Jak to powiedzieć po angielsku, czyli o wyrażaniu przyzwyczajeń

lekcje angielskiego

W języku angielskim mamy dwa podstawowe sposoby wyrażania przyzwyczajeń i w obydwu przypadkach korzystamy z konstrukcji, w których wspólnym elementem jest co prawda powszechnie znane used to, ale w nieco odmiennych konfiguracjach, z -ing lub bez niego. Raz występuje ono w połączeniu z czasownikiem be, a raz z get. Mowa o strukturach be used to (doing) sth oraz get used to (doing) sth, którymi się zajmiemy po kolei.

Be used to doing sth

wyrażanie przyzwyczajeń po angielsku

Konstrukcję be used to doing something tłumaczymy jako „być przyzwyczajonym do robienia czegoś”, a get used to doing something rozumiemy jako „przyzwyczajać się do robienia czegoś”. Użycie obu  tych struktur nie jest skomplikowane, jak widać w poniższych przykładach:

I am used to having my hair dyed once a month. — Jestem przyzwyczajona do farbowania włosów raz w miesiącu.

We were used to getting up early when we were children. — Byliśmy przyzwyczajeni do wstawania wcześnie rano, gdy byliśmy dziećmi.

Sue isn’t used to driving in traffic jams since she lives in the countryside. — Sue nie jest przyzwyczajona do jeżdżenia samochodem w korkach ulicznych, jako że mieszka w okolicy wiejskiej.

Be used to sth

Struktura z czasownikiem be ma także wariant w postaci be used to something, czyli „być przyzwyczajonym do czegoś”, np.:

I am used to hard work because used to help my father at the farm. — Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy, bo zwykłem pomagać ojcu na farmie.

Are your kids used to junk food? — Czy twoje dzieci są przyzwyczajone do jedzenia śmieciowego?

Oczywiście, w niektórych przypadkach można te warianty konstrukcji z be stosować zamiennie, jak np.:

I am used to hard work. / I am used to working hard. — Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy. / Jestem przyzwyczajony do pracowania ciężko.

Get used to doing sthwyrażanie przyzwyczajeń po angielsku

A teraz kolej na wyrażenie get used to doing something w konkretnych przykładach:

You will soon get used to living in a dorm and you will love it. — Wkrótce się przyzwyczaisz do mieszkania w akademiku i spodoba ci się.

Don’t get used to eating out so often because you may end up in debts. — Nie przyzwyczajaj się do jedzenia na mieście tak często, bo skończysz z długami.

Being the CEO Tom immediately got used to flying first class. — Będąc prezesem, Tomek natychmiast przyzwyczaił się do latania pierwszą klasą.

Get used to sth

I analogicznie, istnieje drugi wariant wersji z get, czyli get used to something, który oznacza „przyzwyczaić się do czegoś”, np.:

I could easily get used to a healthy lifestyle. / I could easily get used to leading a healthy lifestyle. — Mógłbym z łatwością przyzwyczaić się do zdrowego trybu życia. / Mógłbym z łatwością przyzwyczaić się do prowadzenia zdrowego trybu życia.

chatsimple