Cechy charakteru w języku angielskim

cechy charakteru

Opisując daną osobę, wymieniamy przede wszystkim cechy charakteru i osobowości. Czasami, np. podczas różnego rodzaju rozmów kwalifikacyjnych, może być wymagane opisanie samego siebie przed innymi ludźmi. Po polsku nie powinno nam to sprawić większego problemu, ale jak to zrobić po angielsku? Trzeba oczywiście znać odpowiednie słowa i umieć właściwie ich używać.

Przedstawiamy listę najważniejszych cech osobowości, które mogą się przydać w różnych sytuacjach.

Na unikalny charakter każdego człowieka składają się cechy pozytywne i negatywne, a także neutralne. Mogą one określać jego ogólne nastawienie do życia, a także konkretne zachowania, które przejawia w kontaktach z innymi.

Pozytywne cechy charakteru

Pozytywne cechy charakteru i osobowości to m.in.:

 • likeable – sympatyczny
 • cheerful – wesoły
 • ambitious – ambitny
 • courageous – odważny
 • hard-working – pracowity
 • honest – uczciwy; taki, którego cechuje uczciwość
 • laid back – wyluzowany
 • calm – spokojny
 • friendly – przyjacielski
 • compassionate – współczujący, empatyczny
 • humorous – dowcipny, mający poczucie humoru
 • sociable – towarzyski
 • scrupulous – skrupulatny
 • smart – mądry
 • firm – stanowczy
 • forgiving – wybaczający

Negatywne cechy charakteru

Negatywne cechy charakteru to m.in.:

 • gloomy – ponury
 • lazy – leniwy
 • mean – wredny
 • arrogant – arogancki
 • cruel – okrutny
 • hostile – wrogo nastawiony
 • stupid – głupi
 • moody – humorzasty
 • possessive – zaborczy
 • sloppy – niedbały
 • shallow – powierzchowny

Słowa oznaczające negatywne cechy charakteru możemy również tworzyć, wykorzystując wyrazy oznaczające pozytywne cechy charakteru i odpowiednie przedrostki, takie jak dis-, il-, im-, ir-, in- oraz -un, np.: incompetent (niekompetentny), dishonest (nieuczciwy), unimaginative (pozbawiony wyobraźni), impolite (niegrzeczny).

cechy charakteru
cechy charakteru
cechy charakteru

Neuralne cechy charakteru

Oprócz pozytywnych i negatywnych cech charakteru możemy wyróżnić również neutralne cechy charakteru – takie, których nie da się jednoznacznie przydzielić do konkretnej kategorii. To m.in. takie słowa jak:

 • busy – zapracowany
 • mysterious – tajemniczy
 • modern – nowoczesny
 • old-fashioned – staroświecki
 • sensitive – wrażliwy

Przykładowy opis osoby

Poznaliśmy już trochę słów – a jak zastosować je w praktyce? Przedstawiamy dwa przykłady.

Opis swojej osobowości

My name is Maria. I am an honest, scrupulous person, who also can be a little sensitive. I try to be hard-working and friendly to my co-workers. I’m constantly learning, because I don’t want to be incompetent.

[Mam na imię Maria. Jestem uczciwą, skrupulatną osobą, która bywa też nieco wrażliwa. Staram się być pracowita i przyjacielska wobec moich współpracowników. Nieustannie się dokształcam, bo nie chcę być niekompetentna.]

Opis innej osoby

Inną osobę możemy opisać w następujący sposób:

Luke is a very hard-working, ambitious person. He can be a little old-fashioned, but that also means that he is scrupulous and honest. When he’s very busy, he can be a little impolite and moody, but after ending his assignment he’s back to being friendly, cheerful co-worker we know.

[Luke to bardzo pracowita, ambitna osoba. Bywa nieco staroświecki, ale to także oznacza, że jest skruplatny i uczciwy. Kiedy jest bardzo zajęty, potrafi być nieco niegrzeczny i humorzasty, ale po zakończeniu swojego zadania wraca to bycia przyjacielskim, wesołym współpracownikiem, jakiego znamy.]

Cechy charakteru w rzeczowniku

Cechy charakteru możemy wymieniać także w formie rzeczowników, np. mówiąc: His traits are… – Jego cechy charakteru to…:

 • cheerfulness – wesołość
 • ambition – ambicja
 • courage – odwaga
 • honesty – uczciwość
 • calm – spokój
 • compassion – współczucie
 • laziness – lenistwo
 • cruelty – okrucieństwo

Cechy charakteru i osobowości a życie zawodowe

Jak już było wspomniane, przy rozmowie kwalifikacyjnej do pracy lub w innych podobnych okolicznościach możemy zostać poproszeni o opisanie swojego charakteru. Przedstawienia zestawu swoich cech charakteru wymaga również list motywacyjny. W pierwszej kolejności skupiamy się wtedy na wydobyciu swoich pozytywnych cech charakteru, takich jak sumienność (conscientiousness), pewność siebie (self-confidence), uczciwość (honesty). Pamiętajmy jednak, aby kierować się ostatnią z wymienionych cech – czyli uczciwością. Jeżeli przedstawimy się w zbyt dobrym świetle, a zachowywać się będziemy zupełnie inaczej, z pewnością nie wpłynie to pozytywnie na naszą karierę zawodową i postrzeganie nas przez innych ludzi.

Aby uzyskać sukces zawodowy, warto ćwiczyć umiejętności miękkie i wypracowywać w sobie określone cechy charakteru, potrzebne w danej profesji. Złe cechy charakteru jesteśmy w stanie powoli wykorzeniać, zgłębiając wiedzę o sobie samym np. podczas terapii.

Szukajmy też pracy na miarę swoich możliwości. Niektóre zawody mogą wymagać konkretnych zachowań, np. umiejętności nawiązywania kontaktu z klientami, co dla osoby nieśmiałej (shy) bądź aspołecznej (asocial) może stanowić duży problem. Z kolei na stanowisko, gdzie wymagana jest umiejętność pracy pod presją czasu, raczej nie zostanie zatrudniona osoba lekkomyślna (frivolous) czy beztroska (airy). Szczególnie w takich zawodach jak lekarz, strażak czy policjant liczą się takie cechy charakteru jak stabilność emocjonalna (emotional stability), sumienność (conscientiousness), czujność (vigilance), a często również taka cecha charakteru jak stanowczość (firmness).

Bycie osobą, którą można opisać długą listą pozytywnych cech charakteru, z pewnością może się przyczynić do rozwoju kariery i skutkować powodzeniem zawodowym. Ćwiczmy więc angielskie słówka oznaczające pozytywne i negatywne cechy charakteru – a także uczmy się kształtować własną osobowość!

chatsimple