Ach te modalne!, czyli czasowniki modalne – formy przeszłe

czasowniki modalne - formy przeszłe

Czasowniki modalne w języku angielskim posiadają zarówno swoje „standardowe” odpowiedniki w czasie przeszłym (np. can-could), jak i inne zamienniki, w postaci pewnych typowych zwrotów i wyrażeń (np. can-could-be able to), służące do wyrażania poszczególnych aspektów przeszłości, w zależności od ich znaczenia. Zajmiemy się nimi po kolei.

 

Can — could — be able to

Forma can oznacza możliwość lub umiejętność wykonania czynności w chwili obecnej, a could wyraża umiejętność posiadaną w przeszłości, np.

I can play the guitar very well. Potrafię bardzo dobrze grać na gitarze.

czasowniki modalne formy przeszłe

I could play the guitar when I was 10. Potrafiłam grać na gitarze w wieku 10 lat.

Natomiast wyrażenie be able to do sth, czyli „być w stanie coś zrobić”, odnosi się wyłącznie do jednokrotnej możliwości wykonania czy zrealizowania zazwyczaj pojedynczej czynności w przeszłości:

I was able to play the guitar once during the morning assembly, in the presence of all the teachers and students from my school. Byłem w stanie raz zagrać na gitarze podczas porannego apelu w obecności wszystkich nauczycieli i uczniów z mojej szkoły.

May — might

May to forma czasu teraźniejszego oznaczająca zezwolenie oraz przypuszczenie, a might to forma czasu przeszłego, o szerszym spektrum zastosowania, np. do wyrażania przypuszczenia i niezrealizowanej możliwości wykonania czynności w przeszłości, jak poniżej:

You may leave the room now if you wish. Możesz teraz opuścić pomieszczenie, jeśli sobie tego życzysz.

He said you might leave the room. On powiedział, że możesz opuścić pokój.

It may rain soon so take an umbrella. Może wkrótce padać deszcz, więc weź parasol.

Yesterday I heard that it might rain in the east. Wczoraj słyszałem, że może padać deszcz na wschodzie.

This might work in fact. To mogłoby w sumie zadziałać.

Everybody agreed that it might work. Wszyscy się zgodzili, że to może zadziałać.

Must — have to

Czasownik must, który oznacza konieczność, do wyrażania przeszłości wykorzystuje wyrażenie have to. Do tworzenia pytań oraz przeczeń w Past Simple wymaga ono zastosowania operatora did i have to w formie podstawowej, a w zdaniach twierdzących posiada jedną wspólną formę had to dla wszystkich osób, czyli:

We must take a taxi if we don’t want to miss our train to Paris. Musimy wziąć taksówkę, jeśli nie chcemy się spóźnić na pociąg do Paryża.

Yesterday we had to take a taxi to the airport. Wczoraj musieliśmy wziąć taksówkę na lotnisko.

Did you have to take a taxi to the railway station last week? Czy musieliście wziąć taksówkę na dworzec kolejowy w zeszłym tygodniu?

They didn’t have to take a taxi to the bus station two days ago. Oni nie musieli wziąć taksówki na dworzec autobusowy dwa dni temu.

Shall — should

Forma teraźniejsza shall i jej odpowiednik w czasie przeszłym should, wyrażają powinność, postanowienie:

czasowniki modalne formy przeszłe

You shall stay at home, you don’t look good. Zostaniesz w domu, nie wyglądasz dobrze.

The doctor said yesterday you should stay at home. Lekarz wczoraj powiedział, że zostajesz w domu.

We shall probably arrive a little late. Przybędziemy prawdopodobnie troszeczkę później.

Mark informed us half an hour ago that they should arrive a bit late. Marek poinformował nas pół godziny temu, że przybędą trochę później.

Will — would

W zależności od zastosowania will może oznaczać obietnicę, prośbę, nawyk, upór itd. Podobnie forma would może określać te same znaczenia, ale w czasie przeszłym, np.:

Bob says this printer will not work. Bob mówi, że ta drukarka nie chce działać.

Bob said yesterday that printer would not work. Bob powiedział wczoraj, że ta drukarka nie chciała działać.

I promise, I will always love you. Obiecuję cię zawsze kochać.

I told you many times in the past I would always love you. Powiedziałem ci wiele razy w przeszłości, że zawsze będę cię kochał.

Need — needed — didn’t need

W przypadku need jedną z możliwych form wyrażania potrzeb w czasie przeszłym jest poprzez dodanie regularnej końcówki -ed do czasownika w zdaniach twierdzących oraz zastosowanie operatora did wraz z need tworząc pytania i przeczenia, czyli:

We definitely need a few days off work. Zdecydowanie potrzebujemy kilku dni wolnych od pracy.

They needed a longer weekend last month to get some rest. W zeszłym miesiącu oni potrzebowali dłuższego weekendu, żeby trochę odpocząć.

Frank didn’t need to borrow any extra money to buy a new house in 2020.  Frank nie potrzebował pożyczać żadnych dodatkowych pieniędzy, żeby kupić dom w 2020.

Did she need to take the exam again last time? Czy ona potrzebowała podejść ponownie do egzaminu zeszłym razem?

chatsimple