Jak określić znajomość języka obcego w CV?

Jak określić znajomość języka obcego w cv

Dokładne określenie stopnia znajomości języka obcego przez kandydatów ubiegających się o pracę często stanowi dla nich nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy nie dysponują oni żadnym konkretnym certyfikatem (np. FCE, CAE, DSH, ZD, DELF, itd. …) wydanym przez autoryzowany ośrodek certyfikacji, lub też innym oficjalnym dokumentem, bądź dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologii, który w jasny sposób wskazuje na konkretny poziom biegłości językowej. Wtedy też pojawia się pytanie: jak zrobić to dobrze, nie kierując się jedynie subiektywną samooceną?

znajomość języka obcego w CV

Jak poprawnie określić poziomy językowe w CV?

Najprostszym sposobem będzie skorzystanie z wiarygodnego źródła, jakim jest niewątpliwie klasyfikacja CEFR, która została przyjęta przez Radę Europy w celu precyzyjnego określenia stopnia znajomości języka obcego, uwzględniając cztery kluczowe sprawności językowe. Należą do nich: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego szczegółowo określa zakres umiejętności, którymi należy się wykazać w ramach danej sprawności językowej.

Skala CEFR, czyli co?

Skala CEFR wprowadza sześć głównych poziomów znajomości języka obcego, które oznaczono dużymi literami i doprecyzowano za pomocą cyfr. I tak, wyróżniamy: A1 (początkujący/początkowy), A2 (podstawowy/średniozaawansowany niższy), B1 (średniozaawansowany), B2 (średniozaawansowany wyższy), C1 (zaawansowany) oraz C2 (biegły). Dodatkowo każdy z nich został opatrzony szczegółowym opisem, z którego jasno wynika, co należy umieć, żeby posługiwać się poszczególnymi symbolami. Zatem jeśli np. rozumiemy i potrafimy tylko stosować podstawowe zwroty czy nieskomplikowane wyrażenia dotyczące życia codziennego oraz jesteśmy w stanie poprowadzić tylko prostą rozmowę na znane nam tematy, ale pod warunkiem, że nasz rozmówca wypowiada się wolno i mówi bardzo wyraźnie, to nasz poziom, zgodnie z opisem ESOKJ, określimy na początkujący, czyli A1.

Jaki poziom języka wpisać w CV?

znajomość języka obcego w CVJeśli deklaratywna ocena własnych umiejętności, w połączeniu z klasyfikacją CERF, nie daje nam 100% pewności, że nasza wiedza w pełni odpowiada wymaganiom określonym przez ESOKJ, to można zawsze sięgnąć po ostatni w kolejności dyplom ukończenia kursu językowego i sprawdzić, na jakim poziomie był on prowadzony. Dzięki temu uzyskamy przynajmniej jakąś ogólną wskazówkę, która ułatwi nam określenie obecnego stopnia zaawansowania językowego.

Co więcej, jeśli uda się nam odnaleźć podręcznik kursowy, z którego korzystaliśmy ostatnio w ramach lektoratu lub na zajęciach szkoły językowej w Warszawie, to znajdziemy na nim kolejną podpowiedź, a mianowicie jedną z liter (A, B lub C) wraz z określoną cyfrą (1 lub 2), ponieważ wydawnictwa językowe zawsze umieszczają je na stronie tytułowej okładki.

Co zrobić, jeśli nie wiesz, jak określić znajomość języka obcego w CV?

Jeśli nadal nie jesteśmy pewni, jaki poziom wiedzy językowej prezentujemy na chwilę obecną, to możemy także zdecydować się na skorzystanie z profesjonalnego audytu poziomującego (pisemnego i ustnego), który da nam pełny obraz faktycznego stanu naszych umiejętności. Testy tego rodzaju są przeprowadzane nie tylko przez wyspecjalizowane, licencjonowane centra egzaminacyjne, takie jak np. British Council czy Instytut Goethego, ale również są one oferowane przez większość szkół językowych, a uzyskany wynik jest zawsze miarodajny i wiarygodny, gotowy do wpisania do CV.

chatsimple