Future Perfect – angielski od podstaw

Czas Future Perfect to czas gramatyczny, który odnosi się do czynności, które zostaną ukończone przed upływem pewnego konkretnego momentu w przyszłości. W swej budowie łączy on elementy typowe dla czasu Future, stąd operator will, oraz zaczerpnięte z perfectu, czyli formę past participle.

 

Czas Future Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Perfect należy trzymać się następującego schematu budowy, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will, dalej have (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z –ed lub nieregularny w III formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WILL + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

She + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

It + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

They + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

 

Formę will  można skrócić do ‘ll , czyli:

I will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → I’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → You’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → He/She/It’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → We/You/They’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

 

Czas Future Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Perfect wystarczy po formie will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

She + will + not+ have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

It + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

They + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

 

Formę przeczącą will not można skrócić do won’t:

I won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

 

Czas Future Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future Perfect wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem will z podmiotem , czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli have z właściwym czasownikiem regularnym z –ed lub nieregularnym w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

WILL + PODMIOT (osoba) + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Will + I + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + he + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + she + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will+ it + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + we+ have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + they + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

Will I have saved/spent a lot of money by the end of this year? → Yes, I will. / No, I won’t.

Will you have saved/spent a lot of money by the end of this year? → Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it have saved/spent a lot of money by the end of this year? → Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have saved/spent a lot of money by the end of this year? → Yes, we/you/they will. / No, we/you/they won’t.

 

Czas Future Perfect – zastosowanie

Czas Future Perfect stosuje się przede wszystkim do :

  1. wyrażania czynności, które wyobrażamy sobie jako zakończone przed upływem pewnego konkretnego terminu w przyszłości:

I will have paid all my taxes *by September. – Ja zapłacę wszystkie moje podatki do września.

He will have graduated from university by the end of June. – On ukończy studia przed końcem czerwca.

*By then she will have finished the project. –Do tego czasu ona skończy projekt.

 

*Określenia typu by then, by the end of … można umieszczać zarówno na końcu, jak i na początku zdania.

  1. do wyrażania przypuszczeń, że dana czynność została już wykonana:

I am sure Tom will have finished the report by now. – Jestem pewna, że Tomek skończył raport do tej pory.