nauka angielskiego od czego zacząć

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie prawdopodobieństwa.

W języku angielskim prawdopodobieństwo z jakim, jak sądzimy, wystąpi dana czynność lub zjawisko, możemy wyrazić za pomocą niektórych czasowników modalnych oraz przy użyciu pewnych potocznie znanych i często używanych wyrazów. Można przyjąć, że sposób przedstawienia stopnia prawdopodobieństwa, że jakieś zdarzenie wystąpi czy będzie miało miejsce, zależy od osoby mówiącej, ale i również od doboru środków jego wyrazu.

Zacznijmy od pojedynczych wyrazów (głównie w formie przysłówków) i ich pozycji w zdaniu, czyli od maybe, probably oraz perhaps:

Maybe, które rozumiemy jako ‘’być może, może’’, występuje na początku zdania i jest najmniej oficjalnym słowem z wszystkich trzech, np.

Maybe Mark was right when he was talking about possible side offects of the medicine, who knows? – Może Marek miał rację gdy mówił o możliwych skutkach ubocznych lekarstwa, kto wie?

Probably, które oznacza ‘’prawdopodobnie’’, umieszczamy zawsze w środku zdania, np.:

We have probably forgotten to mention a few advantages of the solution, but we have run out of time. – Prawdopodobnie zapomnieliśmy wspomnieć o kilku zaletach rozwiązania, ale skończył się nam czas.

Perhaps, które tłumaczymy jako ‘’być może (możliwe, że)’’, używamy na początku zdania, np.:

Perhaps they will have to consider another option before they make up their mind. – Być może oni będą musieli rozważyć inną opcję, zanim podejmą decyzję.

A teraz kilka wybranych czasowników modalnych, które pomagają nam w wyrażaniu mniejszego, bądź większego, stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia zjawisk, zdarzeń czy czynności.

I tak, mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia określamy głównie za pomocą dwóch czasowników modalnych, tzn. might oraz could:

Might/Might not

It might be a good idea to consult a few experts in the field of foreign trade. – Skonsultowanie się z kilkoma ekspertami z dziedziny handlu zagranicznego może być prawdopodobnie dobrym pomysłem.

Ann might not come to the team meeting tomorrow, but we will see. – Ania może prawdopodobnie nie przyjść jutro na spotkanie zespołu, ale zobaczymy.

Could

We could all lose a fortune investing in that unprofitable business, couldn’t we? – Wszyscy moglibyśmy prawdopodobnie stracić fortunę inwestując w ten nierentowny biznes, nieprawdaż?

Natomiast dużą dozę prawdopodobieństwa zaistnienia jakiegoś zjawiska, czy zdarzenia, możemy wyrazić stosując wybrane z poniższej listy czasowniki modalne:

May/May not

We may be moving out of the city center pretty soon. – Prawdopodobnie będziemy się wyprowadzać z centrum miasta całkiem niedługo.

They may not share our enthusiasm having seen the final results. – Oni prawdopodobnie mogą nie podzielić naszego entuzjazmu widząc wyniki końcowe.

Should/Should not

In such tough circumstances you should rely entirely only on yourself. – W tak trudnych okolicznościach powinno się prawdopodobnie całkowicie polegać jedynie na sobie samym.

It shouldn’t take longer than an hour to get to the conference venue. – Dotarcie na miejsce konferencji nie powinno prawdopodobnie zająć dłużej niż godzinę.

Ought to/ Ought not to

Don’t get nervous, our lawyer ought to see us in a minute. – Nie denerwuj się, nasz prawnik powinien się prawdopodobnie spotkać z nami za moment.

Knowing Kate for such a long time you oughtn’t to be surprised by her behaviour. – Znając Kasię przez tak długi czas nie powinniście być prawdopodobnie zaskoczeni jej zachowaniem.

Ot, po prostu