Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie prawdopodobieństwa

nauka angielskiego od czego zacząć

W języku angielskim prawdopodobieństwo z jakim, jak sądzimy, wystąpi dana czynność lub zjawisko, możemy wyrazić za pomocą niektórych czasowników modalnych oraz przy użyciu pewnych potocznie znanych i często używanych wyrazów.

Można przyjąć, że sposób przedstawienia stopnia prawdopodobieństwa, że jakieś zdarzenie wystąpi czy będzie miało miejsce, zależy od osoby mówiącej, ale i również od doboru środków jego wyrazu.

Maybeprobablyperhaps — prawdopodobieństwo po angielsku

Zacznijmy od pojedynczych wyrazów (głównie w formie przysłówków) i ich pozycji w zdaniu, czyli od maybe, probably oraz perhaps:

prawdopodobieństwo po angielskuMaybe, które rozumiemy jako „być może, może”, występuje na początku zdania i jest najmniej oficjalnym słowem z wszystkich trzech, np.

Maybe Mark was right when he was talking about possible side offects of the medicine, who knows? — Może Marek miał rację, gdy mówił o możliwych skutkach ubocznych lekarstwa, kto wie?

Probably, które oznacza „prawdopodobnie”, umieszczamy zawsze w środku zdania, np.:

We have probably forgotten to mention a few advantages of the solution, but we have run out of time. — Prawdopodobnie zapomnieliśmy wspomnieć o kilku zaletach rozwiązania, ale skończył się nam czas.

Perhaps, które tłumaczymy jako „być może (możliwe, że)”, używamy na początku zdania, np.:

Perhaps they will have to consider another option before they make up their mind. — Być może oni będą musieli rozważyć inną opcję, zanim podejmą decyzję.

Prawdopodobieństwo po angielsku — czasowniki modalne

A teraz kilka wybranych czasowników modalnych, które pomagają nam w wyrażaniu mniejszego bądź większego stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia zjawisk, zdarzeń czy czynności.

I tak — mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia określamy głównie za pomocą dwóch czasowników modalnych, tzn. might oraz could.

Might/Might not

It might be a good idea to consult a few experts in the field of foreign trade. — Skonsultowanie się z kilkoma ekspertami z dziedziny handlu zagranicznego może być prawdopodobnie dobrym pomysłem.

Ann might not come to the team meeting tomorrow, but we will see. — Ania może prawdopodobnie nie przyjść jutro na spotkanie zespołu, ale zobaczymy.

Could

We could all lose a fortune investing in that unprofitable business, couldn’t we? — Wszyscy moglibyśmy prawdopodobnie stracić fortunę, inwestując w ten nierentowny biznes, nieprawdaż?

Natomiast dużą dozę prawdopodobieństwa zaistnienia jakiegoś zjawiska czy zdarzenia możemy wyrazić, stosując wybrane z czasowniki modalne.

May/May not

We may be moving out of the city center pretty soon. — Prawdopodobnie całkiem niedługo będziemy się wyprowadzać z centrum miasta.

They may not share our enthusiasm having seen the final results. — Oni mogą nie podzielić naszego entuzjazmu, widząc wyniki końcowe.

Should/Should notprawdopodobieństwo po angielsku

In such tough circumstances you should rely entirely only on yourself. — W tak trudnych okolicznościach powinno się prawdopodobnie całkowicie polegać jedynie na sobie samym.

It shouldn’t take longer than an hour to get to the conference venue. — Dotarcie na miejsce konferencji nie powinno prawdopodobnie zająć dłużej niż godzinę.

Ought to/ Ought not to

Don’t get nervous, our lawyer ought to see us in a minute. — Nie denerwuj się, nasz prawnik powinien się prawdopodobnie spotkać z nami za moment.

Knowing Kate for such a long time you oughtn’t to be surprised by her behaviour. — Znając Kasię przez tak długi czas, nie powinniście być prawdopodobnie zaskoczeni jej zachowaniem.

Ot, po prostu

chatsimple