Jak to powiedzieć po angielsku, czyli reagowanie na wypowiedzi przedmówcy

lekcje angielskiego

Rozmowa, czyli inaczej dialog, opiera się przede wszystkim na wymianie wypowiedzi ustnych pomiędzy co najmniej dwoma osobami, które odnoszą się do jednej sprawy czy tematu. Aktywna komunikacja to także szybkie i odpowiednie reagowanie, zarówno słowne (czyli werbalne), ale i niewerbalne (poprzez mowę ciała), dzięki czemu stale zachodzi proces interakcji pomiędzy nadawcą oraz odbiorcą. W jaki sposób można w języku angielskim reagować na wypowiedzi przedmówcy, tak aby rozmowa była efektywna i dynamiczna? Przeanalizujmy po kolei dostępne środki wyrazu, które mamy do dyspozycji.

So/neither/nor

Zacznijmy od konstrukcji, którą można sprowadzić do następującego wzoru: so/neither/nor + czasownik posiłkowy + zaimek osobowy/rzeczownik, którą tłumaczymy albo jako „także” w przypadku wariantu twierdzącego z zastosowaniem so, albo jako formę przeczącą, „także nie”, w opcji z neither/nor, jak poniżej:

I am really keen on Nordic walking. – Naprawdę przepadam za chodzeniem z kijami.
So am I. – Ja również.

I am not allergic to any foods so I can eat everything. – Nie jestem uczulony na żadną żywność, więc mogę jeść wszystko.
Neither am I. – Ja również nie.

Actually, I don’t drink any alcohol. – Właściwie nie piję żadnego alkoholu.
Nor do I. – Ja również nie.

O czym należy pamiętać, stosując ten sposób reagowania na wypowiedzi?

Stosując konstrukcję z so/neither/nor + czasownik posiłkowy + zaimek osobowy/rzeczownik, należy pamiętać, że w tych krótkich zwrotach twierdzących lub przeczących stosujemy zawsze inwersję, czyli przestawiamy kolejność dwóch kluczowych wyrazów (zaimek osobowy i czasownik posiłkowy) oraz że nie używamy żadnych konkretnych orzeczeń określających czynności, ale jedynie wykorzystujemy odpowiedni operator (słowo pomocnicze – np. do, does, have, has, did itd.), który jest wymagany przy tworzeniu pytań i przeczeń w czasach teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych. Możliwe jest oczywiście użycie czasownika modalnego w tej funkcji.

reagowanie na wypowiedzi

We have been to the States a few times so far. – Byliśmy w Stanach kilka razy do tej pory.
So have we. – My również.

Well, Henry didn’t get promoted last year. – Henryk nie dostał awansu w zeszłym roku.
Neither did Patric. – Patryk również nie.

I can’t stand his bad behaviour any longer. – Nie mogę już dłużej znieść jego złego zachowania.
– Nor can I. – Ja również nie.

Neither czy nor?

Istnieje przekonanie, że konstrukcja przecząca z neither jest bardziej oficjalna niż ta z nor, ale pod względem znaczenia nie ma między nimi żadnej różnicy, czyli możemy stosować je zamiennie:

Rose won’t make a good pianist. – Z Róży nie będzie dobrej pianistki.
Neither will Lucy./ Nor will Lucy. – Ani z Lucy.

Reply questions – wyrażenie zainteresowania

Kolejnym sposobem reagowania na wypowiedzi rozmówcy są tak zwane reply questions, które są raczej pytaniami wyrażającymi zainteresowanie ze strony słuchacza, jego zaskoczenie, troskę czy zdenerwowanie. Mają one na celu pokazanie mówiącemu, że słuchacz aktywnie słucha tego, o czym się mówi i że okazuje jakieś emocje w postaci prostych i krótkich reakcji.

reagowanie na wypowiedzi

Pod względem konstrukcji reply questions posiadają znacznie łatwiejszą budowę, bo zawierają zazwyczaj powtórzenie operatora, czyli słowa pomocniczego, ze zdania głównego, w formie twierdzącej lub przeczącej, oraz zaimek osobowy, jak w przykładach:

It was a lovely day today! – Dzisiaj był uroczy dzień!
– Was it? – Był?

Donald has not changed at all. – Donald w ogóle się nie zmienił.
– Hasn’t he? – Nie?

Ucz się z nami języka angielskiego!

chatsimple