udzielanie pozwolenia po angielsku

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli udzielanie pozwolenia.

Pytanie o pozwolenie i udzielanie go to bardzo użyteczna funkcja językowa, która w języku angielskim może przyjmować różne formy. Do dyspozycji mamy kilka środków wyrazowych, począwszy od zwykłych czasowników, a na modalnych kończąc. Zaczniemy od najprostszych sposobów, a następnie przeanalizujemy te bardziej złożone. Zatem po kolei.

 

Na początek trzy popularne i zwykłe czasowniki, czyli allow, permit oraz let. Wszystkie oznaczają pozwalać, zezwalać, i są mniej lub bardziej formalne, ale to ten ostatni z nich jest uznawany za najmniej oficjalny. Mimo jednakowego znaczenia, czasowniki te występują w różnych konstrukcjach gramatycznych, jak poniżej:

Ladies and gentlemen, please allow me to introduce our new CEO, Mr. Scott Nolan. – Panie i panowie, pozwólcie mi przedstawić naszego nowego Prezesa, pana Scotta Nolana.

The teacher allows his pupils to retake their tests only once per semester. – Nauczyciel pozwala swoim uczniom ponownie podchodzić do testów tylko raz w semestrze.

The US law does not permit foreigners to enter America without a valid visa. – Prawo amerykańskie nie pozwala obcokrajowcom na wjazd do Ameryki bez ważnej wizy.

We do not permit littering on the park premises. – Nie pozwalamy na śmiecenie na terenie parku.

Mary, let me pay for the dinner, it’s my turn now. – Mary pozwól mi zapłacić za obiad, teraz moja kolej.

Let me take a moment of your precious time and present our new HR specialist, Mrs. Betty Cole. – Pozwólcie, że poświęcę chwilkę waszego cennego czasu na zaprezentowanie naszej nowej specjalistki od HR, pani Betty Cole.

 

Jeśli chodzi o czasowniki allow, permit oraz let w znaczeniu pozwalać, zezwalać, to tylko dwa z nich, czyli allow i permit, stosuje się w stronie biernej, np.:

Mary is not allowed to go out alone in the evenings. – Marysi nie pozwala się na samodzielne wychodzenie wieczorami.

Cheating in exams is not permitted. – Oszukiwanie na egzaminach nie jest dozwolone.

 

Teraz czas się przyjrzeć innym czasownikom modalnym, które mogą być również używane do proszenia o pozwolenie oraz do jego udzielania. Mowa o may, might i can, które pojawią się w konkretnych przykładach.

 

Oba czasowniki may i might są stosowane do proszenia o pozwolenie, przy czym might może uchodzić za bardziej ‘’niezdecydowaną czy nieśmiałą formę’’, i dlatego też bywa rzadziej używany w tym znaczeniu niż bardziej typowe may, np.:

Excuse me, may I close the window? It’s very cold in here. – Przepraszam, czy mogę zamknąć okno? Jest bardzo zimno tutaj.

I was wondering whether I might use your printer? – Zastanawiałem się, czy pozwolisz mi użyć swojej drukarki?

 

Natomiast may, a nie might, jest powszechnie używane do udzielania lub odmawiania pozwolenia, jak poniżej:

You may leave a little earlier today if you have a train to catch. – Możesz wyjść dzisiaj troszeczkę wcześniej jeśli masz złapać pociąg.

Visitors to the ZOO may not feed the animals. – Osoby odwiedzające zoo nie mogą karmić zwierząt.

 

W bardziej nieoficjalnych sytuacjach można także zamiennie zastosować inne czasowniki modalne, takie jak can, could czy must, np.:

You must not feed animals in the ZOO. – zabrania się karmienia zwierząt w zoo.

You can do whatever you want, I don’t really mind. – Możesz robić cokolwiek chcesz, naprawdę nie mam nic przeciwko.

When I was a child I could only have sweets on Fridays. – Kiedy byłem dzieckiem, to mogłem tylko jeść słodycze w piątki.