Cytaty po angielsku

change you wish
when you want something, see in the world, small minds discuss people, achieve it

Inspirują, bawią, uczą. Cytaty pozwalają nam spojrzeć na świat oczami słynnych polityków, wielkich pisarzy i wybitnych myślicieli. Dzięki poznaniu ich przemyśleń na temat uniwersalnych wartości i problemów człowieka mamy szansę poszerzyć własne horyzonty i spojrzeć na życie inaczej niż dotychczas.

Cytaty po angielsku to świetny sposób na rozwijanie swojej znajomości języka. Oprócz poznania ciekawego słownictwa mamy bowiem możliwość przyjrzeć się całym zdaniom, a nie tylko regułom gramatycznym. W tym artykule zebraliśmy inspirujące i mądre cytaty po angielsku z tłumaczeniem.

Znane cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Eleanor Roosevelt

„No one can make you feel inferior without your consent” – Nikt nie może sprawić, byś poczuł się gorszy, bez twojego przyzwolenia.

„It is better to light a candle than curse the darkness” – Lepiej jest zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność.

„Do one thing every day that scares you” – Codziennie rób jedną rzecz, która cię przeraża.

„Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people” Wielkie umysły dyskutują o pomysłach; przeciętne umysły dyskutują o wydarzeniach; małe umysły dyskutują o ludziach.

„Have convictions. Be friendly. Stick to your beliefs as they stick to theirs. Work as hard as they do” – Miej przekonania. Bądź przyjazny. Trzymaj się swoich przekonań, tak jak oni trzymają się swoich. Pracuj tak ciężko jak oni.

„Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway” – Rób to, co w swoim sercu uważasz za słuszne – tak czy inaczej zostaniesz skrytykowany.

„It is not fair to ask of others what you are not willing to do yourself” – Nie jest w porządku prosić innych o to, czego sam nie zamierzasz robić.

„Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one” – Pamiętaj zawsze, że nie tylko masz prawo do bycia jednostką, ale masz obowiązek nią być.

John C. Maxwell

„A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them” – Mężczyzna musi być na tyle dojrzały, by przyznać się do swoich błędów, na tyle bystry, by czerpać z nich zyski, i wystarczająco silny, aby te błędy naprawiać.

„People may hear your words, but they feel your attitude” – Ludzie mogą słyszeć twoje słowa, ale czują twoją postawę.

„What you are going to be tomorrow, you are becoming today” – Tym, kim będziesz jutro, stajesz się dzisiaj.

„Live to learn, and you will really learn to live” – Żyj, aby się uczyć, a naprawdę nauczysz się żyć.

„The greatest day in your life and mine is when we take total responsibility for our attitudes. That’s the day we truly grow up” – Najwspanialszym dniem w twoim i moim życiu będzie ten, w którym weźmiemy całkowitą odpowiedzialność za nasze postawy. To będzie dzień, w którym naprawdę dorośniemy.

„Most people don’t like change. They revolt against it unless they can clearly see the advantage it brings. For that reason, when good leaders prepare to take action or make changes, they take people through a process to get them ready for it” – Większość ludzi nie lubi zmian. Buntują się przeciwko nim, chyba że wyraźnie widzą wynikające z nich korzyści. Z tego powodu, gdy dobrzy liderzy przygotowują się do podjęcia działań lub wprowadzenia zmian, przeprowadzają ludzi przez proces, aby ich do tego przygotować.

„To add value to others, one must first value others” – Aby dowartościować innych, trzeba ich najpierw doceniać.

„When your dream is bigger than you are, you only have two choices: give up or get help” – Kiedy twoje marzenie jest większe niż ty, masz tylko dwa wyjścia: zrezygnować lub przyjąć pomoc.

Oprah Winfrey

„Turn your wounds into wisdom” – Zmień swoje rany w mądrość.

„Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough” – Bądź wdzięczny za to, co posiadasz; będziesz mieć więcej. Jeśli skoncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy, przenigdy nie będziesz mieć dosyć.

„You can have it all. Just not all at once” – Możesz mieć wszystko. Tylko nie wszystko naraz.

