Egzamin CAE

egzamin cae

Egzamin CAE (Certificate in Advanced English) – obecnie występujący pod nazwą C1 Advanced – to międzynarodowy test, który pozwala sprawdzić, czy znasz angielski na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym biegłą komunikację w biznesie lub podczas studiów wyższych na zagranicznej uczelni.

Egzamin C1 Advanced składa się z czterech części, sprawdzających wszystkie podstawowe umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Egzaminy Cambridge English

C1 Advanced (CAE) to egzamin należący do grupy testów przygotowywanych przez Cambridge Assessment English, komisję będącą częścią Uniwersytetu Cambridge. Każdy z nich jest tworzony w odniesieniu do skali CEFR, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zdanie egzaminu C1 Advanced (CEA) poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie C1, czyli zaawansowanym.

Egzamin C1 Advanced (CAE) – jak przebiega?

Egzamin Cambridge English na poziomie C1 składa się z czterech części. Pierwsza to test gramatyczny i czytanie (reading and use of English), druga – pisanie (writing), trzecia – słuchanie (listening) i w końcu czwarta – mówienie (speaking). Czas trwania całego egzaminu to ok. 4 godziny. Pierwsze trzy części przeprowadzane są jednego dnia, do egzaminu ustnego można zaś podejść albo tego samego dnia, albo innego i przystępuje się do niego w parze z innym zdającym.

Egzamin C1 Advanced (CAE) można zdawać tradycyjnie – w jednym z centrów egzaminacyjnych, które są rozmieszczone w 130 krajach na całym świecie – bądź online, za pomocą komputera. Dostępne są opcje rejestracji indywidualnej i grupowej – dla większej grupy uczniów. W przypadku dzieci możliwe jest również zorganizowane egzaminu w szkole, do której uczęszczają.

Reading and use of English

Na wypełnienie pierwszej części egzaminu zdający ma 90 minut. Punkty uzyskane z tego testu to 40% całego wyniku.

Na test sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie czytania i gramatyki składa się 8 części i 56 pytań. Łączna długość tekstów umieszczonych w arkuszu to od ok. 3 tys. do 3,5 tys. słów. Pochodzą one z różnych źródeł – mogą to być np. fragmenty powieści i opowiadań, artykuły z czasopism czy stron internetowych.

W częściach pierwszej, drugiej i trzeciej zadaniem zdającego jest uzupełnianie luk w tekście. W ten sposób sprawdzona zostaje znajomość gramatyki języka angielskiego oraz słownictwa.

W części czwartej weryfikowana jest znajomość słownictwa, gramatyki i kolokacji. Zadaniem zdającego jest przekształcanie zdań z użyciem wskazanego słowa tak, aby zachowane zostało pierwotne znaczenie. Część piąta to pytania dotyczące danego tekstu; odpowiadając na nie, kandydat ma wykazać, że rozumie treść szczegółowo i potrafi wskazać jej cel, ton, główną ideę itp.

Część szósta zawiera cztery krótkie teksty i pytania do nich. Należy wskazać, które pytanie dotyczy którego tekstu, a także wykazać, że rozumie się czytaną treść i potrafi porównywać opinie i postawy przedstawione w całym tekście. W ramach siódmej części należy dopasować akapity do luk w tekście. Ostatnia część to znowu jeden dłuższy tekst lub kilka krótszych oraz pytania dotyczące przedstawionych treści.

Ta część egzaminu C1 Advanced sprawdza więc kompleksowo, za pomocą różnego rodzaju zadań, pisemną znajomość języka angielskiego – czy znasz słownictwo i gramatykę oraz rozumiesz czytane treści.

Egzamin C1 Advanced (CAE) – writing

Druga część całego egzaminu C1 Advanced (CAE) poświęcona jest pisaniu. Zadaniem zdającego jest więc po raz kolejny udowodnienie, że potrafi posługiwać się językiem angielskim na piśmie – tym razem już w ramach dłuższego tekstu na dany temat.

Na ten etap egzaminu znów przeznaczone jest 90 minut, a punkty z niego uzyskane to 20% całego wyniku. Jak wygląda egzamin sprawdzający umiejętność pisania po angielsku? Składa się on z dwóch części. W ramach pierwszej należy napisać esej w odpowiedzi na umieszczony w arkuszu tekst wejściowy – np. artykuł, ulotkę, ogłoszenie bądź list. W drugiej części zdający zaś wybiera jedno z trzech zadań pisemnych, polegające na napisaniu wniosku, sprawozdania, opinii bądź innego pisma.

Egzamin z pisania poddaje ocenie takie kryteria jak treść, osiągnięcia komunikacyjne, język (czy zdający posługuje się nim na poziomie oczekiwanym od osoby posiadającej certyfikat C1) oraz organizacja tekstu (właściwa, przejrzysta struktura).

egzamin cae
egzamin cae
egzamin cae

Listening – słuchanie

Ta część egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu treści w języku angielskim. Czas trwania testu to 40 minut. Tak jak w przypadku poprzedniej części, również punkty uzyskane z tego etapu zostają przeliczone na 20% całego wyniku.

