuchacz na mocy odrębnej umowy może wykupić dodatkowe, indywidualne zajęcia z lektorem zgodnie z obowiązującym cennikiem Szkoły.
 4. Dostosowania się do wymogów obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia (zakaz palenia i inne).
 5. Dbałości o mienie należące do Szkoły (wszelkie koszty związane z naprawą sprzętu zniszczonego przez Słuchacza pokrywa Słuchacz).

Wniesienia opłat w wysokości i terminach określonych w Harmonogramie wpłat.

chatsimple