Egzamin CPE

egzamin Cambridge English

Egzamin CPE

Egzamin CPE (Certificate of Proficiency in English), obecnie znany pod nazwą C2 Proficiency, weryfikuje znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (proficient), czyli C2. Uzyskanie certyfikatu CPE pozwala m.in. na rozpoczęcie studiów podyplomowych bądź doktoranckich na jednej z anglojęzycznych uczelni i ułatwia podjęcie pracy we wszelkiego typu organizacjach w Polsce i za granicą.

Egzamin CPE to kolejny – obok egzaminu CAE, czyli C1 Advanced, o którym pisaliśmy tutaj – test z grupy egzaminów Cambridge English, przygotowywanych przez wchodzącą w skład Uniwersytetu Cambridge komisję Cambridge Assessment English. Każdy z nich jest tworzony w odniesieniu do skali CEFR, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin CPE, czyli C2 Proficiency, sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2, najwyższym we wspomnianej skali.

Dlaczego warto podejść do egzaminu CPE?

Egzamin CPE (C2 Proficiency), tak jak inne egzaminy Cambridge English, jest uznawany przez wszystkie najważniejsze uczelnie i inne placówki edukacyjne na całym świecie. Akceptują go też pracodawcy i instytucje rządowe. Jako test sprawdzający znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania egzamin C2 Proficiency cieszy się wśród nich szczególnym uznaniem, a osoby, które otrzymały z niego wysoki wynik, to najchętniej przyjmowani studenci i pracownicy. Posługiwanie się takim certyfikatem może też m.in. otworzyć Ci drzwi do awansu na stanowisko kierownicze.

Co należy umieć, aby zdać egzamin C2 Proficiency (CPE)?

Aby osiągnąć wysoki wynik na egzaminie C2 Proficiency (CPE), trzeba mieć biegle opanowany język angielski. W praktyce oznacza to:

  • rozumienie prawie wszystkiego, co się słyszy lub czyta w języku angielskim,
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w wariantach ogólnym, akademickim i potocznym,
  • umiejętność prowadzenia dyskusji (różnego typu, także takich jak negocjacje biznesowe) na skomplikowane tematy i omawiania subtelnych kwestii.

Zapisy na egzamin CPE

Egzamin CPE występuje w dwóch wersjach – komputerowej i papierowej. Cena pierwszej z nich to 720 zł, a drugiej – 700 zł (dane na styczeń 2022 roku). Zapisu można dokonać poprzez system rejestracji online.

Do egzaminu podchodzi się w jednym z certyfikowanych centrów egzaminacyjnych. W Polsce znajdują się one m.in. w Warszawie, Olsztynie i Elblągu.

W przypadku wersji papierowej wyniki otrzymuje się 4-6 tygodni po podejściu do testu, a certyfikat – 7-9 tygodni po egzaminie. Z kolei wyniki testu komputerowego dostępne są już 2-3 tygodnie po egzaminie, certyfikat zaś można odebrać 5-6 tygodni po teście.

egzamin Cambridge English
egzamin C2 Proficiency (CPE)
Cambridge English C2 Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English C2 Proficiency (CPE) – przebieg

Jak przebiega egzamin C2 Proficiency (CPE)? Trwa on w sumie ok. czterech godzin i jest podzielony na cztery części, sprawdzające wszystkie główne umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie (reading and use of English, writing, listening; te trzy sekcje zdawane są jednego dnia) oraz mówienie (speaking; zazwyczaj zdawane innego dnia, w parze z drugim kandydatem).

Reading and use of English

W sekcji czytania zdający ma do rozwiązania siedem zadań i w ich ramach łącznie pięćdziesiąt trzy pytania. Sprawdzeniu podlegają rozumienie tekstu czytanego różnego typu (fikcja, non-fiction, dzienniki, czasopisma i podręczniki) oraz znajomość gramatyki i słownictwa w języku angielskim. Czas na uzupełnienie testu to dziewięćdziesiąt minut. W sumie do przeczytania zdający mają ok. trzech tysięcy słów.

Trzy pierwsze zadania zawierają teksty, każdy z ośmioma lukami. W pierwszym należy je uzupełniać, wybierając jedną z czterech podanych opcji. W drugim zdający samodzielnie musi wydedukować, na podstawie reszty tekstu, jakich słów brakuje. W trzecim zaś otrzymuje pożądane wyrazy, których formę musi jednak dopasować do kontekstu (np. It’s an …………….. strategy. EFFECT – It’s an effective strategy).

Czwarte zadanie polega na przekształceniu sześciu zdań z użyciem podanego słowa. W piątym zdający ma przeczytać ciągły tekst i odpowiedzieć na związane z nim sześć pytań. W szóstym zadaniu zawarty jest tekst, z którego usunięto pewne akapity – należy we właściwej kolejności uzupełnić luki podanymi fragmentami.

W końcu ostatnia sekcja zawiera tekst i dziesięć pytań, w odpowiedzi na które należy wskazać, gdzie w tekście występuje dany element, stwierdzenie itp.

Punkty uzyskane z tej części to 40% wyniku z całego egzaminu.

Pisanie

Druga część, poświęcona sprawdzeniu umiejętności pisania po angielsku, podzielona jest na dwie sekcje, a czas na wypełnienie arkusza to dziewięćdziesiąt minut.

Pierwsza sekcja zawiera dwa krótkie teksty. Zadaniem zdającego jest napisanie eseju zbierającego argumenty z obu tekstów, a także zawierającego własną opinię na temat przedstawionych zagadnień.

W drugiej części zdający wybiera jedno z pięciu zadań, polegających na napisaniu artykułu, rozprawki, listu, raportu albo recenzji.

