Egzamin PET

Remote,Learning.,Diligent,Millennial,Mixed,Race,Female,Student,Prepare,For

Poziom zaawansowania językowego PET

Egzamin PET, czyli Preliminary English Test, sprawdza wszystkie podstawowe umiejętności językowe na poziomie B1, czyli słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, według międzynarodowej skali CEFR.

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym to użytkownik samodzielny, który rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla środowiska pracy, szkoły, zainteresowań etc. Jest to osoba, która potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z podróżowaniem po kraju docelowym, w którym używany jest dany język, a także umie tworzyć spójne, bardziej złożone, wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują.

Użytkownik języka obcego na poziomie B1 potrafi opisywać wydarzenia oraz doświadczenia osobiste, jak również swoje plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości. Samodzielny użytkownik angielskiego na B1 umie także wyrażać swoje poglądy i opinie na różne tematy ogólne.

Słuchanie ze zrozumieniem

W zakresie umiejętności słuchania ze zrozumieniem samodzielny użytkownik rozumie główne myśli zawarte w jasno sformułowanej i standardowej wypowiedzi na znane i typowe tematy z życia codziennego i zawodowego, a także potrafi zrozumieć główne wątki programów radiowych i telewizyjnych dotyczących bieżących spraw lub kwestii interesujących go, gdy podawane są one stosunkowo wolno, wyraźnie i w standardowej odmianie języka obcego.

Czytanie ze zrozumieniem

W zakresie umiejętności czytania ze zrozumieniem użytkownik na poziomie B1 rozumie teksty składające się głównie z najczęściej używanych słów z zakresu życia codziennego i zawodowego, jak również potrafi zrozumieć opisy uczuć i pragnień zawarte w korespondencji prywatnej.

Mówienie

W zakresie mówienia i porozumiewania się samodzielny użytkownik radzi sobie w większości typowych sytuacji, w których może się znaleźć w kraju języka docelowego, i potrafi włączyć się do rozmowy na znane tematy ogólne i zawodowe, łącząc wyrażenia w sposób umożliwiający opisywanie marzeń, nadziei, ambicji oraz uzasadniając lub objaśniając własne poglądy, stanowisko czy plany.

Osoba posługująca się angielskim na poziomie B1 potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książki czy filmu, wyrażając jednocześnie swoje wrażenia, emocje i reakcje.

Pisanie

W zakresie umiejętności pisania samodzielny użytkownik na poziomie B1 pisze proste teksty na znane tematy lub te, które są w kręgu jego zainteresowań, oraz potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Rodzaje testów PET

Test PET występuje w dwóch wariantach: B1 Preliminary (wersja dla osób dorosłych) oraz B1 Preliminary for Schools (wersja dla dzieci i młodzieży).

Opis poszczególnych części PET

Egzamin Cambridge English B1 Preliminary składa się z następujących części:

1. pisemna:

  • czytanie (Reading): 45 minut
  • pisanie (Writing): 45 minut
  • słuchanie (Listening): około 30 minut

2. ustna:

  • mówienie (Speaking): około 15 minut

Wersja PET for Schools (PET FS) zawiera wszystkie podstawowe elementy składowe, czyli czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie, i jest tematycznie dostosowana do zainteresowań młodzieży.

Egzamin PETCzytanie i pisanie stanowi jeden arkusz egzaminacyjny i zawiera 6 zadań sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem, np. ogłoszeń, reklam, znaków czy gazet i czasopism, a sprawność pisania jest testowana w ramach 2 zadań z zakresu sprawności wypowiadania się na piśmie w formie maila oraz artykułu lub opowiadania zawierającego około 100 słów.

Arkusz dotyczący słuchania składa się z 4 zadań, w których zawarte są ćwiczenia typu prawda/fałsz, uzupełnianie brakujących wyrazów oraz test wielokrotnego wyboru z podanych odpowiedzi. Materiał do słuchania dotyczy tematów z życia codziennego i obejmuje dialogi, komunikaty, ogłoszenia, wywiady lub dyskusje. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie.

Część sprawdzająca umiejętność mówienia i komunikowania się jest przeprowadzana w parach z egzaminatorem. Egzamin ustny obejmuje ćwiczenia z zakresu zadawania pytań i formułowania odpowiedzi, omawiania obrazka lub zdjęcia, oraz prowadzenia swobodnej rozmowy na określony temat.

PET zastosowanie

Certyfikat B1 Preliminary jest dokumentem uznawanym na całym świecie zarówno przez pracodawców, jak i różne instytucje państwowe oraz edukacyjne i stanowi poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B1. Jest on honorowany w procesie rekrutacji do szkół średnich oraz do uczelni wyższych, a także stanowi istotny element rozwoju zawodowego pracowników.

Osoba legitymująca się certyfikatem PET ma praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, zarówno z zakresu 4 podstawowych sprawności, czyli rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem oraz pisania, jak również legitymuje się znajomością określonego zasobu słownictwa i struktur gramatycznych. Certyfikat jest przyznawany bezterminowo przez Cambridge Assessment, a test jest przeprowadzany w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych.

chatsimple