„The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate” – Im bardziej chwalisz i celebrujesz swoje życie, tym więcej jest w życiu do celebrowania.

„Surround yourself with only people who are going to lift you higher” – Otaczaj się tylko takimi ludźmi, którzy podniosą cię wyżej.

„Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment” – Robienie tego, co jest najlepsze w danym momencie, prowadzi cię do najlepszego miejsca na następny moment.

„Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you” – Pasja to energia. Poczuj moc płynącą ze skupienia się na tym, co cię ekscytuje.

„The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams” – Największą przygodą, jakiej możesz się podjąć, jest żyć życiem swoich marzeń.

„I don’t believe in failure. It is not failure if you enjoyed the process” – Nie wierzę w porażkę. To nie porażka, jeśli podobał ci się proces.

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down– Wielu ludzi chce jechać z tobą limuzyną, ale ty chcesz kogoś, kto pojedzie z tobą autobusem, gdy limuzyna się zepsuje.

William Shakespeare

„Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them” Nie bój się wielkości. Niektórzy rodzą się wielcy, niektórzy osiągają wielkość, a niektórzy mają narzuconą wielkość.

„We know what we are, but know not what we may be” – Wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, czym możemy się stać.

„Expectation is the root of all heartache” Oczekiwanie jest źródłem wszelkiego bólu serca.

„To be, or not to be: that is the question” Być albo nie być; oto jest pytanie.

„Reputation is an idle and most false imposition; oft got without merit, and lost without deserving” – Reputacja to w ogóle strojna powierzchnia z pustką pod spodem. Zdobywa się ją nieraz bez zasługi, a traci bez przyczyny.

„Better three hours too soon than a minute too late” Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o minutę za późno.

„All the world’s a stage, and all the men and women merely players” – Świat jest teatrem, a ludzie na nim to tylko aktorzy.

„Words are easy, like the wind; faithful friends are hard to find” – Słowa są łatwe jak wiatr; trudno znaleźć wiernych przyjaciół.

Marcus Aurelius

„The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts” – Szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli.

„Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them” – Rozważaj piękno życia. Obserwuj gwiazdy i zobacz, jak biegniesz z nimi.

„Treat what you don’t have as nonexistent. Look at what you have, the things you value most, and think of how much you’d crave them if you didn’t have them. But be careful. Don’t feel such satisfaction that you start to overvalue them – that it would upset you to lose them” – Traktuj to, czego nie masz, jako nieistniejące. Spójrz na to, co masz, rzeczy, które najbardziej cenisz, i pomyśl, jak bardzo byś ich pragnął, gdybyś ich nie miał. Ale bądź ostrożny. Nie odczuwaj takiej satysfakcji, że zaczniesz je przeceniać – że zasmuciłaby cię ich utrata.

„You have power over your mind – not outside events. Realize this, and you will find strength” – Masz władzę nad swoim umysłem – a nie wydarzeniami poza nim. Zrozum to, a znajdziesz siłę.

„When you arise in the morning think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love…” – Kiedy wstajesz rano, pomyśl, jakim przywilejem jest żyć, myśleć, cieszyć się, kochać…

„The soul becomes dyed with the colour of its thoughts” – Dusza farbuje się kolorem swoich myśli.

„If someone is able to show me that what I think or do is not right, I will happily change, for I seek the truth, by which no one was ever truly harmed. It is the person who continues in his self-deception and ignorance who is harmed” – Jeżeli ktoś potrafi mi pokazać, że to, co myślę lub robię, nie jest słuszne, z radością się zmienię, bo szukam prawdy, przez którą nikt nigdy nie został prawdziwie skrzywdzony. To osoba, która trwa w oszukiwaniu siebie i ignorancji, jest poszkodowana.

they will come when you want something
see in the world small minds discuss people
desert beautiful, see in the world

Mark Twain

„Courage is resistance to fear, mastery of fear – not absence of fear. Except a creature be part coward it is not a compliment to say it is brave; it is merely a loose missapplication of the word” – Odwaga to opór wobec strachu, opanowanie strachu – nie brak strachu. Jeśli stworzenie nie jest po części tchórzem, nie jest komplementem powiedzieć, że jest odważne; jest to tylko luźne niewłaściwe zastosowanie tego słowa.

„Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover” – Za dwadzieścia lat bardziej będziesz rozczarowany tym, czego nie zrobiłeś, niż tym, co zrobiłeś. Więc odrzuć cumy. Wypłyń z bezpiecznej przystani. Złap pasaty w żagle. Badaj. Marz. Odkrywaj.

„Better a broken promise than none at all” – Lepsza złamana obietnica niż żadna.

„There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics” – Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, przeklęte kłamstwa i statystyki.

„Always obey your parents when they are present” – Zawsze bądź posłuszny rodzicom, gdy są obecni.

„There is no sadder thing than a young pessimist‚ except an old optimist” – Nie ma nic smutniejszego niż młody pesymista, oprócz starego optymisty.

„The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time” – Strach przed śmiercią wynika z lęku przed życiem. Człowiek, który żyje w pełni, jest gotów umrzeć w każdej chwili.

„Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first” – Nie powtarzaj, że świat jest ci winien życie. Świat nic ci nie jest winien. Był tutaj pierwszy.

„Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile” – Życie jest krótkie, łam zasady. Wybaczaj szybko, całuj powoli. Kochaj szczerze. Śmiej się w niekontrolowany sposób i nigdy nie żałuj niczego, co sprawia, że ​​się uśmiechasz.

Henry Ford

„A business that makes nothing but money is a poor kind of business” – Biznes, który nie przynosi żadnego zysku poza pieniędzmi, to marny rodzaj biznesu.

„Don’t find fault, find a remedy” – Nie doszukuj się winy, znajdź lekarstwo.

„Whether you think you can, or you think you can’t, you’re right” – Jeśli myślisz, że coś możesz lub że czegoś nie możesz, masz rację.

„Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently” – Porażka to po prostu okazja, by zacząć od nowa, tym razem bardziej inteligentnie.

„To teach that a comparatively few men are responsible for the greatest forward steps of mankind is the worst sort of nonsense” – Nauczanie, że stosunkowo niewielu ludzi jest odpowiedzialnych za największe postępy ludzkości, jest najgorszym rodzajem nonsensu.

„The only real mistake is the one from which we learn nothing” – Jedynym prawdziwym błędem jest ten, na którym niczego się nie uczymy.

„Quality means doing it right when no one is looking” – Jakość oznacza robienie czegoś dobrze, gdy nikt nie patrzy.

„Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it” – Myślenie to najcięższa praca, jaka istnieje, i prawdopodobnie dlatego tak niewielu się w nią angażuje.

Franklin D. Roosevelt

„There are many ways of going forward, but only one way of standing still” – Jest wiele sposobów, aby iść naprzód, ale tylko jeden sposób na pozostanie w miejscu.

„The only thing we have to fear is fear itself” – Jedyną rzeczą, której musimy się bać, jest sam strach.

„More than an end to war, we want an end to the beginning of all wars – yes, an end to this brutal, inhuman and thoroughly impractical method of settling the differences between governments” – Bardziej niż końca wojny chcemy końca początku wszystkich wojen – tak, końca tej brutalnej, nieludzkiej i całkowicie niepraktycznej metody rozstrzygania sporów między rządami.

„Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort” – Szczęście tkwi w radości osiągnięć i dreszczyku twórczego wysiłku.

„In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way” – W polityce nic nie dzieje się przypadkowo. Jeśli coś się dzieje, możesz być pewien, że zostało to w taki sposób zaplanowane.

„I ask you to judge me by the enemies I have made” – Proszę was o osądzenie mnie po wrogach, których sobie narobiłem.

„There are as many opinions as there are experts” – Jest tyle opinii, ilu ekspertów.

„Men are not prisoners of fate, but only prisoners of their own minds” – Ludzie nie są więźniami losu, tylko więźniami własnych umysłów.

Reinhold Niebuhr

„Man is his own most vexing problem” – Człowiek sam jest swoim najbardziej dokuczliwym problemem.