Część Listening to cztery zadania, w ramach których zdający mają odpowiedzieć w sumie na 30 pytań. Nagrania mogą mieć różną długość i przyjmować formę wykładów, wywiadów, rozmów, audycji radiowych lub wystąpień.

Na tym etapie egzaminu C1 Advanced należy się wykazać umiejętnością słuchania i rozumienia treści wypowiadanych w języku angielskim poprzez wskazywanie konkretnych informacji, postaw, poglądów prezentowanych przez mówiących.

C1 Advanced (CEA) – zdawanie części ustnej

W części ustnej na parę kandydatów przypada 15 minut. Odbywa się on twarzą w twarz (zarówno w przypadku formy tradycyjnej, jak i komputerowej) w obecności dwóch egzaminatorów, spośród których jeden prowadzi egzamin, a drugi go nadzoruje.

Jak wygląda ustny egzamin C1 Advanced? Ma on cztery części. Pierwsza to krótka rozmowa między kandydatami a egzaminującym. W drugiej części zadaniem zdających jest podjęcie dyskusji na temat otrzymanego przez nich zestawu zdjęć. Prowadzona jest ona na zmianę przez obu kandydatów.

W trzeciej części zdający otrzymują kilka zdjęć i zadania do nich. Mają je omówić, a także dokonać wymiany poglądów i podjęcia decyzji. W czwartej części tematy związane z zadaniem z części trzeciej zostają omówione bardziej szczegółowo.

Na tym etapie egzaminu ocenie poddawane są umiejętność stosowania w mowie języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, wymowa, intonacja, a także to, czy zdający potrafią inicjować i utrzymywać dyskusję, czy stosują odpowiednie konstrukcje gramatyczne i słownictwo oraz czy są w stanie wypowiadać się w sposób zorganizowany.

Punkty z tej części to 20% całego wyniku z egzaminu.

Wyniki egzaminu i otrzymanie certyfikatu CAE

Certyfikat CAE na poziomie C1 otrzymują osoby, które zdobyły przynajmniej 60% punktów z całego egzaminu. Jeżeli wynik plasuje się między 45 a 60%, można uzyskać potwierdzenie znajomości angielskiego na poziomie B2. Jeśli zaś zdający zdobył tylko 44% lub mniej punktów, egzamin traktuje się jako niezaliczony.

Wszyscy kandydaci – bez względu na to, czy zdali egzamin, czy nie – otrzymują zestawienie wyników, czyli tzw. Statement of Results. Zostają tam wyszczególnione informacje na temat punktacji uzyskanej z całego testu oraz jego poszczególnych części.

Osoby zdające egzaminy Cambridge w wersji papierowej mogą się spodziewać wyników ok. 4-6 tygodni później. Ci zaś, którzy przystąpili do testu elektronicznie, powinni otrzymać swoje oceny ok. 2-3 tygodnie po egzaminie.

W jakich sytuacjach warto podejść do egzaminu C1 Advanced (CAE)?

Wysokie wyniki z egzaminu Cambridge English na poziomie C1 przydają się w wielu różnych sytuacjach:

  • gdy chcesz znaleźć pracę w dobrej firmie międzynarodowej lub zagranicznej albo studiować poza granicami Polski – wyniki egzaminu Cambridge English są uznawane przez instytucje rządowe, uczelnie i wielu pracodawców (takich jak Coca-Cola, Adidas, Siemens sp. z o.o. itd.) – w sumie ponad 6 tys. różnych instytucji
  • jeżeli chcesz otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego lub uczęszczania na zajęcia z tego języka podczas studiów w Polsce
  • jeżeli chcesz wziąć udział w programie wymiany międzyuczelnianej
  • jeżeli chcesz uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich w Polsce (do tego wymagane jest również odpowiednie przygotowanie pedagogiczne)
  • jeżeli chcesz stać się jednym z pracowników polskiej służby cywilnej i musisz udowodnić swoje kwalifikacje językowe poprzez okazanie dokumentu
  • są honorowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako potwierdzenie umiejętności językowej w procesie nadania stopnia dyplomatycznego, a także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • podczas rekrutacji na uczelnie brytyjskie, uniwersytety i instytuty TAFE w Australii oraz uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
  • podczas starania się o wizę studencką do Australii.

Egzaminy Cambridge English ze szkołą językową Skrivanek

Oferta nauczania języka angielskiego w szkole językowej Skrivanek obejmuje nie tylko kursy ogólne, ale również zajęcia skoncentrowane na osiągnięciu konkretnego celu. Może nim być właśnie otrzymanie certyfikatu C1 Advanced. Nasi wykwalifikowani lektorzy kompleksowo przygotują Cię do egzaminu, tak abyś mógł wykazać swoją znajomość angielskiego i bez problemu utrzymać udokumentowanie kwalifikacji językowych. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów!

chatsimple