Artykuł po angielsku

artykuł w języku angielskim
artykuł w języku angielskim

Na maturze rozszerzonej z języka angielskiego możesz spotkać się z wieloma formami wypowiedzi pisemnej. Może to być na przykład doskonale znana wszystkim uczniom rozprawka, list lub email do kolegi, ale również artykuł publicystyczny.

Dzisiaj przyjrzymy się dokładnie tej formie wypowiedzi pisemnej i spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie mogą trapić uczniów przygotowujących się do rozszerzonej matury z angielskiego. Czym jest artykuł publicystyczny? Jaką strukturę powinien mieć poprawnie napisany artykuł? I jak napisać artykuł po angielsku, by uniknąć najczęściej popełnianych przez maturzystów błędów? Zapraszamy do lektury.

Czym jest artykuł publicystyczny?

Artykuł (ang. article) to forma literacka skierowana do szerszej publiczności i przeznaczona do publikacji w tradycyjnych gazetach i czasopismach, ale obecnie również na stronach internetowych. Jego tematyka może być różna, od poważnych zagadnień związanych z prawem czy polityką po rady dotyczące szeroko rozumianego stylu życia.

W zależności od tematu oraz tego, do kogo skierowany jest pisany przez nas artykuł, możemy zadecydować się na zastosowanie stylu nieformalnego lub formalnego. Niezależnie od tematyki celem artykułu powinno być rzeczowe przedstawienie i omówienie jakiegoś zagadnienia. W tekście tego typu można również wykorzystywać inne formy literackie, takie jak elementy opisu, opinii, sprawozdania, rozprawki, recenzji, komentarzy odautorskich, ocenę faktów.

Od kilku lat umiejętność napisania artykułu jest wymagana od uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku?

Prawidłowo napisany artykuł w języku angielskim powinien składać się z czterech części: tytułu, wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. Poniżej dokładnie omawiamy każdą z nich oraz zamieszczamy listę przydatnych wyrażeń.

Tytuł artykułu publicystycznego

Tytuł musi być krótki i ciekawy. Jego rolą jest nie tylko poinformowanie czytelników, czego dotyczy tekst, ale również przyciągnięcie ich uwagi i zachęcenie do przeczytania artykułu w całości.

Aby stworzyć dobry tytuł artykułu po angielsku, pamiętaj o stosowaniu się do kilku zasad:

  • w odniesieniu do niedawnej przeszłości stosuj czas present simple, na przykład: Snowstorm Pummels New York State;
  • w stronie biernej czasu przeszłego pomiń czasownik to be, na przykład: Criminal charges dropped;
  • w odniesieniu do przyszłości stosuj konstrukcję to + infinitive, na przykład: Government to announce ministers’ salary; lub konstrukcję to be + past participle, na przykład: Protests to be banned in UK?;
  • stosuj skrócone formy nazw własnych, na przykład: Poland joins US Visa Waiver Program;
  • jeśli to możliwe, spróbuj ominąć czasownik, na przykład: Panic across the country;
  • staraj się stosować przysłowia, wyrażenia idiomatyczne, pytania retoryczne;
  • pomiń przedimki (a, an i the).
artykuł publicystyczny po angielsku
artykuł publicystyczny po angielsku
artykuł publicystyczny po angielsku

Wstęp artykułu publicystycznego

Wstęp (ang. introduction) artykułu powinien zawierać krótkie wprowadzenie do tematu, które zaintryguje czytelnika i postawi przed nim pytania, na które odpowiedzi będzie szukał w dalszej części tekstu. Wstęp artykułu warto wzbogacić własną opinią.

Przydatne zwroty do wstępu

According to the latest research… – Według ostatnich badań…

Did you hear about the newest… – Czy słyszeliście o najnowszych…

What would you think if I told you that… – Co byście pomyśleli, gdybym powiedział wam, że…