„All human sin seems so much worse in its consequences than in its intentions” – Wszelki ludzki grzech wydaje się o wiele gorszy w swoich skutkach niż w intencjach.

„Humor is a prelude to faith and laughter is the beginning of prayer” – Humor jest wstępem do wiary, a śmiech początkiem modlitwy.

„The essence of man is his freedom” – Istotą człowieka jest jego wolność.

„Aim for the stars and maybe you’ll reach the sky” – Celuj w gwiazdy, a może dosięgniesz nieba.

„God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference” – Boże, daj mi pogodę ducha, aby zaakceptować to, czego nie mogę zmienić, odwagę, by zmienić to, co mogę, i mądrość, by poznać różnicę.

„If you equate God’s judgment with your judgment, you have a wrong religion” – Jeśli zrównujesz osąd Boży ze swoim osądem, masz niewłaściwą religię.

„Goodness, armed with power, is corrupted” – Dobro uzbrojone we władzę jest zepsute.

„What is funny about us is precisely that we take ourselves too seriously” – Zabawne jest w nas właśnie to, że traktujemy siebie zbyt poważnie.

Paulo Coelho

„And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it” – A kiedy czegoś chcesz, cały wszechświat sprzysięga się, aby pomóc ci to zdobyć.

„When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too” – Kiedy kochamy, zawsze staramy się być lepsi, niż jesteśmy. Kiedy staramy się być lepsi, niż jesteśmy, wszystko wokół nas również staje się lepsze.

„There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure” – Jest tylko jedna rzecz, która uniemożliwia zdobycie tego, o czym marzysz: strach przed porażką.

„Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering” – Czekanie jest bolesne. Zapomnienie jest bolesne. Ale niewiedza, które wybrać, to najgorszy rodzaj cierpienia.

„When you find your path, you must not be afraid. You need to have sufficient courage to make mistakes. Disappointment, defeat, and despair are the tools God uses to show us the way” – Kiedy znajdziesz swoją drogę, nie możesz się bać. Musisz mieć dość odwagi, by popełniać błędy. Rozczarowanie, porażka i rozpacz to narzędzia, których Bóg używa, aby wskazać nam drogę.

Ruth E. Renkel

„Never fear shadows. They simply mean there’s a light shining somewhere near” – Nigdy nie bój się cieni. One po prostu znaczą, że gdzieś w pobliżu świeci światło.

„You live longer once you realize that any time spent being unhappy is wasted” – Żyjesz dłużej, gdy zdasz sobie sprawę, że każdy czas spędzony na byciu nieszczęśliwym jest zmarnowany.

„Sometimes the poorest man leaves his children the richest inheritance” – Czasami najbiedniejszy człowiek zostawia swoim dzieciom najbogatsze dziedzictwo.

Jack Canfield

„Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try” – Nie martw się niepowodzeniami, martw się o szanse, które przegapisz, jeżeli nawet nie spróbujesz.

„You don’t have to get it perfect, you just have to get it going. Babies don’t walk the first time they try, but eventually they get it right” – Nie musisz zrobić czegoś idealnie, po prostu musisz zacząć to robić. Dzieci nie potrafią chodzić za pierwszym razem, gdy próbują, ale w końcu im się udaje.

„There are essentially two things that will make you wise – the books you read and the people you meet” – Są zasadniczo dwie rzeczy, które uczynią cię mądrym – książki, które czytasz, i ludzie, których spotykasz.

„Sometimes you dance with a partner, and sometimes you dance alone. But the important thing is to keep dancing” – Czasem tańczysz z partnerem, a czasami tańczysz sam. Ale ważne jest, aby dalej tańczyć.

„Everything you want is on the other side of fear” – Wszystko, czego chcesz, jest po drugiej stronie strachu.

„Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it” – Wszystko, czego chcesz, czeka, aż o to poprosisz. Wszystko, czego pragniesz, również cię pragnie. Ale musisz podjąć działania, aby to uzyskać.

it for religious conviction achieve it, when you want something
hero until change you wish
life is

Winston Churchill

„If you are going through hell, keep going” – Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się.

