kursy języka angielskiego

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie pewności.

W języku angielskim pewność co do działania czy istniejącego stanu rzeczy można wyrazić na co najmniej kilka sposobów, również przy użyciu niektórych czasowników modalnych. Oczywiście, w zależności od zastosowanego wyrażenia lub wybranego czasownika modalnego stopień pewności może być różny, bo czy można być czegoś pewnym na 100%? Oto jest pytanie.

Na początek może coś mniej oczywistego, czyli potoczne zwroty i wyrażenia służące do wyrażania pewności, a mianowicie dwa ‘’magiczne’’ zwroty: be sure/certain to do sth oraz be sure/certain of doing sth:

I am sure/ certain to complete my training in June this year. – Jestem pewien, że zakończę szkolenie w czerwcu tego roku.

Z tego zdania dowiadujemy się, że jego autor zdecydowanie ukończy szkolenie w czerwcu tego roku i że to się na pewno stanie.

Bruno was absolutely sure/certain of completing his training in June this year, but he started having second thoughts and he failed most of his exams. – Bruno był całkowicie pewien, że skończy szkolenie w czerwcu, ale zaczął mieć wątpliwości i oblał większość swoich egzaminów.

Z tego zdania natomiast wiemy, że Bruno czuł pewność, gdy mówił o terminie ukończenia szkolenia w czerwcu, i taki był stan jego umysłu, natomiast później stracił tę pewność i oblał większość egzaminów.

A teraz dwa powszechnie używane przysłówki: certainly oraz surely:

Certainly, czyli z pewnością, na pewno, wyraża wiedzę osoby mówiącej na jakiś temat oraz „ochoczą zgodę” na coś, jak w przykładach:

That’s certainly the shortest way to the top. – To z pewnością jest najkrótsza droga na szczyt.

Waiter, can I have the bill, please? Certainly Sir. – Kelner, czy mogę prosić o rachunek? Z pewnością, proszę pana.

 

Surely, czyli oczywiście, naturalnie, wyraża zarówno zaskakujące przekonanie na jakiś temat, ale także, zamiennie z certainly, „ochoczą zgodę” na wykonanie czegoś, jak poniżej:

Surely that’s the shortest way to the top? – Jesteś pewien, że to najkrótsza droga na szczyt?

Will you help me with the shopping bags, please? Yes, surely. – Czy pomożesz mi z siatkami na zakupy? Tak, oczywiście.

 

A teraz wybrane czasowniki modalne, które pomagają nam w wyrażaniu pewności:

Shall/Shall not (shan’t)

Czasownik modalny shall stosuje się głównie w pierwszej osobie liczby pojedynczej oraz mnogiej, w pozostałych osobach używa się zazwyczaj will. W połączeniu z II osobą liczby pojedynczej lub mnogiej, np. You shall suffer. (Będziesz/Będziecie cierpieć.), brzmi trochę jak staroświecka klątwa, ale można go użyć w ten sposób. Możemy go również zastosować do wyrażania pewności, przy czym wskazuje on na dużą pewność osoby mówiącej, jak w przykładach:

I shall see you tomorrow at work. – Zobaczymy się jutro w pracy.

I shan’t be late for dinner, don’t worry. – Nie spóźnię się na obiad, nie martw się.

 

Will/Will not (won’t)

Drugi czasownik modalny służący do wyrażania pewności to will, który stosujemy w takim samym znaczeniu jak shall, ale w pozostałych osobach liczby pojedynczej oraz mnogiej, czyli na przykład:

Everything will be all right. – Wszystko będzie w porządku.

There won’t be any delays. – Nie będzie żadnych opóźnień.

 

Must

Następny czasownik modalny must, to bardzo mocny czasownik, który niesie w sobie bardzo dużą dozę pewności co do opisywanych wydarzeń, czy sytuacji:

It must be Adam, that guy over there. I know him. – To musi być Adam, tamten facet. Znam go.

They must be very tired after such a long journey. – Oni muszą być bardzo zmęczeni po takiej długiej podróży.

 

Can’t (cannot)

Kolejny, mocny czasownik modalny can, ale tym razem w formie przeczącej, czyli can’t, wyraża bardzo silne przekonanie o stosunku mówiącego do zaistniałej sytuacji:

That woman can’t be my sister, because she lives abroad. – Tamta kobieta nie może być moją siostrą, bo ona mieszka za granicą.

You can’t park in front of the shop; this place is reserved. – Nie możesz parkować przed sklepem; to miejsce jest zarezerwowane.

 

Couldn’t (could not)

Podobnie jak w przypadku can’t, dla wyrażania pewności możemy zastosować could w formie przeczącej, jak w przykładzie:

We couldn’t allocate more money to the project, sorry. – Nie mogliśmy przydzielić więcej pieniędzy na ten projekt, przykro mi.

 

Would/Wouldn’t (would not)

I ostatnia możliwość do wykorzystania to would w formie twierdzącej jak i przeczącej (wouldn’t):

One day that child would rule the country. – Pewnego dnia to dziecko będzie rządziło krajem.

I wouldn’t be so sure if I were you. – Nie byłabym tak pewna, gdybym była tobą.