Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie zakazu

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie zakazu.

Zakaz wykonania czynności w języku angielskim może przybrać kilka różnych form, począwszy od prostych sposobów jego wyrażania, które wiążą się jedynie z zastosowaniem przeczenia not przy orzeczeniu (no i może wymagają użycia wykrzyknika na końcu, dla podkreślenia jego znaczenia), a skończywszy na bardziej złożonych opcjach, do których należą pewne troszeczkę trudniejsze konstrukcje oraz niektóre znane czasowniki modalne. Zatem, przyjrzyjmy się im po kolei.

 

Sposób najprostszy i chyba najszybszy to dodanie do czasownika głównego, wyrażającego czynność, słowa przeczącego not (nie), z pominięciem podmiotu, czyli osoby, oraz z dodaniem wykrzyknika na końcu komunikatu, jak poniżej:

Don’t touch it! You will get burnt. – Nie dotykaj tego! Oparzysz się.

Don’t you dare to speak to me like that! – Ani się waż mówić do mnie w taki sposób!

 

Kolejnym sposobem do wyrażenia zakazu jest zastosowanie jednego z dwóch możliwych w tym znaczeniu czasowników modalnych can lub must w formie przeczącej, np.:

You mustn’t take pictures inside. – Nie wolno robić zdjęć wewnątrz.

You can’t take pictures inside. – Nie można robić zdjęć wewnątrz.

You mustn’t/can’t mix alcohol with painkillers. – Nie wolno/nie można mieszać alkoholu z środkami przeciwbólowymi.

 

Zauważmy, że do wyrażania zakazów w taki sposób stosujemy podmiot ogólny you, którego nie tłumaczymy jako ty lub wy, tylko raczej traktujemy go ‘’bezosobowo’’, jako nie wolno lub nie można. Co więcej, w tym konkretnym kontekście, możemy zamiennie używać obu tych czasowników modalnych, jednakże przyjęło się, że forma z mustn’t jest uznawana za bardziej oficjalną i niejako mocniejszą niż can’t.

 

Teraz czas na dwa znane czasowniki allow oraz permit, które w tłumaczeniu na polski oznaczają pozwalać, zezwalać, a które również umożliwią nam wyrażanie zakazów, lub braku pozwolenia. Permit jest trochę bardziej formalne niż allow, które jest traktowane raczej jako potoczne. Nie mniej jednak oba wyrazy możemy stosować również w tym znaczeniu, zarówno w konstrukcjach czynnych, jak i biernych, np.:

We do not allow people to eat or drink on premises. – Nie pozwalamy ludziom jeść i pić na miejscu.

We do not permit students to smoke in dormitories. – Nie zezwalamy studentom na palenie w akademikach.

 

Co ciekawe, te same konstrukcje, ale w stronie biernej, zazwyczaj brzmią bardziej stanowczo i oficjalnie, jak poniżej:

Eating or drinking on premises is not allowed. – Nie pozwala się na jedzenie i picie na miejscu.

Smoking in dormitories is not permitted. – Nie zezwala się na palenie w akademikach.