Are you one of those people who… – Czy jesteście jednymi z tych ludzi, którzy…

Did you know that… – Czy wiedzieliście, że…

I must tell you about… – Muszę powiedzieć wam…

I must also mention… – Muszę również wspomnieć o…

You wouldn’t believe how… – Nie uwierzylibyście, jak…

Rozwinięcie artykułu publicystycznego

Po uporaniu się ze wstępem należy przejść do rozwinięcia (ang. main body), czyli głównej części artykułu. To właśnie tutaj powinniśmy zawrzeć najważniejsze informacje. W zależności od tego, co jest tematem artykułu, we wstępie mogą znaleźć się przedstawienie Twojego punktu widzenia w jakiejś sprawie i argumenty na poparcie Twojego stanowiska, opis przebiegu zdarzeń czy ocena jakiegoś zachowania, zdarzenia, wypowiedzi lub dzieła kultury. Rozwinięcie powinno być najdłuższą częścią artykułu publicystycznego i składać się co najmniej z dwóch lub trzech akapitów.

Przydatne zwroty do rozwinięcia:

The issue is… – Problem w tym, że…

Another thing to consider is… – Inną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest…

What should be taken into consideration… – To, co powinno zostać uwzględnione…

I must also mention… – Muszę również wspomnieć o…

On the one hand… – Z jednej strony…

On the other hand… – Z drugiej strony…

For instance… – Na przykład…

For example… – Na przykład…

In general… – Generalnie…

In addition… – Dodatkowo…

Apart from this… – Oprócz tego…

Let’s suppose that… – Załóżmy, że…

I’ll never forget… – Nigdy nie zapomnę…

I strongly feel that… – Głęboko wierzę, że…

I am totally against… – Jestem całkowicie przeciwko…

As far as this is concerned… – Jeśli chodzi o to…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

Personally, I think that… – Osobiście uważam, że…

Not only… but also… – Nie tylko…, ale również…

napisać artykuł publicystyczny po angielsku
napisać artykuł publicystyczny po angielsku
napisać artykuł po angielsku

Zakończenie artykułu publicystycznego

Do najważniejszych zadań zakończenia (ang. conclusion) w artykule publicystycznym należy podsumowanie i wyciągnięcie logicznych wniosków oraz zamknięcie tekstu w spójną całość. Zakończenie artykułu powinno również wzbudzić w czytelniku emocje i skłonić go do własnych przemyśleń na dany temat.

Przydatne zwroty do zakończenia:

In conclusion… – Podsumowując…

All things considered… – Biorąc wszystko pod uwagę…

To sum everything up… – Podsumowując wszystko…

On the whole… – Ogólnie rzecz biorąc…

For me… – Dla mnie…

All in all… – Więc podsumowując…

I have to express my approval/disapproval… – Muszę wyrazić moje poparcie/dezaprobatę…

What do you think about this? – Co wy o tym myślicie?

Najczęściej popełniane błędy

Napisany przez maturzystę artykuł publicystyczny po angielsku jest oceniany za następujące elementy: zgodność z tematem, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych. Poniżej omawiamy najczęściej popełniane błędy, które mogą kosztować nas utratę punktów.

Przekroczenie limitu słów

Nie tylko napisanie zbyt krótkiego tekstu jest błędem – zbyt długi artykuł również może być powodem przyznania nam mniejszej ilości punktów przez komisję egzaminacyjną! Zwykle maturzyści są proszeni o napisanie tekstu o długości 200-250 słów. Warto zadbać o to, żeby przed upływem czasu wyznaczonego na egzamin mieć przynajmniej kilka minut, by móc w spokoju policzyć słowa w każdej linijce i upewnić się, że nasz artykuł na pewno mieści się w wyznaczonym limicie.

Brak planu

Stres i presja czasu podczas egzaminu maturalnego może sprawić, że wiele osób zdecyduje się pominąć ułożenie planu w brudnopisie i jak najszybciej zabrać się za samo pisanie. To może doprowadzić do tego, że nasza praca nie będzie miała odpowiedniej struktury, pomieszamy argumenty lub stracimy logikę wypowiedzi. Wcześniejsze przemyślenie tematu artykułu i spisanie jego planu nawet w kilku prostych punktów może zaoszczędzić nam późniejszego wykreślania całych zdań.

Nieczytelna kompozycja

Nieczytelna kompozycja może być skutkiem błędu, który omówiliśmy wyżej, czyli braku planu pracy. Jeśli nie przemyślimy dobrze struktury naszego tekstu i tego, co powinniśmy zawrzeć w każdej z jej części, stracimy spójność naszego tekstu i zaburzymy kompozycję. Wynikiem tego będzie artykuł nieczytelny dla odbiorców i strata kilku punktów na egzaminie maturalnym.

