Egzamin FCE

przysłowia angielskie

Poziom zaawansowania językowego FCE

Egzamin FCE, czyli First Certificate in English, sprawdza wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, na poziomie B2, według międzynarodowej skali CEFR. Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, to użytkownik samodzielny, który rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy zagadnień związanych z kwestiami zawodowymi.

Osoba na poziomie B2 potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Użytkownik samodzielny umie formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne dotyczące wielu tematów, a także potrafi wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

W zakresie umiejętności słuchania samodzielny użytkownik rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady, nadąża nawet za skomplikowanymi wywodami na znane tematy oraz rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów radiowo-telewizyjnych o sprawach bieżących, a także filmy w standardowej odmianie języka.

W zakresie czytania ze zrozumieniem użytkownik na poziomie B2 czyta ze zrozumieniem różne artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy, a także rozumie współczesną prozę literacką.

W zakresie mówienia i porozumiewania się użytkownik na poziomie B2 porozumiewa się na tyle płynnie i swobodnie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka oraz brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie oraz skutecznie broniąc swoich poglądów. Osoba na poziomie średnio zaawansowanym wyższym potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

W zakresie umiejętności wypowiadania się na piśmie użytkownik samodzielny na B2 pisze zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy, związane z zainteresowaniami, oraz potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując w sposób skuteczny szczegółowe informacje lub rozważając argumenty za i przeciw, jak również umie pisać różnego rodzaju listy, podkreślając, jakie znaczenie mają dane wydarzenia i przeżycia.

Rodzaje testów FCE

Test FCE występuje w dwóch wariantach: B2 First (FCE) oraz B2 First for Schools (wersja dla młodzieży).

Opis poszczególnych części FCE

Egzamin B2 First Certificate składa się z następujących części:

1. pisemna:

  • czytanie (Reading)
  • test leksykalno-gramatyczny (Use of English)
  • pisanie (Writing)
  • słuchanie (Listening)

2. ustna:

  • mówienie (Speaking)

Reading oraz Use of English obejmują łącznie 1 h 15 min, sekcja Writing trwa 1 h 20 min, część Listening zajmuje 40 min, a mówienie ok. 15 min na parę kandydatów.

Wersja B2 First for Schools zawiera wszystkie podstawowe elementy i kluczowe zagadnienia, czyli czytanie, test leksykalno-gramatyczny, pisanie, słuchanie i mówienie, ale jest tematycznie dostosowana do zainteresowań młodzieży.

W skład arkusza sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość leksyki i gramatyki wchodzi 7 zadań, ujętych w 52 pytania, które polegają na uzupełnianiu brakujących słów i wyrażeń w tekście, transformacji zdań i zwrotów, korekcie błędów, dokonywaniu wielokrotnego wyboru spośród podanych opcji oraz dopasowywaniu do siebie fragmentów tekstu.

Część sprawdzająca umiejętność wypowiadania się na piśmie obejmuje 2 zadania, w ramach których należy napisać dwa różne teksty (artykuł, list, raport, recenzję, opis lub esej), przy czym każdy powinien obejmować 120-190 słów.

Zadania testujące rozumienie ze słuchu są 4, a w nich jest łącznie 30 pytań, które sprawdzają umiejętność słuchania ze zrozumieniem szeregu różnorodnych materiałów mówionych, takich jak programy informacyjne, prezentacje, przemówienia, komunikaty czy dialogi sytuacyjne z życia codziennego. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

Część ustna egzaminu ma na celu sprawdzenie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji bezpośredniej rozmowy na tematy bliskie osobie zdającej, np. zainteresowania, praca, szkoła, plany na przyszłość, i jest przeprowadzana z jednym lub dwoma kandydatami. W ostatnim etapie zdający prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.

FCE zastosowanie

Certyfikat B2 First (FCE) jest dokumentem uznawanym na całym świecie przez mnóstwo organizacji międzynarodowych, wielu pracodawców, uczelnie wyższe i instytucje rządowe, oraz stanowi poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Osoby legitymujące się certyfikatem FCE posiadają praktyczną znajomość angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, co daje szansę np. zaliczenia lektoratu z języka obcego na studiach, czy brania udziału w wymianie międzyuczelnianej.

W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym dla osób dorosłych certyfikat FCE może stanowić podstawę do nauczania języka angielskiego na najniższych etapach edukacyjnych. Dla pracowników służby cywilnej oraz przewodników wycieczek zdany egzamin FCE oznacza formalne potwierdzenie kompetencji językowych na wymaganym poziomie. Dla większości osób zatrudnionych w międzynarodowych firmach działających w Polsce posiadanie certyfikatu B2 daje możliwość awansu zawodowego, a dla poszukujących pracy stwarza szansę ubiegania się o atrakcyjną posadę również za granicą. Certyfikat FCE jest przyznawany bezterminowo przez Cambridge Assessment, a test jest przeprowadzany w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych.

chatsimple