„Everyone has his day, and some days last longer than others” – Każdy ma swój dzień, a niektóre dni trwają dłużej niż inne.

„Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm” – Sukces składa się z przechodzenia od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.

„A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty” – Pesymista widzi trudność w każdej szansie; optymista widzi szansę w każdej trudności.

„The price of greatness is responsibility” – Ceną wielkości jest odpowiedzialność.

„You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something in your life” – Masz wrogów? Dobrze. Oznacza to, że walczyłeś o coś w swoim życiu.

„Courage is what it takes to stand up and speak, it’s also what it takes to sit down and listen” – Odwaga jest tym, czego potrzeba, aby wstać i mówić, a także tym, czego potrzeba, aby usiąść i słuchać.

„Nothing makes a man more reverent than a library” – Nic nie czyni człowieka badziej czcigodnym niż biblioteka.

Robert Collier

„Success is the sum of small efforts – repeated day in and day out” – Sukces to suma małych wysiłków – powtarzanych dzień po dniu.

„Our subconscious minds have no sense of humor, play no jokes and cannot tell the difference between reality and an imagined thought or image. What we continually think about eventually will manifest in our lives” – Nasza podświadomość nie ma poczucia humoru, nie żartuje i nie potrafi odróżnić rzeczywistości od wyobrażonej myśli lub obrazu. To, o czym nieustannie myślimy, w końcu zamanifestuje się w naszym życiu.

„Make every thought, every fact, that comes into your mind pay you a profit. Make it work and produce for you. Think of things not as they are but as they might be. Don’t merely dream – but create!” – Spraw, aby każda myśl, każdy fakt, który przyjdzie ci do głowy, przynosiły ci zysk. Spraw, aby działały i tworzyły dla ciebie. Myśl o rzeczach nie takich, jakimi są, ale takich, jakimi mogą być. Nie tylko marz – ale twórz!

„See the things you want as already yours. Think of them as yours, as belonging to you, as already in your possession” – Patrz na rzeczy, których pragniesz, jakby już były twoje. Myśl o nich jako o swoich, jako należących do Ciebie, znajdujących się już w twoim posiadaniu.

„Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself” – Twoje szanse na sukces w jakimkolwiek przedsięwzięciu zawsze są mierzone twoją wiarą w siebie.

„People blame their environment. There is only one person to blame – and only one – themselves” – Ludzie obwiniają swoje środowisko. Można winić tylko jedną osobę – i tylko jedną – siebie.

Margaret Thatcher

„If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman” – Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane, powierz to mężczyźnie; jeśli chcesz, by coś zostało zrobione, powierz to kobiecie.

„Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t” – Z byciem potężnym jest tak samo jak z byciem damą. Jeśli musisz zapewniać, że nią jesteś – to nie jesteś.

„I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end” – Jestem niezwykle cierpliwa, pod warunkiem, że na końcu uda mi się postawić na swoim.

„What is success? I think it is a mixture of having a flair for the thing that you are doing; knowing that it is not enough, that you have got to have hard work and a certain sense of purpose” – Czym jest sukces? Myślę, że jest to mieszanka posiadania talentu do tego, co robisz; wiedzy, że to nie wystarczy, że trzeba pracować ciężko i mieć pewne poczucie celu.

„You may have to fight a battle more than once to win it” – Być może będziesz musiał stoczyć bitwę więcej niż raz, aby ją wygrać.

„Defeat? I do not recognise the meaning of the word” – Porażka? Nie rozpoznaję znaczenia tego słowa.

„It pays to know the enemy – not least because at some time you may have the opportunity to turn him into a friend” – Opłaca się poznać wroga – choćby dlatego, że w pewnym momencie możesz mieć okazję zamienić go w przyjaciela.

„It is not the creation of wealth that is wrong, but the love of money for its own sake” – To nie tworzenie bogactwa jest złe, ale umiłowanie pieniędzy dla nich samych.

Oscar Wilde

„The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful” – Jedynym sposobem na pozbycie się pokusy jest poddanie się jej. Oprzyj się jej, a twoja dusza zachoruje z tęsknoty za tym, czego sobie zabroniła, z pragnienia tego, co jej potworne prawa uczyniły potwornymi i bezprawnymi.

