lekcje angielskiego

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli o wyrażaniu przyzwyczajeń.

W języku angielskim mamy dwa podstawowe sposoby wyrażania przyzwyczajeń i w obydwu przypadkach korzystamy z konstrukcji, w których wspólnym elementem jest co prawda powszechnie znane used to, ale w nieco odmiennych konfiguracjach, z –ing lub bez niego. Raz występuje ono w połączeniu z czasownikiem be, a raz z get. Mowa o strukturach be used to (doing) sth oraz get used to (doing) sth, którymi się zajmiemy po kolei.

 

Konstrukcję be used to doing something tłumaczymy jako być przyzwyczajonym do robienia czegoś, a get used to doing something rozumiemy jako przyzwyczajać się do robienia czegoś. Użycie obu  tych struktur nie jest skomplikowane, jak widać w poniższych przykładach:

I am used to having my hair dyed once a month. – Jestem przyzwyczajona do farbowania włosów raz w miesiącu.

We were used to getting up early when we were children. – Byliśmy przyzwyczajeni do wstawania wcześnie rano gdy byliśmy dziećmi.

Sue isn’t used to driving in traffic jams since she lives in the countryside. – Sue nie jest przyzwyczajona do jeżdżenia samochodem w korkach ulicznych jako, że mieszka w okolicy wiejskiej.

 

Struktura z czasownikiem be ma także wariant w postaci be used to something, czyli być przyzwyczajonym do czegoś, np.:

I am used to hard work because used to help my father at the farm. – Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy, bo zwykłem pomagać ojcu na farmie.

Are your kids used to junk food? – Czy twoje dzieci są przyzwyczajone do jedzenia śmieciowego?

 

Oczywiście, w niektórych przypadkach można te warianty konstrukcji z be stosować zamiennie, jak np.:

I am used to hard work. / I am used to working hard. – Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy. / Jestem przyzwyczajony do pracowania ciężko.

 

A teraz kolej na wyrażenie get used to doing something w konkretnych przykładach:

You will soon get used to living in a dorm and you will love it. – Wkrótce się przyzwyczaisz do mieszkania w akademiku i spodoba ci się.

Don’t get used to eating out so often because you may end up in debts. – Nie przyzwyczajaj się do jedzenia na mieście tak często, bo skończysz z długami.

Being the CEO Tom immediately got used to flying first class . –Będąc prezesem Tomek natychmiast przyzwyczaił się do latania pierwszą klasą.

 

I analogicznie, istnieje drugi wariant wersji z get, czyli get used to something, który oznacza przyzwyczaić się do czegoś, np.:

I could easily get used to a healthy lifestyle. / I could easily get used to leading a healthy lifestyle. – Mógłbym z łatwością przyzwyczaić się do zdrowego trybu życia. / Mógłbym z łatwością przyzwyczaić się do prowadzenia zdrowego trybu życia.