Egzamin IELTS – co warto o nim wiedzieć?

egzamin ielts

IELTS – International English Language Testing System – to najpopularniejszy na świecie egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego. Podchodzą do niego głównie uczniowie ostatnich klas liceów i techników, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie na studia za granicą, a także imigranci przeprowadzający się do Wielkiej Brytanii lub innego kraju.

IELTS to egzamin powszechnie akceptowany w przypadku konieczności potwierdzenia swojej znajomości języka angielskiego poprzez okazanie dokumentu. Certyfikat zdobyty po zdaniu tego tekstu przyjmują instytucje edukacyjne, organizacje zawodowe, pracodawcy, a także rządowe agencje emigracyjne.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat egzaminu IELTS (Academic i General Training).

Wersje egzaminu IELTS

IELTS występuje w dwóch formach: IELTS Academic i IELTS General Training. Obie one sprawdzają cztery podstawowe sprawności językowe, czyli czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (w związku z tym egzamin IELTS składa się z czterech części), ale istnieją między nimi pewne ważne różnice.

IELTS Academic

IELTS Academic to wersja testu IELTS przeznaczona przede wszystkim dla osób, które chcą studiować w Wielkiej Brytanii lub innym zagranicznym kraju, a także specjalistów pragnących kontynuować naukę lub pracować poza granicami swojego kraju. Wynikami z testu można się również posłużyć w celach wizowych i emigracyjnych.

Czas trwania egzaminu Academic to ok. 2 godziny 45 minut: 30 minut – słuchanie, 60 minut – czytanie, 60 minut – pisanie, 11-14 minut – mówienie.

IELTS General Training

IELTS General Training to wariant egzaminu przeznaczony głównie dla osób ubiegających się o wizę do Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w których jej otrzymanie jest uzależnione od potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Ze względu na to, że do tego celu można wykorzystać również certyfikat IELTS Academic, a wyniki egzaminu IELTS General Training nie są akceptowane na większości uczelni, ten wariant jest dużo mniej popularny wśród zdających.

Wariant General Training również trwa ok. 2 godziny 45 minut.

Jak wygląda egzamin IELTS? Części egzaminu

Części sprawdzające słuchanie i mówienie są takie same w przypadku IELTS Academic i IELTS General Training. Różnice widać przede wszystkim w częściach weryfikujących umiejętności czytania i pisania.

Egzamin IELTS – słuchanie i mówienie

Słuchanie to pierwsza część egzaminu, podczas której zadaniem zdającego jest wysłuchanie nagranych wypowiedzi rodzimych użytkowników angielskiego o różnych akcentach (zarówno brytyjski, jak i australijski, amerykański bądź inny) oraz odpowiedzenie na pytania związane z treścią nagrań.

Każde nagranie odtwarzane jest tylko raz. Zdający powinni więc zapoznać się z pytaniami przed włączeniem nagrania, aby wiedzieli, na co zwracać szczególną uwagę podczas słuchania. Kolejność pytań jest zgodna z kolejnością pojawiania się w nagraniu informacji, które zdający ma podać w odpowiedzi. Zadania mogą przyjmować różną formę – np. pytania wielokrotnego wyboru, ćwiczenia wymagające dopasowania do siebie informacji, uzupełnienia tabeli, wykresu, zdań czy podania krótkiej odpowiedzi.

Czytanie i pisanie

W części sprawdzającej czytanie – zarówno w przypadku egzaminu IELTS Academic, jak i wersji General Training – ocenie poddawane są również charakter pisma i ortografia. Zdający może przyjąć brytyjską lub amerykańską pisownię, ale musi się konsekwentnie trzymać tej, którą wybrał. W części sprawdzającej umiejętność pisania charakter pisma nie odgrywa już aż tak wielkiej roli – egzaminator musi być jednak w stanie przeczytać to, co napisał zdający – ale wciąż bardzo ważne są poprawna pisownia i konsekwencja.

