Imiesłowy angielskie – participles – angielski od podstaw

cover

Imiesłowy angielskie, czyli participles, to nieosobowe formy czasownika, wśród których wyróżniamy imiesłów czasu teraźniejszego, tzw. czynnyPresent Participle, oraz imiesłów czasu przeszłego, tzw. bierny – Past Participle.

Imiesłów czynny jest częścią składową formy ciągłej continuous, natomiast bierny jest elementem strony biernej, czyli passive voice.

Imiesłowy – rodzaje

Imiesłowy angielskie, czyli participles, mogą mieć następujące formy gramatyczne:

1. imiesłów czynny, czyli present participle, posiada charakterystyczną końcówkę -ing, np.:

 • arriving – przybywający
 • smoking – paląc, np. He sat in an armchair smoking a Cuban cigar. – On usiadł w fotelu, paląc kubańskie cygaro.
 • interesting – interesujący, np. The movie appeared really interesting. – Film okazał się naprawdę interesujący.

2. imiesłów bierny, czyli past participle, występuje w dwóch postaciach, albo z końcówką -ed (dla czasowników regularnych) albo nieregularną, którą jest tzw. III forma, np.:

 • taken – wzięty
 • interested – zainteresowany, np. I am interested in antropology. – Interesuję się antropologią.
 • shown – pokazany, np. The portrait has been shown to an eye witness. – Portret został pokazany naocznemu świadkowi.

Imiesłowy – zastosowanie

Imiesłowy angielskie, czyli present participle lub past participle, najczęściej stosuje się w następujących sytuacjach:

1. w funkcji przymiotnika, jako przydawkę, np.:

 • The rising sun can be seen from a distance. – Wschodzące słońce może być widoczne z odległości.
 • The written piece of work was extraordinary. – Praca pisemna była niezwykła.

2. w funkcji przymiotnika, jako orzecznik, np.:

 • The agreement they drafted was logically structured. – Porozumienie, które oni sporządzili, było logicznie skonstruowane.

3. jako zastąpienie całego zdania, np.:

 • This is a detailed summary submitted by our team of specialists. – To jest szczegółowe streszczenie przedłożone przez nasz zespół specjalistów.

4. w funkcji okolicznika sposobu, np.:

 • They used to spend their free time gardening. – Oni zwykli (byli) spędzać swój czas wolny, pracując w ogrodzie.

5. w funkcji równoważnika zdania, np.:

 • Sipping white coffee and flicking through the morning newspaper, Mary enjoyed a lazy afternoon in a French cafe. – Sącząc kawę z mlekiem i kartkując poranną gazetę, Marysia czerpała przyjemność z leniwego popołudnia we francuskiej kafejce.

Imiesłowy – konstrukcje zdaniowe

Imiesłowy angielskie, czyli participles, występują również w pewnych konstrukcjach gramatycznych, np.:

1. czasownik* + dopełnienie + imiesłów czynny (present participle):

 • We saw the thief leaving the bank in a balaclava. – Widzieliśmy złodzieja, jak opuszczał bank w kominiarce.

*często występują tutaj czasowniki, które oznaczają postrzeganie lub zmysły, czyli np. watch, see, hear itd.

2. czasownik w stronie biernej + imiesłów czynny (present participle):

 • The thief was seen leaving the bank wearing a black balaclava. – Złodziej był widziany, jak opuszczał bank, będąc ubrany w czarną kominiarkę.

3. czasownik have w znaczeniu have sth done, np.:

 • I had my car tyres changed last Friday. – Zmieniłem opony w samochodzie w zeszły piątek.

4. popularne zwroty z imiesłowami to między innymi: generally speaking (ogólnie mówiąc), frankly speaking (szczerze mówiąc), considering (biorąc pod uwagę), judging by appearances (sądząc po pozorach), np.:

 • Generally speaking, the project looks good. – Mówiąc ogólnie, projekt wygląda dobrze.
 • Considering his advanced age, he must be very experienced and knowledgeable. – Biorąc pod uwagę jego zaawansowany wiek, to on musi być bardzo doświadczony i obeznany.