„Be yourself; everyone else is already taken” – Bądź sobą; wszyscy inni są już zajęci.

„I like looking at geniuses and listening to beautiful people” – Lubię patrzeć na geniuszy i słuchać pięknych ludzi.

„To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all” – Żyć – to najrzadsza rzecz na świecie. Większość ludzi istnieje, to wszystko.

„A bad man is the sort of man who admires innocence, and a bad woman is the sort of woman a man never gets tired of” – Zły mężczyzna to taki mężczyzna, który podziwia niewinność, a zła kobieta to taka kobieta, którą mężczyzna nigdy się nie męczy.

„Always forgive your enemies; nothing annoys them so much” – Zawsze wybaczaj swoim wrogom; nic ich tak nie denerwuje.

„Yes: I am a dreamer. For a dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world” – Tak, jestem marzycielem. Bo marzyciel to ten, który może odnaleźć drogę tylko przy świetle księżyca, a jego karą jest to, że widzi świt przed resztą świata.

„If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all” – Jeśli nie można cieszyć się czytaniem jakiejś książki w kółko, to nie ma sensu w ogóle jej czytać.

Francis Bacon

„A wise man will make more opportunities than he finds” – Mądry człowiek stworzy więcej możliwości, niż znajdzie.

„Truth can never be reached by just listening to the voice of an authority” – Nigdy nie da się dotrzeć do prawdy, słuchając tylko głosu autorytetu.

„Reading maketh a full man; conference a ready man; and writing an exact man” Czytanie czyni człowieka pełnym; konferencja czyni go gotowym; a pisanie dokładnym.

„There is a difference between happiness and wisdom: he that thinks himself the happiest man is really so; but he that thinks himself the wisest is generally the greatest fool” – Istnieje różnica między szczęściem a mądrością: ten, kto uważa się za najszczęśliwszego człowieka, naprawdę takim jest; ale ten, kto uważa się za najmądrzejszego, jest na ogół największym głupcem.

„Wonder is the seed of knowledge” – Zdumienie to ziarno wiedzy.

„Imagination was given to man to compensate him for what he is not; a sense of humor to console him for what he is” – Wyobraźnia została podarowana człowiekowi, aby zrekompensować mu to, czym nie jest; poczucie humoru, aby pocieszyć go za to, kim jest.

Thomas Jefferson

„Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude” – Nic nie jest w stanie powstrzymać człowieka z odpowiednim nastawieniem psychicznym przed osiągnięciem celu; nic na ziemi nie może pomóc człowiekowi o złym nastawieniu psychicznym.

„When angry, count ten before you speak. If very angry, count to one hundred” – Kiedy jesteś zły, policz do dziesięciu, zanim zaczniesz mówić. Jeśli jesteś bardzo zły, policz do stu.

„How much pain have cost us the evils which have never happened!” – Ile bólu kosztowało nas zło, które nigdy się nie wydarzyło!

„I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than those attending too small a degree of it” – Wolałbym być narażony na niedogodności związane ze zbyt dużą swobodą niż ze zbyt małym jej stopniem.

„It does me no injury for my neighbor to say there are twenty gods, or no God” – Nie szkodzi mi, że mój sąsiad stwierdza, że jest dwudziestu bogów albo że nie ma Boga.

world before
change you wish
started living for today

Ciekawe sposoby na naukę języka angielskiego

Zapoznawanie się z cytatami znanych osób to jeden z ciekawych sposobów, w jaki można pracować nad swoją znajomością języka angielskiego.

Jeśli zależy Ci na nauce języka obcego pod okiem profesjonalnego nauczyciela, polecamy zapoznanie się z ofertą naszej szkoły językowej. Możesz zapisać się na regularne zajęcia dwusemestralne, kilkumiesięczny kurs angielskiego bądź kilka spotkań w ciągu miesiąca lub jednodniowe warsztaty, na których w pełni skoncentrujesz się na szczególnie ważnych dla Ciebie celach.

chatsimple