Test IELTS Academic

W wariancie Academic część sprawdzająca czytanie zawiera 3 dłuższe teksty o charakterze akademickim (np. fragmenty książek, artykułów z czasopism naukowych itp.) i ok. 40 pytań do nich. Część pisemna z kolei zawsze składa się z dwóch zadań. Pierwsze polega na opisaniu własnymi słowami (min. 150) wykresu lub diagramu. Drugie zaś wymaga od zdającego omówienia problemu lub przedstawienia opinii na dany temat w co najmniej 250 słowach.

egzamin ielts
egzamin ielts
egzamin ielts

Test IELTS General Training

W przypadku IELTS General Training w częściach sprawdzających umiejętności czytania i pisania w języku angielskim większy nacisk zostaje położony na zagadnienia, które są związane z życiem codziennym i zawodowym.

Czytanie

Część poświęcona czytaniu to trzy sekcje. Na pierwszą składa się kilka krótkich tekstów, z którymi można się spotkać podczas wizyty w kraju anglojęzycznym. Sekcja druga to dwa teksty związane z pracą, np. służbowe maile, materiały szkoleniowe, opisy stanowisk. W sekcji trzeciej z kolei zdający ma do czynienia z jednym dłuższym i bardziej szczegółowym tekstem, np. artykułem z czasopisma. Tak jak w przypadku wariantu Academic zadaniem zdającego jest zapoznanie się z treścią wszystkich tekstów i odpowiedzenie na ok. 40 pytań.

Pisanie

Egzamin pisemny w IELTS General Training obejmuje dwa zadania. Pierwsze to stworzenie listu np. do właściciela wynajmowanego mieszkania albo szefa w firmie, na min. 150 słów. Drugie zadanie polega na napisaniu eseju, w którym zdający wyrazi w sposób usystematyzowany swoją opinię na dany temat. Minimalna długość tekstu to 250 słów.

Zdawanie egzaminu i jego wyniki

Aby zdać egzamin IELTS, trzeba ukończyć wszystkie cztery jego części. Pierwsze trzy – czytanie, pisanie i słuchanie – zdaje się podczas jednej sesji. Do części ustnej można z kolei przystąpić albo tego samego dnia, albo 7 dni wcześniej lub później. Wynik egzaminu IELTS zdający otrzymuje w ciągu 13 dni (w przypadku testów komputerowych jest to 6 dni).

Punktacja

Obie wersje egzaminu są oceniane w skali od 0 do 9, z dokładnością do połowy punktu. Wynik stanowi średnią wyników z czterech części egzaminu; każda ze składowych ma taką samą wagę.

Większość uczelni wymaga wyniku powyżej 6-7 punktów, czyli potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka angielskiego. Z kolei do uzyskania wizy potrzebny jest zazwyczaj wynik na poziomie 4,0 lub wyżej – warto jednak pamiętać, aby dokładnie sprawdzić wymagania konkretnej instytucji imigracyjnej, ponieważ mogą się one różnić w przypadku poszczególnych placówek, a także zmieniać w miarę upływu czasu.

Raport z egzaminu zawiera zarówno ogólny wynik, jak i oceny z każdej części. Warto pamiętać, że wiele instytucji zwraca uwagę na to, czy wszystkie oceny są odpowiednio wysokie.

Certyfikat z egzaminu IELTS jest ważny przez 2 lata od przystąpienia do testu.

Wyniki z egzaminu IELTS można również przeliczyć na skalę Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wynik ok. 6 będzie odpowiadał poziomowi B2 w skali CEFR.

Egzamin IELTS ze szkołą językową Skrivanek

W ramach szkoły językowej Skrivanek oferujemy profesjonalne kursy językowe, zarówno ogólne, jak i nastawione na osiągnięcie konkretnego celu. Może nim być np. właśnie zdanie egzaminu IELTS lub innego egzaminu językowego. Zapisując się na kurs angielskiego w naszej szkole, możesz mieć pewność, że zostaniesz odpowiednio przygotowany do testu i uzyskasz z niego wysoki wynik. Zapraszamy do kontaktu!

chatsimple