Absencja wśród pracowników – jak sobie z nią radzić?

Absencja
Absencja

Absencja w pracy, zarówno ta usprawiedliwiona, jak i nieusprawiedliwiona, naraża firmę na ogromne straty. Przyczyny nieobecności są różnorodne i mogą obejmować zarówno problemy zdrowotne, jak i osobiste sytuacje życiowe pracowników. Ich przeanalizowanie pozwala na utrzymanie wydajności zespołu.

Zarządzanie absencją wymaga od pracodawców wdrożenia konkretnych strategii. Obejmuje to m.in. opracowanie jasnych zasad dotyczących zgłaszania nieobecności, monitorowanie wzorców absencji oraz wprowadzanie programów wspierających dobre samopoczucie pracowników. Holistyczne podejście pozwoli firmom zmniejszyć wpływ nieobecności na pracę.

Powody absencji pracowników

Powody absencji mogą być różne. Niekiedy, tak jak w przypadku urlopów wypoczynkowych czy macierzyńskich, pracodawca zna już wcześniej daty nieobecności pracownika i może podjąć odpowiednie środki zaradcze. W innych przypadkach, np. zwolnienia chorobowego, jest to niemożliwe.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo każdego pracownika. Gwarantuje mu odpoczynek od obowiązków zawodowych. Jego minimalna długość wynosi 20 dni roboczych dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat oraz 26 dni rocznie dla tych z dłuższym stażem pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu na wniosek pracownika, chyba że istnieją ważne przesłanki biznesowe przeciwdziałające temu. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy odpowiada regularnemu wynagrodzeniu pracownika.

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest udzielany na wniosek pracownika i nie wlicza się do stażu pracy. Podczas jego trwania zawiesza się niektóre prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, w tym wypłatę wynagrodzenia. Pracodawca może go udzielić na podstawie indywidualnych ustaleń. Czas trwania tego urlopu nie podlega ścisłym regulacjom, a jego długość zależy od porozumienia między pracownikiem a pracodawcą.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Urlop macierzyński przysługuje matce i ojcu nowo narodzonego dziecka. Ma również zastosowanie w przypadku adopcji lub przysposobienia dziecka. Wymiar urlopu zależy od liczby narodzonych dzieci. Jest to łącznie od 20 do 37 tygodni.

Urlop rodzicielski przeznaczony jest na wychowywanie dziecka. Jego długość wynosi maksymalnie 32 tygodnie po urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy ciąży mnogiej. Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Rozpoczyna się po zakończonym urlopie macierzyńskim.

Urlop wychowawczy

O urlop wychowawczy mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy. Może z niego skorzystać matka i ojciec dziecka. Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy. Odpowiedni wniosek należy złożyć nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu.

narodziny dziecka i opieka nad dzieckiem
zwolnienie
trzeba usprawiedliwić absencję

Zwolnienie z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem

Zwolnienie z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem jest przewidziane dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 14. roku życia. Pracownik je wykorzystujący ma zagwarantowane zachowanie prawa do wynagrodzenia za 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Są one finansowane ze środków ZUS-u.

Celem tego rozwiązania jest umożliwienie rodzicom poświęcenia czasu na opiekę nad dzieckiem w sytuacjach wymagających ich bezpośredniej obecności, niekoniecznie związanych ze stanem zdrowia dziecka. Wykorzystanie tych dni nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

Zwolnienie z tytułu choroby w przypadku choroby własnej lub dziecka do 14. roku życia

W przypadku choroby pracownika zwolnienie jest udzielane na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Uprawnia ono do otrzymania zasiłku chorobowego w wysokości zależnej od stażu pracy i średniego wynagrodzenia. Gdy pracownik opiekuje się chorym dzieckiem do lat 14, przysługuje mu zasiłek opiekuńczy.

Długość zwolnienia ustala lekarz. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o swojej nieobecności i przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. To zapewni ochronę przed utratą wynagrodzenia podczas nieobecności spowodowanej chorobą.

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy pracownik musi niezwłocznie informować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności. Jeśli zaniecha odpowiedniej komunikacji, pracodawca ma prawo nie wypłacić mu wynagrodzenia za czas nieobecności. Co więcej, nieuzasadniona nieobecność może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego jako poważne naruszenie podstawowych obowiązków.

Czy absencja może być powodem do zwolnienia?

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego jest chroniony przed zwolnieniem z wyjątkiem przypadków wskazanych w polskim Kodeksie pracy. Artykuł 53 § 1 tego kodeksu wskazuje sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia podczas trwania zwolnienia chorobowego.

Do zwolnienia może dojść, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż trzy miesiące, a pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku. W przypadku dłuższego stażu, rozwiązanie umowy również jest możliwe, gdy niezdolność do pracy przekracza łączny okres otrzymywania wynagrodzenia, zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który wrócił do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności.

Jak radzić sobie z absencją wśród pracowników?

Monitoruj dane dotyczące absencji w firmie, aby szybko wykryć niepokojące wzorce. W tym celu używaj systemów śledzenia obecności. Pomogą one zidentyfikować częste krótkotrwałe nieobecności lub długotrwałe zwolnienia lekarskie.

Opracuj jasne i konsekwentne zasady dotyczące absencji. Upewnij się, że pracownicy rozumieją procedury zgłaszania nieobecności oraz konsekwencje nieusprawiedliwionych absencji. Promuj kulturę pracy opartą na zaangażowaniu. Regularnie przeprowadzaj ankiety satysfakcji pracowników i reaguj na ich potrzeby. Zachęcaj również do otwartej komunikacji. Wykazuj zrozumienie w przypadku nagłych, indywidualnych sytuacji. Sprawi to, że pracownik będzie czuł się bardziej odpowiedzialny za sytuację w firmie.

Częstym powodem absencji w pracy jest stres i chroniczne zmęczenie. Aby im zapobiec, inwestuj w programy zdrowotne i wellness dla pracowników. Dostęp do aplikacji wspierających zdrowie psychiczne, przestrzeni do komfortowego odpoczynku, karty sportowej czy poradnictwa pomaga zatrudnionym zachować dobre zdrowie.

W trosce o dobrobyt pracowników zaoferuj elastyczne godziny pracy i możliwość okazjonalnej pracy zdalnej. Pozwoli to zatrudnionym lepiej zarządzać obowiązkami osobistymi i zawodowymi. Wspieraj ich rozwój poprzez dostęp do szkoleń i jasnej ścieżki rozwoju zawodowego. Pracownicy, którzy czują, że rozwijają swoje umiejętności i mają perspektywy awansu, są bardziej zaangażowani i mniej skłonni do absencji.

absencja nieusprawiedliwiona
odpowiednie oświadczenie
konieczność stawiennictwa w określonym czasie

Kursy językowe dla firm – benefit dla pracowników

Kursy językowe dla firm to cenny benefit dla pracowników. Otwierają możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, a także umożliwiają doskonalenie umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy. Inwestycja w szkolenie pracowników przekłada się na budowanie kompetencji zespołu.

Kursy językowe jako benefit pracowniczy kształtują pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy dbającego o rozwój swojej kadry. To przekłada się na lepsze zaangażowanie pracowników i ich lojalność wobec firmy, a także większe zainteresowanie nowych talentów otwartymi wakatami.

Większość zdjęć znajdujących się w tekście wygenerowano przy pomocy AI.

chatsimple