native speaker warszawa

Uważam, że … czyli kilka słów o wyrażaniu opinii.

Umiejętność wyrażania własnych poglądów lub przedstawianie stanowiska innych osób jest czynnością bardzo naturalną, więc warto wiedzieć jak zrobić to dobrze i brzmieć przekonywająco. Znajomość kilku użytecznych zwrotów pozwoli poczuć się pewnie i ułatwi swobodne formułowanie opinii, lub cytowanie poglądów innych osób J.

Własne zdanie możemy wyrazić za pomocą czasowników np. think, believe, hope, suppose:

I think we have to postpone the meeting until tomorrow. – Uważam, że musimy odłożyć spotkanie do jutra.

I believe that exam results will be available soon. – Wierzę, że wyniki egzaminów będą dostępne wkrótce.

I hope the weather will be fine enough to go cycling this week. – Mam nadzieję, że pogoda będzie na tyle dobra, żeby pojeździć na rowerze w tym tygodniu.

I suppose I might be a bit late for the appointment. – Przypuszczam, że mogę się trochę spóźnić na umówione spotkanie.

Do wyrażania swoich opinii można także użyć gotowych zwrotów:

In my opinion we should double check the final report. – Moim zdaniem powinniśmy ponownie sprawdzić raport końcowy.

As far as I know, regular customers expect higher standards of services. – O ile mi wiadomo, stali klienci oczekują wyższych standardów usług.

From my point of view, it is better to implement changes as quickly as possible. – Z mojego punktu widzenia lepiej jest wprowadzić zmiany jak najszybciej.

Frankly speaking, I have never doubted that we are able to achieve such results. – Szczerze mówiąc, nigdy nie wątpiłem, że jesteśmy w stanie osiągnąć takie wyniki.

Wyrażając opinie innych osób, warto zastosować:

According to psychologists, positive thinking can be learned. – Zdaniem psychologów, pozytywnego myślenia można się nauczyć.

Most people agree that environmental issues are very important for the future of our planet. – Większość ludzi zgadza się, że kwestie dotyczące środowiska są bardzo ważne dla przyszłości naszej planety.

Everybody knows that overeating can pose a real danger for our health. – Wszyscy wiedzą, że przejadanie się może stanowić prawdziwe zagrożenie dla naszego zdrowia.