Język komunikatywny, czyli jaki?

język komunikatywny

Zgodnie z definicją osoba komunikatywna, to taka, która dobrze porozumiewa się z innymi ludźmi, czyli posługuje się językiem, który jest łatwo zrozumiały dla odbiorcy. Komunikatywna funkcja języka obcego odnosi się do umiejętności wypowiadania się zarówno w mowie, jak i na piśmie, dlatego zazwyczaj pojawia się pytanie: jakiemu poziomowi zaawansowania odpowiada?

Angielski komunikatywny – jaki to poziom?

Odpowiedź znajdziemy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, czyli skali CEFR, która została przyjęta przez Radę Europy w celu precyzyjnego określenia stopnia znajomości języka obcego w ramach czterech podstawowych sprawności, tzn. rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania. Analizując te szczegółowe wytyczne, możemy założyć, że poziom B1, czyli średnio zaawansowany niższy, odpowiada komunikatywnej znajomości języka obcego.

Co musisz wiedzieć z języka angielskiego?

Żeby móc określić swoją znajomość języka obcego na poziomie B1, musisz wykazać się następującymi umiejętnościami kluczowymi:

język angielski komunikatywny

  • rozumieniem znaczenia głównych wątków zawartych w wypowiedziach rozmówców, a dotyczących standardowych sytuacji z życia codziennego i środowiska zawodowego,
  • skutecznym porozumiewaniem się w typowych sytuacjach komunikacyjnych pojawiających się w krajach danego obszaru językowego oraz uczestniczeniem w zakresie podstawowym w nieskomplikowanej rozmowie z rodzimym użytkownikiem języka obcego,
  • formułowaniem spójnych i logicznie uporządkowanych wypowiedzi, zarówno ustnych, jak i pisemnych, głównie na tematy znane ci z życia lub pracy oraz będące w obszarze twoich własnych zainteresowań,
  • opisywaniem swoich doświadczeń, relacjonowaniem wydarzeń, omawianiem marzeń, planów, ambicji czy nadziei,
  • wyrażaniem opinii oraz własnych preferencji wraz z ich uzasadnieniem.

Jak wygląda nauka komunikatywnego angielskiego?

Nauka języka obcego na poziomie B1 sprowadza się do kształcenia i rozwijania wszystkich czterech podstawowych sprawności, czyli słuchania, mówienia, czytania i pisania. Jeśli natomiast podkreślamy aspekt komunikatywny, to zazwyczaj mamy na myśli większe skupienie się na nie np. na czytaniu ze zrozumieniem, a prędzej na umiejętności efektywnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach poprzez wchodzenie w interakcję z innymi uczącymi się lub użytkownikami języka, w ramach praktycznych zadań językowych, takich jak rozmowa sterowana, dialog na określony temat lub spontaniczna konwersacja na dowolnie wybrany topik.

W ćwiczeniach tego rodzaju można brać udział w ramach tradycyjnych kursów lub szkoleń online, jak również na indywidualnych lub grupowych zajęciach szkoły językowej w Warszawie, które są organizowane przez doświadczonych lektorów, stosujących różnorodne formy pracy i metody nauczania.

Dodatkowa nauka języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, czyli co?

język angielski komunikatywny

Samokształcenie (self study), wykorzystanie nowoczesnej technologii (internet – youtube, platforma e-learningowa, komunikatory), blended learning, czyli połączenie spotkań z lektorem z nauczaniem online, bądź też tzw. całkowite zanurzenie się w angielskim (total immersion) to tylko niektóre rozwiązania, które skutecznie wspomagają proces nauki języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Regularna nauka słownictwa, czy niezbędnych konstrukcji gramatycznych, to również ważne elementy efektywnego porozumiewania się, bez których żaden kurs języka angielskiego w Warszawie nie ma racji bytu.

Do tego dochodzi zastosowanie wszelkich pomocy czy materiałów dodatkowych, ale zawsze dostosowanych do konkretnego poziomu, w postaci ciekawych nagrań, interesujących podcastów, aktualnych wiadomości (radiowych czy telewizyjnych), artykułów prasowych, tekstów źródłowych, a nawet wyselekcjonowanych fragmentów literatury. Nie można też zapomnieć o skorzystaniu z możliwości oglądania filmów w oryginale z opcją napisów. Te wszystkie działania wspierają cel nadrzędny, jakim jest właśnie komunikacja.

chatsimple