Dwa z zadań powiązane są z książką z literatury angielskiej, którą należało przeczytać przed przystąpieniem do egzaminu. Na oficjalnej stronie testu można znaleźć zestaw lektur obowiązujących w danym okresie.

Punkty uzyskane z części sprawdzającej umiejętność posługiwania się językiem angielskim na piśmie to 20% wyniku całego egzaminu.

Cambridge English C2 Proficiency
egzamin Cambridge English
Cambridge English C2 Proficiency (CPE)

Listening

Test ze słuchania trwa czterdzieści minut. Zadaniem zdającego tę część jest wysłuchanie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego i odpowiedzenie na pytania związane z tym, co usłyszał. Każdy materiał jest odtwarzany dwa razy.

Nagrania to zapisy autentycznych wypowiedzi, które pojawiły się w radiu, telewizji lub innym źródle. Ich autorzy mówią w naturalnym tempie i mogą mieć różne akcenty.

Łączna liczba pytań, na które trzeba odpowiedzieć w tej części, wynosi trzydzieści. Są one podzielone na cztery sekcje.

Pierwsza sekcja zawiera trzy krótkie, niepowiązane ze sobą nagrania o długości ok. jednej minuty każdy. Zadaniem zdającego jest odpowiedź na osiem pytań zamkniętych (po dwa do każdego nagrania).

W drugiej części znajduje się trzy-czterominutowy monolog. Zadaniem zdającego jest wysłuchanie nagrania i uzupełnienie luk w dziewięciu zdaniach jednym, dwoma bądź trzema słowami.

Trzecia sekcja to trzy-czterominutowa rozmowa i pięć pytań zamkniętych. W końcu ostatnia część to pięć krótkich monologów (każdy o długości ok. trzydziestu pięciu sekund) i dwa zadania, w których do pięciu z ośmiu opcji należy dopasować mówiącego.

Punkty uzyskane z części poświęconej słuchaniu to 20% całego wyniku z egzaminu CPE.

Egzamin Cambridge Englishmówienie

Ostatnia, nieco odrębna część egzaminu CPE poświęcona jest sprawdzeniu umiejętności mówienia w języku angielskim. Może się ona odbywać w innym dniu niż poprzednie części – zależy to od harmonogramu danego centrum egzaminacyjnego.

Do egzaminu ustnego CPE zdający przystępują w parach. Składa się on z trzech krótkich sekcji. Podczas pierwszej uczniowie rozmawiają z egzaminatorem, na zmianę odpowiadając na jego pytania. Etap ten trwa dwie minuty. Następnie zdający otrzymują jeden lub więcej obrazków i instrukcje na temat tego, co mają zrobić.

Pierwsza minuta tego etapu jest poświęcona odpowiedzi na pytania związane z otrzymanymi materiałami. Pozostałe trzy minuty tej części to czas na dyskusję między zdającymi i podjęcie decyzji związanej z zadaniem.

Ostatnia część egzaminu sprawdzającego umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie jest najdłuższa – trwa dziesięć minut. Pierwszy zdający otrzymuje od egzaminatora kartę z pytaniem oraz pomysłami, które mogą się przydać podczas wypowiedzi. Jego zadaniem jest sformułowanie samodzielnej odpowiedzi (trwającej ok. dwóch minut). Druga osoba ma zaś skomentować to, co powiedział poprzednik. Później obaj zdający odpowiadają na pytania egzaminatora na ten sam temat.

Następnie sekwencja działań się powtarza, ale z odwróceniem ról – teraz to drugi zdający otrzymuje kartę z pytaniem i ma na nie odpowiedzieć, a zadaniem pierwszego jest skomentowanie tej wypowiedzi. Na samym końcu następuje ok. czterominutowa dyskusja egzaminatora z kandydatami.

Punkty otrzymane za etap ustny to 20% wyniku całego egzaminu C2 Proficiency.

Certyfikat C2 Proficiency (CPE)

Aby otrzymać certyfikat C2 Proficiency (CPE), trzeba uzyskać od 200 do 230 punktów z egzaminu. Osobom, które zdobyły od 180 do 199 punktów, przyznawany jest certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1 (tzw. certyfikat CAE). Kandydaci z wynikiem poniżej 180 punktów otrzymują jedynie raport z wynikami. Zawiera on zarówno ocenę z całego egzaminu, jak i informacje o punktach zdobytych w poszczególnych częściach testu.

Należy pamiętać, że egzamin Cambridge English C2 Proficiency (CPE) sprawdza znajomość angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania. Jeżeli znasz angielski dość dobrze, ale wciąż są zagadnienia, które sprawiają Ci trudność, lepszym wyborem może być podejście do jednego z łatwiejszych egzaminów Cambridge English – np. C1 Advanced.

Przygotowanie do egzaminu C2 Proficiency (CPE) ze szkołą językową Skrivanek

Zdecydowałeś się podejść do egzaminu C2 Proficiency i powalczyć o certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania? Świetnie, ale pamiętaj, że ważną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie.

Jeśli chcesz mieć gwarancję, że nie tylko opanujesz język angielski na najwyższym poziomie zaawansowania, ale również zdobędziesz biegłość w wypełnianiu testów, zdecyduj się na kursy angielskiego ze szkołą językową Skrivanek. Obok zajęć z języka ogólnego oferujemy kursy poświęcone osiągnięciu konkretnego celu, którym może być właśnie np. zdanie egzaminu C2 Proficiency. Skontaktuj się z nami, aby zapoznać się ze szczegółami oferty. Zapraszamy!

chatsimple