Jak przedstawić siebie po angielsku?

jak przywitac sie po angielsku

Skuteczne przedstawianie się lub kogoś po angielsku to jedna z podstawowych umiejętności, która jest niezbędna zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Często bowiem znajdujemy się w sytuacji, w której albo poznajemy kogoś nowego w towarzystwie lub w miejscu pracy i musimy przedstawić się po angielsku przynajmniej w kilku zdaniach, albo też prezentujemy innym osobę, która wymaga bardziej lub mniej oficjalnego wprowadzenia.

Do sytuacji najbardziej typowych należy np. przedstawianie siebie lub kogoś innego w ramach autoprezentacji na zajęciach językowych, przedstawianie gościa, nowego pracownika czy też prelegenta na spotkaniu, zebraniu, konferencji lub wykładzie.

Jak przedstawić się po angielsku na lekcji w szkole?

W zależności od okoliczności możemy z pewnością pokusić się o pewne uogólnienie, jeśli chodzi o zakres informacji, które są niezbędne, oraz tych, które z pewnością możemy pominąć. I tak, niezależnie od sytuacji zawsze podajemy imię i nazwisko, np. bardziej formalnie My name is Robert Burton. (Nazywam się Robert Burton.) lub mniej oficjalnie I am Rob Burton, but my friends call me Bob. (Jestem Robert Burton, ale przyjaciele mówią na mnie Bob.). A jak przedstawić się po angielsku na lekcji w szkole? Zazwyczaj użyjemy jeszcze mniej oficjalnej formy i powiemy po prostu I am Robert. (Jestem Robert.), lub My name is Robert. (Na imię mam Robert.).

jak przedstawić siebie po angielskuJeśli chodzi o autoprezentację na zajęciach językowych, to w ramach podstawowych informacji wymienia się często także wiek, narodowość, obecny status, pochodzenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania czy relacje rodzinne. Zatem możemy usłyszeć nieco bardziej rozbudowaną wersję, jak np. My name is Robert Burton. I’m 20 years old and I am a first-year-maths student. I’m Polish and I come from Warsaw. I’m the youngest person in my family and I have one elder sister. I’m interested in sport and I love cycling. (Nazywam się Robert Burton. Mam 20 lat i jestem studentem pierwszego roku matematyki. Jestem Polakiem i pochodzę z Warszawy. Jestem najmłodszą osobą w rodzinie i mam jedną starszą siostrę. Interesuję się sportem i uwielbiam jeździć na rowerze).

Jak przedstawić się po angielsku w pracy?

Natomiast w sytuacjach bardziej oficjalnych (miejsce pracy, konferencja, spotkanie biznesowe) mamy jednak tendencję do skupiania się bardziej na elementach czysto formalnych, związanych z daną profesją czy konkretnym stanowiskiem, i do pomijania kwestii prywatnych, jak np. stan cywilny czy hobby, które niektórzy uważają nawet za tematy tabu.

W środowisku pracy więcej uwagi poświecimy doświadczeniu zawodowemu,jak przedstawić siebie po angielsku kwalifikacjom czy wykształceniu, niż np. ulubionym czynnościom w czasie wolnym. I tak możemy powiedzieć o sobie, np. My name is Robert Burton and I work as a key account manager in Lincoln, a leading car manufacturer. I have been with the company for 6 years and I have cooperated with a few biggest business partners including DHL, HSBC and Schenker. (Nazywam się Robert Burton i pracuję jako kierownik do spraw kluczowych klientów w firmie Lincoln, wiodącym producencie samochodów. Jestem w firmie od sześciu lat i współpracowałem z kilkoma największymi partnerami biznesowymi, wliczając w to DHL, HSBC i Schenker’a).

Jak przedstawić kogoś po angielsku?

Jeśli natomiast przedstawiamy inną osobę czy gościa w sposób oficjalny, to stosujemy także pewne zwroty czy wyrażenia, które umożliwiają wprowadzenie tej osoby do danego grona, jak np. Let me introduce Robert Burton. (Pozwólcie, że przedstawię Roberta Burtona.),  This is Robert Burton. (To jest Robert Burton.) lub I would like to introduce Robert Burton. (Chciałbym przedstawić Roberta Burtona.), i w zależności od kontekstu kontynuujemy nakreślanie sylwetki, np.: It’s my great pleasure to introduce our next guest speaker, Robert Burton, a representative of Lincoln and a top specialist in the field of business contacts, who will give us a talk about so called ‘’difficult customers’’ and how to deal with them. Let’s welcome Robert Burton. The floor is yours. (Jest mi niezmiernie miło przedstawić naszego następnego gościnnego mówcę, Roberta Burtona, przedstawiciela Lincolna i wiodącego specjalistę w zakresie kontaktów biznesowych, który wygłosi dla nas prelekcję na temat tzw. ‘trudnych klientów’ i jak sobie z nimi radzić. Powitajmy Roberta Burtona. Oddaję panu głos).

Ot, po prostu.

Sprawdź naszą ofertę: szkoła języka angielskiego Warszawa

chatsimple