Niezgodność z poleceniem

Czytanie ze zrozumieniem jest ważną umiejętnością, którą sprawdza egzamin maturalny – i dotyczy to również czytania poleceń! Wiele osób tylko pobieżnie zerka na polecenie do zadania i od razu zabiera się za udzielanie odpowiedzi. To bardzo często skutkuje niezrozumieniem tematu oraz niezauważeniem wytycznych, o których trzymanie się proszą nas egzaminatorzy. Jest to duży błąd, a tekst niezgodny z poleceniem może kosztować nas wszystkie punkty przewidziane za tę część egzaminu!

Niepoprawne lub nieadekwatne środki językowe

Za poprawność środków językowych, których używamy w naszym artykule w języku angielskim, możemy otrzymać nawet trzy punkty. Jak to zrobić? Przede wszystkim wystrzegaj się zbyt potocznych słów, takich jak „fajnie” czy „super”, używaj słownictwa swoistego dla tematu artykułu i staraj się zachować jednolity styl wypowiedzi w całym tekście.

Użycie niewłaściwych elementów językowych

Elementy językowe charakterystyczne dla danej formy to na przykład zwroty „Dear…” i „Yours…” lub „Sincerely…” umieszczane na początku i na końcu listu. Jeśli natomiast pomylimy dwie formy literackie i w naszej pracy znajdą się zwroty niewłaściwe dla wymaganej od nas formy – na przykład rozpoczniemy i zakończymy artykuł zwrotami charakterystycznymi dla listu – konsekwencją będzie utrata wszystkich punktów przewidzianych za tę część egzaminu. Warto więc przed maturą jeszcze raz powtórzyć sobie zasady pisania wszystkich form literackich, które mogą się na niej pojawić!

artykuł publicystyczny po angielsku
dany artykuł po angielsku
dzisiejszy artykuł po angielsku

Przykładowy artykuł po angielsku

Poniżej znajdziecie wzór artykułu publicystycznego który mógłby zostać napisany na maturze rozszerzonej z języka angielskiego.

Polecenie: Coraz więcej firm zezwala pracownikom na przyprowadzanie zwierząt domowych do biura. Napisz artykuł, w którym wyrazisz swoje poparcie dla tego rozwiązania oraz uzasadnisz swoje stanowisko.

Pets in the workplace?

Would you like to work with your dog right next to your desk? Then I have good news for you: according to statistics, more and more employers are allowing their employees to bring their pets to the workplace. Although this idea will certainly gain the approval of many animal lovers, others may be wondering if there are any actual benefits to it.

According to research, working in a pet-friendly company helps to reduce stress levels and increase creativity and cooperation. Employees are happier, friendlier, and more trusting of each other; this translates into an increase in overall productivity.

However, what should be taken into consideration is not only the well-being of employees but also the pets. Our working hours are getting longer and the pace of life is getting more intense. We don’t want to give up having a pet because of our jobs; we also don’t want our pets to spend the whole day alone, locked in our apartments. When we can take them with us to work, we give them an opportunity to move more, the company of other animals, and, above all, our presence. That is what pets need the most.

In conclusion, the growing acceptance of pets in the workplace is good news for everyone. Of course, such policy requires prior preparation – for example, how to make the office space safe and pet-friendly. Personally, I would love to have my beloved dog with me at work – what do you think about this idea?

Przygotuj się do matury ze Skrivankiem!

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci zrozumieć zasady pisania artykułu po angielsku. Przygotowania do egzaminu maturalnego są żmudne i stresujące, a wsparcie kompetentnego nauczyciela może zupełnie to zmienić. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą naszej szkoły językowej Skrivanek skierowaną do maturzystów. Nasz kurs maturalny z języka angielskiego jest w pełni dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, zarówno w kwestii przerabianego materiału, jak i ilości zajęć. W swojej ofercie mamy również wiele innych kursów językowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm, które prowadzimy zarówno stacjonarnie, jak i online. Z nami możesz uczyć się między innymi francuskiego, norweskiego, portugalskiego czy japońskiego. Zapraszamy do kontaktu!

chatsimple